Menu
MAS Naděje o.p.s.

1. Výzva

Logo

Logo Ústeckého kraje

Základní informace

AVÍZO Výzvy č. 2024/1

Podporované aktivity

V rámci výzvy budou finanční prostředky rozdělovány na podporu projektů zaměřených na drobný komunitní život a spolkovou činnost v území (např. společenské, sportovní, kulturní akce, informační akce, akce na předávání znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe s dopadem na aktivizaci místního potenciálu a fungování jednotlivých spolků apod.). V rámci realizace těchto projektů může proběhnout drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a veřejného prostoru a nákup drobného dlouhodobého majetku nezbytného pro realizaci aktivity. Drobný dlouhodobý majetek zakoupený v rámci realizace projektu bude prokazatelně sloužit dané komunitě v obci ve veřejném zájmu. Nebude sloužit jako finanční zdroj, nebude půjčován za úplatu. Na zakoupení drobného dlouhodobého majetku lze využít maximálně 50 % částky přidělené dotace, přičemž tato finanční částka nesmí překročit 10 tis. Kč.

Ve výzvě MAS je možné podat POUZE JEDNU žádost o dotaci.

Příjemce podpory

Příjemcem podpory mohou být obecně prospěšná společnost, podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů; spolek, podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů; ústav, podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů; obec o velikosti do 3 000 obyvatel včetně (stav ke dni 01. 01. 2023); příspěvková organizace zřízená obcí nebo Ústeckým krajem; škola a školské zařízení registrované v Rejstříku škol a školských zařízení; církev nebo církevní organizace registrované v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností.

Všechny subjekty musí prokazatelně sídlit nebo působit na území MAS Naděje o.p.s.

Podpora

Finanční alokace výzvy - bude upřesněno

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt - 10.000,00 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt - 55.000,00 Kč

Výše podpory - max. 85 %

Spoluúčast - min. 15 %

Příjem žádostí o podporu

01. 05. 2024, od 12:00 hod. - 19. 06. 2024, do 12:00 hod.

Dokumentace

Dotační program Ústeckého kraje

Výzva

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

Příloha č. 1 - Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí

Kontrolní list pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o dotaci

Příloha č. 3 - Žádost o dotaci ve formátu *.word

Příloha č. 3 - Žádost o dotaci ve formátu *.pdf

Příloha č. 4 - Položkový rozpočet projektu

Příloha č. 5 - Kontrolní list pro věcné hodnocení (slouží ke zpracování žadatelem pro potřeby hodnocení žádosti o dotaci)

Příloha č. 6 - Smlouva o poskytnutí dotace

Příloha č. 7 - Závěrečná zpráva realizace projektu ve formátu *.word

Příloha č. 7 - Závěrečná zpráva realizace projektu ve formátu *.pdf

Příloha č. 8 - Vyúčtování realizace projektu

Příloha č. 9 - Stanovisko MAS k Vyúčtování realizace projektu

Kontaktní osoba

Ing. Kamila Rejčová

Telefonní kontakt: (+420) 775 250 233

E-mailový kontakt: kamila.rejcova@masnadeje.cz

Výzvy

Aktuální počasí

dnes, pondělí 4. 3. 2024
slabý déšť 13 °C 5 °C
úterý 5. 3. slabý déšť 9/6 °C
středa 6. 3. slabý déšť 6/6 °C
čtvrtek 7. 3. slabý déšť 9/5 °C