Menu
MAS Naděje o.p.s.

Aktivity

Celostátní síť pro venkov

Od roku 2023 jsme partnerem Celostátní sítě pro venkov. 

Celostátní síť pro venkov se podílí na řadě aktivit a činností napříč všemi regiony ČR. Jedná se o marketingový a komunikační nástroj ve službách Programu rozvoje venkova (PRV). Navazuje na činnost Evropské sítě pro rozvoj venkova. Organizace pořádá semináře, workshopy, konference, tématické pracovní skupiny, exkurze apod. za účelem sdílení dobré praxe na venkově.

Webové stránky

Kontaktní osoba:

Ing. Kamila Rejčová, 775 250 233, kamila.rejcova@masnadeje.cz

Národní stálá konference

Od roku 2023  zastupujeme Krajskou síť MAS Ústeckého kraje v Národní stálé konferenci.  

Národní stálá konference přispívá k zajištění vzájemné provázanosti a koordinaci státu a regionů (územních partnerů) při implementaci územní dimenze a realizaci Dohody o partnerství a programů spolufinancovaných z fondů EU. Je složena ze tří komor - Komory regionální, Komory ITI a Komory CLLD.

Webové stránky

Kontaktní osoba:

Ing. Kamila Rejčová, 775 250 233, kamila.rejcova@masnadeje.cz

Platforma pro komunitní energetiku

Od roku 2021 jsme členem Platformy pro komunitní energetiku při Národní sítě MAS ČR .

Cílem platformy je zlepšit připravenost území na nová témata a přístupy v komunitní energetice, posílit animační schopnosti MAS a vybudovat odborné kapacity regionů v energetických tématech, sledovat vývoj situace, včetně komunitní energetiky a být připraveni na ně reagovat, aktivně tvořit partnerství na mnoha úrovních, analyzovat potřeby a potenciál venkovských oblastí ve vztahu ke komunitní energetice, společným hlasem připravovat vhodné prostředí, dotační podpory a kapacity, plánovat konkrétní aktivity.

Webové stránky

Kontaktní osoba:

Mgr. Michaela Burdová, 725 763 864, michaela.burdova@masnadeje.cz

Pracovní skupina Venkovská mládež

Od roku 2021 jsme členem (místopředseda) Pracovní skupiny Venkovská mládež při Národní síti MAS ČR.

Pracovní skupina, složená ze zástupců MAS, vznikla v reakci na zájem MAS o více informací a probádání tématu venkovské mládeže jako důležitého prvku v kontextu rozvoje venkovských oblastí na území ČR. 

Cíle pracovní skupiny je šířit povědomí důležitosti práce s venkovskou mládeží do všech MAS na území ČR, reflexe potřeb jednotlivých MAS k zahájení práce s venkovskou mládeží, šíření a distribuce informací týkajících se tématu jak relevantních národních, tak zahraničních zdrojů aj.  

Webové stránky

Kontaktní osoba:

Bc. Tomáš Harant, 733 700 334, tomas.harant@masnadeje.cz

Pracovní skupina Podnikání

Od roku 2020 jsme členem Pracovní skupiny Podnikání při Národní síti MAS ČR.

Cílem pracovní skupiny  je podpora podnikatelů na venkově, zlepšování podmínek pro zaměstnávání a podnikání a podpora malého a středního podnikání.

Webové stránky

Kontaktní osoba:

Bc. Tomáš Hrant, 733 700 334, tomas.harant@masnadeje.cz

Evropský venkovský mládežnický parlament

Od roku 2019 jsme součástí Evropského venkovského mládežnického parlamentu.

Evropský venkovský mládežnický parlament (EVMP) sdružuje mladé zástupce venkova z řad zemědělců, MAS, veřejného sektoru a dalších relevantních organizací, které se zabývají rozvojem venkova. Věnují se zejména tématu, jak udržet mladé lidi na venkově a jak zabránit vylidňování evropského venkova. 

Webové stránky

Kontaktní osoba:

Bc. Tomáš Harant, 733 700 334, tomas.harant@masnadeje.cz

Pracovní skupina Chytrý venkov

Od roku 2018 jsme členem Pracovní skupiny Chytrý venkov při Národní síti MAS ČR.

Cílem konceptu Chytrý venkov je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech pomocí potenciálu místních komunit, strategického plánování a aplikování nejmodernějších technologií a inovativních postupů.

Náplní činnosti je především navrhovat seznam aktivit realizovatelných prostřednictvím metody LEADER/CLLD v oblasti Chytrý venkov/Smart Villages/, vyjednávat, monitorovat, hodnotit, komunikovat dovnitř MAS, vyhledávat příklady dobré praxe v území členských MAS (obce, podnikatelé, neziskové organizace), shromažďovat náměty a typové projekty, komunikovat s územními partnery, akademickou sférou a dalšími subjekty v oblasti Chytrý venkov/Smart Villages/, a to jak v ČR, tak i v zahraničí, s akcentem LAG v EU.

Webové stránky

Kontaktní osoba:

Bc. Tomáš Harant, 733 700 334, tomas.harant@masnadeje.cz

Platforma rozvoje NNO

Od roku 2016 jsme členem Platformy rozvoje NNO na celoprepublikové úrovní za Ústecký kraj. 

Úkolem platformy je vytvářet a poskytovat informační zázemí pro kvalifikované rozhodování nestátních neziskových organizací, věnovat se především otázkám strategického a finančního řízení neziskových organizací a aktuálním výkladům legislativy, které mají zásadní vliv na chod neziskového sektoru.

Webové stránky

Kontaktní osoba:

Ing. Kamila Rejčová, 775 250 233, kamila.rejcova@masnadeje.cz

Pracovní skupina Mezinárodní spolupráce

Od roku 2014 jsme členem Pracovní skupiny Mezinárodní spolupráce při Národní síti MAS ČR.

Úkolem pracovní skupiny je zastupovat "Venkovské hnutí v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova" (ELARD), podílet se na směřování ELARD, udržovat partnerství s dalšími národními sítěmi MAS a delegacemi z Evropské Unie.  

Náplní práce je především podpora četnosti mezinárodních kontaktů, jejich shromažďování a vyhledávání projektů vhodných k prezentaci metody LEADER/CLLD, účast na mezinárodních setkáních a přenášení informací z těchto fór, péče o zahraniční delegace zástupců z jiných evropských MAS aj. 

Webové stránky

Kontaktní osoba:

Bc. Tomáš Harant, 733 700 334, tomas.harant@masnadeje.cz

Národní síť MAS ČR

Od roku 2014 jsme členem Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s. 

Národní síť je společenstvím sdružující organizačně samostatné právnické osoby – MAS – pracující formou komunitně vedeného místního rozvoje – metody LEADER ve prospěch venkova na území České republiky.

Hlavní posláním je především sdružovat MAS pracující podle základních kritérií vydaných pro fungování MAS, rozvíjet spolupráci s dalšími aktéry, kteří působí ve prospěch venkova a jeho obyvatel, hájit společné zájmy členských MAS ve vztahu k orgánům státu, prosazovat transparentní, rovné a administrativně jednoduché stanovení pravidel pro fungování MAS a k vytváření podmínek pro rozšiřování vlivu a úlohy MAS při administraci dotací z fondů určených k podpoře rozvoje venkova, reprezentovat a zastupovat členské MAS v jednáních na národní a mezinárodní úrovni, výměně zkušeností a příkladů dobré praxe, propagovat a popularizovat úlohu MAS v komunitně vedeném místním rozvoji, k tomu pořádat a organizovat přednášky, školení a instruktáže k vyšší účinnosti práce pro venkov, podílet se na pořádání národních a mezinárodních konferencí, výstav, exkurzí, soutěží, slavností, společenských a kulturních akcí podporujících udržitelnost a fungování venkova.

Webové stránky

Kontaktní osoba:

Ing. Kamila Rejčová, 775 250 233, kamila.rejcova@masnadeje.cz

Destinační agentura Krušnohoří, z.s.

Od roku 2023 jsme partnerem Destinační agentury Krušnohoří, z.s.  

Destinační agentura Krušnohoří, z.s. byla založena v roce 2022 společnou iniciativou Ústeckého kraje a Karlovarského kraje, jejíž územní působnost pokrývá celé území pohoří Krušných hor. Destinační agentura zahájila svou činnost dne 1. února 2023. Cílem je pomáhat udržitelnému rozvoji v Krušných horách, být součástí života zdejších obyvatel a také se podílet na vylepšování infrastruktury cestovního ruchu, spojovat lidi - místní obyvatele, podnikatele, turisty, zkrátka všechny, kteří mají Krušné hory rádi a záleží jim na jejich budoucnosti. 

Webové stránky

Kontaktní osoba:

Martina Filipíková, 739 324 169, martina.filipikova@masnadeje.cz

Pracovní skupina Financování

Od roku 2023 jsme vedoucím členem pracovní skupiny Financování projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV pro ORP Louny, jehož relizátorem je SERVISO, o. p. s.  

Projekt je zaměřen prioritně na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a záků do 15 let věku. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Náplní činnosti je především příprava podkladů pro jednání Řídícího výboru projektu jakožto nejvyššího orgánu projektu, plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci plánovaných aktivit, aktivní spolupodíl na celém procesu společného plánování v území a na aktualizaci komplexní dokumentace místního akčního plánu.

Webové stránky

Kontaktní osoba:

Bc. Tomáš Harant, 733 700 334, tomas.harant@masnadeje.cz

Euroregion Krušnohoří

Od roku 2021 jsme členem Euroregionu Krušnohoří.

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge je dobrovolným regionálním zájmovým sdružením měst a obcí okresů Chomutov, Most, Louny, Teplice a Litoměřice a jiných právnických osob, zaměřených na vzájemnou pomoc a spolupráci obcí a měst a dalších partnerů v severočeské oblasti, vymezené územím jmenovaných okresů, obcí a měst v okresech Mittelsachsen a Erzgebirgskreis ve Spolkové republice Německo, případně dalších, které o spolupráci v rámci sdružení požádají.

Sdružení vyvíjí koordinační, poradenskou a informační činnost k vytváření podmínek přátelské spolupráce subjektů, přesahující státní hranice mezi ČR a Spolkovou republikou Německo ve vymezených územích.
Činnost zahrnuje zejména otázky ekologické obnovy krušnohorské oblasti, zlepšování přírodních a životních podmínek a řešení problematiky s tím spojené, koncepce územního a regionálního plánování, budování infrastruktury, rozvoj hospodářských sil a pozvednutí a růst životní úrovně v oblasti, rozvoj mezinárodní dopravy v oblasti mezistátních přechodů, rozvoj kulturní spolupráce, vzdělanosti, sportu, turistiky a humanitární pomoci, rozvoj účinných forem spolupráce ve zdravotnictví, při nouzových stavech, živelných pohromách, požární ochraně, při rozvoji komplexního záchranného systému, propagace spolupráce regionů v ČR a Spolkové republice Německo tiskem, distribucí a prodejem schválených periodik, informačních brožur a podobných tiskovin aj.

Webové stránky

Kontaktní osoba:

Bc. Petr Pillár, 725 061 014, petr.pillar@masnadeje.cz

Pracovní skupina Energetika

Od roku 2021 jsme členem Pracovní skupiny Energetika při Regionální stálé konferenci Ústeckého kraje.

Pracovní skupina byla zřízena pro potřeby odborného posouzení, koordinace a plánování aktivit v oblasti rozvoje energetického managementu i energetického hospodářství na území Ústeckého kraje ve vazbě na hodnocení, monitoring a analytiku finančních nástrojů spolufinancovaných ze zdrojů EU, jejich optimálního využití a identifikace strategických potřeb a záměrů kraje. 

Webové stránky

Kontaktní osoba:

Mgr. Michaela Burdová, 725 763 864, michaela.burdova@masnadeje.cz

Řídící výbor

Od roku 2020 zastupujeme Krajskou síť MAS Ústeckého kraje v řídícím výboru při ITI Ústecko-chomutovská aglomerace.

Řídící výbor je nejvyšším orgánem integrovaného nástroje ITI, jehož nositelem je Statutární město Ústí nad Labem. Jedná se o další intergovaný nástroj vedle CLLD (komunitně vedený místní rozvoj - nositelem místní akční skupiny) a RAP (regionální akční plán - nositelem kraje). Do jeho kompetence spadá zejména schvalování výzev, hodnotících kritérií, harmonogramu výzev, evaluačních zpráv apod.  

Webové stránky

Kontaktní osoba:

Mgr. Michaela Burdová, 725 763 864, michaela.burdova@masnadeje.cz

Pracovní skupina Ekonomika

Od roku 2020 zastupujeme Krajskou síť MAS Ústeckého kraje v pracovní skupině Ekonomika při ITI Ústecko-chomutovská aglomerace.

Pracovní skupina je klíčovou platformou pro tvorbu Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021-2027 (dále také ISg ÚChA 2021+), neboť jejím účelem je poskytovat zpětnou vazbu z území k dílčím výstupům, pomáhat efektivně zacílit ISg ÚChA 2021+ a v rámci její činnosti se odehrává diskuze o integrovaných řešeních a provázanosti jednotlivých projektů, což je základní princip pro realizaci nástroje ITI. 

Webové stránky

Kontaktní osoba:

Mgr. Michaela Burdová, 725 763 864, michaela.burdova@masnadeje.cz

Spolupráce s Ústeckým krajem

Od roku 2015 podporuje Ústecký kraj činnost MAS Naděje o.p.s.

Prostřednictvím dotace z Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsme získali finanční prostředky na realizaci činností souvisejících s implementací integrovaného nástroje komunitně vedeného místního rozvoje, jehož prostřednictvím dochází k rozvoje venkova v působnosti MAS.

Ústecký kraj zároveň finančně podporuje komunitní život na venkově.

Společně jsme také spolupracovali na mapování potřeb obcí na našem území pro řádné nastavení realizace Fondu pro spravedlivou transformaci.

Webové stránky

Kontaktní osoba:

Ing. Kamila Rejčová, 775 250 233, kamila.rejcova@masnadeje.cz

Krajská síť MAS Ústeckého kraje

Od roku 2013 jsme členem Krajského sdružení NS MAS ČR Ústeckého kraje, z.s.

Úkolem sítě je hájit společné zájmy MAS navenek a pomoci tak jednotlivým MAS působících na území Ústeckého kraje podle aktuálních potřeb.

Hlavním posláním je především sdružovat MAS v rámci Ústeckého kraje, rozvíjet spolupráci MAS v rámci Ústeckého kraje prostřednictvím výměny zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe, propagovat a popularizovat úlohu MAS v Ústeckém kraji, zajistit snadnější přenos informací mezi jednotlivými MAS a Národní sítí ČR. 

Webové stránky

Kontaktní osoba:

Ing. Kamila Rejčová, 775 250 233, kamila.rejcova@masnadeje.cz

Řídící výbor

Od roku 2023 jsme členem řídícího výboru projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV pro ORP Most, jehož relizátorem je Statutární město Most.   

Projekt je zaměřen prioritně na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a záků do 15 let věku. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Řídící výbor je hlavním pracovním schvalovacím orgánem, který sdružuje zástupce všech důležitých aktérů vzdělávací politiky. Jeho složení vychází zejména ze složení předchozího projektu, který byl plně funkční, kompetentní, reprezentativní a aktivně se zapojoval do činnosti projektu. 

Webové stránky

Kontaktní osoba:

Bc. Lucie Haidová, 725 266 776, lucie.haidova@masnadeje.cz

Pracovní skupina Financování

Od roku 2023 jsme členem pracovní skupiny Financování projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV pro ORP Most, jehož relizátorem je Statutární město Most.  

Projekt je zaměřen prioritně na mateřské, základní a základní umělecké školy a organizace neformálního a zájmového vzdělávání vzdělávající děti a žáky do věku 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Náplní činnosti je především příprava podkladů pro jednání Řídícího výboru projektu jakožto nejvyššího orgánu projektu, plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci plánovaných aktivit, aktivní spolupodíl na celém procesu společného plánování v území a na aktualizaci komplexní dokumentace místního akčního plánu.

Webové stránky

Kontaktní osoba:

Ing. Kamila Rejčová, 775 250 233, kamila.rejcova@masnadeje.cz

Okresní hospodářská komora Most

Od roku 2018 jsme členem Okresní hospodářské komory Most.

Hlavním posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, tj. prosazovat a podporovat taková opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím také k celkové ekonomické stabilitě státu.

Okresní hospodářská komora poskytuje poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, organizuje vzdělávací činnosti a informační servis o profesním vzdělávání a formách rekvalifikace, zabezpečuje propagaci a šíření informací o podnikatelských činností svých členů, dbá, aby členové vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, navazuje a rozvíjí styky s komorami a odbornými institucemi v zahraničí a uzavírá s nimi dohody aj. 

Webové stránky

Kontaktní osoba:

Bc. Petr Pillár, 725 061 014, petr.pillar@masnadeje.cz

Pracovní skupina pro oblast služeb prevence a odborného sociálního poradenství

Od roku 2016 jsme členem Pracovní skupiny pro oblast služeb prevence a odborného sociálního poradenství v regionu Mostecko.

Úkolem pracovní skupiny je součinnost a vydávání odborných stanovisek při aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji v gesci Ústeckého kraje. Pracovní skupina především spolupracuje na tvorbě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji, na tvorbě akčního plánu na příslušný kalendářní rok, popř. dalších činnostech, vydává stanovisko pro odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje k zařazení nebo nezařazení sociálních služeb z regionu do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, spolupracuje s koordinátory komunitního plánování na místní úrovni nebo se zpracovateli komunitních plánů v daném regionu, aktivně komunikuje s poskytovateli sociálních služeb v regionu.

Webové stránky

Kontaktní osoba:

Bc. Lucie Haidová, 725 266 776, lucie.haidova@masnadeje.cz

Pracovní skupina pro oblast služeb sociální péče

Od roku 2016 jsme členem Pracovní skupiny pro oblast služeb sociální péče v regionu Mostecko.

Úkolem pracovní skupiny je součinnost a vydávání odborných stanovisek při aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji v gesci Ústeckého kraje. Pracovní skupina především spolupracuje na tvorbě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji, na tvorbě akčního plánu na příslušný kalendářní rok, popř. dalších činnostech, vydává stanovisko pro odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje k zařazení nebo nezařazení sociálních služeb z regionu do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, spolupracuje s koordinátory komunitního plánování na místní úrovni nebo se zpracovateli komunitních plánů v daném regionu, aktivně komunikuje s poskytovateli sociálních služeb v regionu.

Webové stránky

Kontaktní osoba:

Bc. Lucie Haidová, 725 266 776, lucie.haidova@masnadeje.cz

Hospodářská a sociální rada Mostecka

V roce 2014 členy Hospodářské a sociální rady Mostecka, z. s.

Cílem Hospodářské a sociální rady Mostecka je spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy na ekonomickém a sociálním rozvoji regionu a koordinovat aktivity členů Hospodářské a sociální rady.  

Členy jsou fyzické a právnické osoby, instituce státní a veřejné správy, které žijí nebo působí zejména v okrese Most.

Webové stránky

Kontaktní osoba:

Bc. Petr Pillár, 725 061 014, petr.pillar@masnadeje.cz

Energetické poradenství

Zvyšujeme povědomí o způsobech zvyšování energetické účinnosti a šetrném zacházení s energetickými zdroji. 


Propagujeme individuální a národní přínos energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy, podnikatele apod.


Zvyšujeme informovanost v oblasti inovativních technologií a postupů ke zvýšení efektivnosti užití energie a vyššího užívání obnovitelných a druhotných zdrojů.


Informujeme o dostupných podporách energeticky úsporných projektů v rámci existujících programů podpor a dalších možnostech financování. 


Informujeme veřejnost o existujících energeticky úsporných opatřeních a o dostupných finančních podporách pro realizaci energeticky úsporných projektů v rámci programů podpor.


Koordinujeme činnost v oblasti přípravné fáze projektů komunitní energetiky.

Vaše projekty

Poradenství v oblasti operačních programů, programů nadnárodních, mezinárodních a přeshraniční spolupráce, státních fondů, programů Ústeckého kraje, fondů nadací či neziskových organizací aj.


Vyhledávání vhodného zdroje financování Vašeho projektového záměru


Pomoc při zpracování Vašeho projektového záměru


Pomoc při zpracování žádosti o podporu Vašeho projektového záměru 


Spolupráce při řízení a realizaci Vašeho projektu (např. průběžná zpráva o realizaci projektu/žádost o platbu, podklady pro vyúčtování projektu, závěrečná zpráva o realizaci projektu/žádost o platbu, zpráva o udržitelnosti projektu, poradenství k publicitě projektu, zajištění komunikace mezi žadatelem/příjemcem a poskytovatelem finanční podpory, komplexní administrace projektu, příprava výběrového/zadávacího řízení, konzultace při výběru dodavatele aj.)

Šablony - animace škol a školských zařízení

Cílem této aktivity je pomoci školám a školským zařízením čerpat finanční podporu z Operačního programu Jan Ámos Komenský 2021-2027 prostřednictvím spolupráce při administraci projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablony (I.).

Tuto aktivitu MAS Naděje o.p.s. poskytuje subjektům z území ZA ÚPLATU na základě individuální domluvy.


Cílem této aktivity je pomoci školám a školským zařízením čerpat finanční podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 prostřednictvím spolupráce při administraci projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablony (I., II., III.).

Tuto aktivitu MAS Naděje o.p.s. poskytuje subjektům z území zcela BEZPLATNĚ.

Strategické plánování

Máme zkušenosti se zpracováním strategických dokumentů, ať už z oblasti plánů rozvoje jednotlivých obcí, z oblasti školství, tak i dokumentu s regionálním přesahem.

Strategické plánování je důležitý proces, v jehož průběhu dochází k formulaci základní vize rozvoje, stanovení jednotlivých priorit a cílů a také postupů vedoucích k vlastní realizaci navržených opatření/záměrů.

S námi budete vědět, co dává nebo nedává smysl.

Naše projekty

Je-li to v souladu s účelem, pro který byla společnost založena, v souladu s naší vizí, misí a přesvědčením, rádi se zapojíme do účasti v jiných projektech.

Síťování, spolupráce, partnerství

Vzhledem k mapování regionu a rozsáhlé databázi kontaktů můžeme poskytnout odbornou pomoc při zapojení obce, firmy, podnikatele, školy či neziskové organizace do aktivit na podporu našeho regionu. 


Můžeme poskytnout pomoc při pořádání seminářů/webinářů, workshopů, přednášek, konferencí, exkurzí apod.

GDPR

Zpracování  Analýzy nakládání s osobními údaji v organizaci jako podklad pro stanovení souladu nakládání s osobními údaji v organizaci (nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů)

Vykonávání funkce pověřence pro ochranu osobních údajů v rozsahu čl. 39 GDPR

Poskytování poradenských služeb

MAS Naděje

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 13 °C 10 °C
pátek 14. 6. slabý déšť 19/9 °C
sobota 15. 6. zataženo 21/10 °C
neděle 16. 6. oblačno 22/14 °C