Menu
MAS Naděje o.p.s.

Komunita

Realizační tým

  • Ing. Kamila Rejčová
  • Bc. Tomáš Harant
  • Martina Filipíková
  • Bc. Petr Pillár
  • Ing. Bořek Valvoda

Pracovní skupiny

PS 1

SAMOSPRÁVA, INFRASTRUKTURA A VEŘEJNÝ ZÁJEM


PS 2       

ÚZEMÍ, POPULACE, LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST


PS 3       

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDNÍ, OCHRANA KRAJINY, ZEMĚDĚLSTVÍ


PS 4       

HOSPODÁŘSTVÍ A OBECNÉ PODNIKATELSKÉ KLIMA


PS 5       

SOCIÁLNÍ PRÁCE, VZDĚLÁVÁNÍ, NEZISKOVÝ SEKTOR


PS 6       

VOLNÝ ČAS, CESTOVNÍ RUCH, KULTURA A OCHRANA DĚDICTVÍ VENKOV

Spolupráce s odborníky

Do tvorby bylo zapojeno velké množství odborníků z řad subjektů např. Okresní hospodářská komora Most, Hospodářská a sociální rada Mostecka, Destinanční agentura Krušné hory, Euroregion Krušnohoří, Agentura pro sociální začleňování, Město Most, Město Litvínov, jiné samosprávy, rekultivační odborník, zemědělci, Svazek obcí regionu Krušných hor, neziskové organizace, školy aj. 

Potřeby území

Komunita nejprve stanovila své priority. MAS Naděje své priority definovala na základě analýzy území a identifikovaných potřeb, kterými jsou:


KLÍČOVÁ OBLAST č. 1 - Místní ekonomika

Podpora podnikání

Zvýšení lokální zaměstnanosti


KLÍČOVÁ OBLAST č. 2 - Území a sídelní celky

Podpora klíčových kompetencí a inkluzivního vzdělávání

Rozvoj alternativní dopravy a bezpečnost v obcích

Prevence sociálního vyloučení a negativních jevů

Zkvalitnění řízení rizik a řešení katastrof

Zachování a péče o kulturní a přírodní dědictví

Podpora a rozvoj občanské vybavenosti

Prohlubování spolupráce a partnerství

Rozvoj cestovního ruchu


KLÍČOVÁ OBLAST č. 3 - Příroda, krajina a životní prostředí

Posílení biodiverzity

Enviromentální výchova a osvěta

Možnosti financování

Možnosti financování jsou dány možnostmi jednotlivých operačních programů a Programu rozvoje venkova pro období 2014-2020. Všechny identifikované potřeby však nelze financovat s podporou evropských finančních prostředků. Strategie popisuje všechny potřeby a cíle, které by měli být prostřednictvím realizace strategie dosaženy obecně. Tyto aktivity bude možné financovat z vlastních zdrojů, ale také z nadačních, krajských, národních  apod. Tyto zdroje mohou být využity jak formou individuálních žádostí, tak u příslušných operačních programů a Programu rozvoje venkova i prostřednictvím MAS Naděje o.p.s. 

Zásobník projektů

Aby mohly být hodnoty indikátorů odpovědně nastaveny, je třeba znát (pokud možno co nejpřesněji) konkrétní projektové záměry v regionu (obce, podnikatelé i neziskový sektor). Jen tak můžou být prostředky, které jsou pro MAS Naděje o.p.s. vyčleněny, skutečně vyčerpány. Jedná se o necelých 80 miliónů. Projektové záměry byly sbírány již od roku 2013, např. pomocí zasílání emailů nebo přes online formulář "Váš projektový záměr".  Projektové záměry, které jsou financovatelné přes místní akční skupinu, jsou zohledněny v harmonogramu čerpání finančních prostředků. Odhady čerpání finančních prostředků jsou tím přesnější, tím přesnější jsou informace.

Operační programy a příjemci

Na rozdíl od minulého programového období jsou finanční prostředky poskytovány ze čtyř různých operačních programů a nelze je mezi sebou přesouvat. Tzn., že prostředky z Intergovaného regionálního operačního programu (IROP) mohou čerpat jen příjemci uvedení v IROP apod. Zemědělci nebudou čerpat z IROP a na druhou stranu obce nebudou moci čerpat finanční prostředky z Programu rozvoje venkova (PRV). Bližší informace o alokaci finančních prostředků pro MAS Naděje o.p.s. naleznete v sekci "Programy 2014-2020".

Aktivity a indikátory

Ve výše uvedeném přehledu jsou prezentovány jednotlivé příklady aktivit, kterými bude dosaženo stanovených cílů. Nicméne jen některé z nich bude možné finančně podpořit prostřednictvím operačních programů a Programu rozvoje venkova pro období 2014-2020. Ty, které je možné podpořit prostřednictvím MAS Naděje o.p.s., jsou dále rozpracovány ve strategii vč. nastavení indikátorů výstupu a výsledku. Hodnoty indikátorů jsou pro celou strategii zásadní. Aby byla realizace strategie úspěšná, je třeba nastavit indikátory velmi odpovědně a realisticky tak, aby byly jejich hodnoty naplněny.

Strategie

Aktuální počasí

dnes, pondělí 22. 4. 2024
slabý déšť 8 °C -2 °C
úterý 23. 4. slabý déšť 10/0 °C
středa 24. 4. slabý déšť 10/1 °C
čtvrtek 25. 4. slabý déšť 9/2 °C