Menu
MAS Naděje o.p.s.

Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD

Logo

Logo EU a Programu rozvoje venkova

Anotace

MAS Ústeckého kraje (Krajské sdružení MAS Ústeckého kraje) realizovaly společný projekt spolupráce.  
Cílem společného projektu bylo posílení spolupráce MAS z Ústeckého kraje při sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe získaných v průběhu programového období 2007-2013 při zpracování a realizaci Strategických plánů Leader a jejich využití pro zvýšení kvality přípravy a implementace SCLLD v programovém období 2014-2020. 
Na základě dílčích podkladů zpracovaných jednotlivými partnerskými MAS byl zpracován společný výstup s názvem „Doporučující metodika pro evaluaci a monitoring realizace Strategií komunitně vedeného místního rozvoje v programovém období 2014 - 2020 s využitím zkušeností (příkladů dobré i špatné praxe) minulého programového období 2007 - 2013". Navržený metodický přístup pro monitoring a evaluaci strategických rozvojových dokumentů v období 2014-2020 je koncipován jako přehled jednotlivých sousledných kroků nezbytných k tomu, aby evaluace byla nastavena v souladu se současnými požadavky a přinášela požadované a potřebné podklady pro jejich zkvalitňování a aktualizaci. Výsledky provedených hodnocení a z nich vyvozené závěry jsou shrnuty do konkrétních doporučení, jak pro řídící orgány (Ministerstvo zemědělství ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), tak pro MAS jako nositele komunitně řízeného místního rozvoje zodpovědné za realizaci SCLLD.

Název projektu:

Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD


Pracovní název projektu:

Spolupráce 2015


Registrační číslo projektu:

15/022/4210a/342/000012 


Datum zahájení realizace: 

01. 10. 2014


Datum ukončení realizace: 

15. 06. 2015


Poskytovatel dotace:

Ministerstvo zemědělství ČR/Státní zemědělský intervenční fond ČR


Program:

Program rozvoje venkova 2007-2013


Rozpočet: 

4.495.172,00 Kč


Z toho žadatel:

MAS Sdružení Západní Krušnohoří z.s. - 500.000,00 Kč


Z toho partner:

MAS České Středohoří z.s. - 500.000,00 Kč

MAS Labské skály z.s. - 500.000,00 Kč

MAS Vladař o.p.s. - 500.000,00 Kč

MAS Cínovecko o.p.s. - 499.172,00 Kč

MAS Naděje o.p.s. - 500.000,00 Kč

MAS Serviso, o.p.s. - 496.000,00 Kč

MAS Podřipsko z.s. - 500.000,00 Kč

MAS Český Sever z.s. - 500.000,00 Kč


Spoluúčast:

0 %


Zapojeno:

9 MAS (projekt spolupráce)

Projektová manažerka:

Ing. Kamila Rejčová

(+420) 775 250 233

kamila.rejcova@masnadeje.cz