Menu
MAS Naděje o.p.s.

Připravujeme pro Vás nové webové stránky

Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD

Logo

Logo

Anotace

MAS Ústeckého kraje (Krajské sdružení MAS Ústeckého kraje) realizovaly společný projekt spolupráce.  
Cílem společného projektu bylo posílení spolupráce MAS z Ústeckého kraje při sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe získaných v průběhu programového období 2007-2013 při zpracování a realizaci Strategických plánů Leader a jejich využití pro zvýšení kvality přípravy a implementace SCLLD v programovém období 2014-2020. 
Na základě dílčích podkladů zpracovaných jednotlivými partnerskými MAS byl zpracován společný výstup s názvem „Doporučující metodika pro evaluaci a monitoring realizace Strategií komunitně vedeného místního rozvoje v programovém období 2014 - 2020 s využitím zkušeností (příkladů dobré i špatné praxe) minulého programového období 2007 - 2013". Navržený metodický přístup pro monitoring a evaluaci strategických rozvojových dokumentů v období 2014-2020 je koncipován jako přehled jednotlivých sousledných kroků nezbytných k tomu, aby evaluace byla nastavena v souladu se současnými požadavky a přinášela požadované a potřebné podklady pro jejich zkvalitňování a aktualizaci. Výsledky provedených hodnocení a z nich vyvozené závěry jsou shrnuty do konkrétních doporučení, jak pro řídící orgány (Ministerstvo zemědělství ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), tak pro MAS jako nositele komunitně řízeného místního rozvoje zodpovědné za realizaci SCLLD.
Název projektu:          
Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD
Pracovní název projektu:
Spolupráce 2015
Registrační číslo projektu:
15/022/4210a/342/000012 
Datum zahájení realizace: 
01. 10. 2014
Datum ukončení realizace: 
15. 06. 2015
Poskytovatel dotace: 
Ministerstvo zemědělství ČR/Státní zemědělský interveční fond ČR
Program:
Program rozvoje venkova 2007-2013
Rozpočet: 
4.495.172,00 Kč
Z toho žadatel:
Z toho partner:
MAS Labské skály z.s. - 500.000,00 Kč
MAS Vladař o.p.s. - 500.000,00 Kč
MAS Cínovecko o.p.s. - 499.172,00 Kč
MAS Naděje o.p.s. - 500.000,00 Kč
MAS Serviso, o.p.s. - 496.000,00 Kč
MAS Podřipsko z.s. - 500.000,00 Kč
MAS Český Sever z.s. - 500.000,00 Kč
Spoluúčast:
0 %
Zapojeno:
9 MAS (projekt spolupráce)
Kontaktní osoba:                                           
Ing. Kamila Rejčová
 
(+420) 775 250 233
 
               kamila.rejcova@masnadeje.cz
Metodická publikace:
Program rozvoje venkova 2007-2013
PRV
MAS Sdružení Západní Krušnohoří z.s.
MAS 1/KMAS
MAS České Středohoří, z.s.
MAS 2/PMAS
MAS Labské skály z.s.
MAS 3/PMAS
MAS Vladař o.p.s.
MAS 4/PMAS
MAS Cínovecko o.p.s.
MAS 5/PMAS
MAS Serviso o.p.s. MAS 7/PMAS ZDE
MAS Podřipsko z.s. MAS 8/PMAS ZDE
MAS Český Sever z.s. MAS 9/PMAS ZDE