Menu
MAS Naděje o.p.s.

Podpora činnosti MAS Naděje o.p.s. v období 2023-2028

Logo

Logo Ústeckého kraje

Anotace

Společnosti MAS Naděje o.p.s. byla poskytnuta dotace z Fondu Ústeckého kraje za účelem podpory spočívající ve financování jejich aktivit v období 2023-2028. Konkrétně se jedná o:

  • dofinancování 5% spolupodílu MAS Naděje na celkových nákladech projektu financovaného prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc 2021-2027, specifický cíl 2.1;
  • financování nezpůsobilých výdajů projektu zaměřeného na podporu regionálních partnerů pro implementaci EU fondů;
  • výdaje na realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021-2027 čerpané nad rámec ESI fondů.

Stěžejními aktivitami projektu bude intenzivní příprava a realizace nového programového období 2021-2027. V roce 2023 budou pracovníci MAS Naděje usilovat o podporu implementace akčních plánů ve vazbě na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021-2027. Konkrétně se bude jednat o Akční plán IROP, OP TAK, OPŽP a SZP. Díky této podpoře bude mít MAS Naděje možnost rozvíjet region Mostecka, Litvínovska a Teplicka ve výši cca 107 mil. Kč (předpoklad k dnešnímu dni). Finanční prostředky budou distribuovány na venkov subjektům z řad veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru v souladu se zpracovanou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje pro období 2021-2027 a dlouhodobým plánem rozvoje Ústeckého kraje.

Název projektu:

Podpora činnosti MAS Naděje o.p.s. v období 2023-2028


Pracovní název projektu:

Podpora ÚK 2023-2028


Registrační číslo projektu:

23/SML1531/SoPD/RR


Datum zahájení realizace:

01. 01. 2023


Datum ukončení realizace:

30. 11. 2028


Poskytovatel dotace:

Ústecký kraj


Program:

Fond Ústeckého kraje


Rozpočet:

700.105,00 Kč


Z toho žadatel:

MAS Naděje o.p.s. - 700.105,00 Kč


Z toho partner:

Nerelevatní


Spoluúčast:

0 %


Zapojeno:

Nerelevantní

Projektová manažerka:

Ing. Kamila Rejčová

(+420) 775 250 233

kamila.rejcova@masnadeje.cz


Administrátorka projektu/asistentka:

Martina Filipíková

(+420) 739 324 169

martina.filipikova@masnadeje.cz


Finanční manažerka:

Simona Korelová

(+420) 722 277 687

simona.korelova@masnadeje.cz