Menu
MAS Naděje o.p.s.

Akční plán

Úvod

Akční plán podrobněji rozvíjí strukturované informace o konkrétním způsobu realizace jednotlivých opatření strategie, kde se předpokládá financování v rámci operačních programů. Budou zde k dispozici informace o financujícím specifickém cíli operačního programu, odpovídající indikátory výstupů a výsledků (jedná se o indikátory příslušného financujícího specifického cíle operačního programu), budou zde definováni možní příjemci a příklady projektových záměrů.

Na základě výsledků provedených analýz, definicí priorit a cílů bude s aktéry v území projednáno nastavení programových rámců vycházejících z definovaných strategických a specifických cílů strategie. Zpracování návrhů bude vycházet především z analýzy problémů a potřeb, vč. zvážení možných řešení. V průběhu zpracovávání návrhů se uskuteční jednání pracovních skupin. Zpracované návrhy budou konzultovány se zástupci obcí, neziskových organizací i zástupci podnikatelské sféry. Pracovní návrhy programových rámců pak budou zveřejněny na webových stránkách. Níže uvedené programové rámce přestavují možné oblasti podpory.

Strategické a specifické cíle a opatření

Programové rámce

Integrovaný regionální operační program

Priorita 5 

"Komunitně vedený místní rozvoj"

Specifický cíl 5.1

"Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech"

Podporované aktivity prostřednictvím CLLD

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol

Infrastruktura pro sociální služby

Revitalizace kulturních památek

Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí

Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

Operační program Zaměstnanost plus

Priorita 2

"Sociální začleňování"

Specifický cíl 2.1

"Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin"

Podporované aktivity prostřednictvím CLLD

Podpora komunitní (sociální) práce včetně vzniku, fungování a rozvoje komunitních center; programy aktivizace a participace cílových skupin a zvyšující jejich zapojování se do života v obci/komunitě včetně aktivit podporujících rozvoj a posilování prvků svépomoci, vzájemné pomoci, sousedské výpomoci, sdílení a výměny zkušeností, podpory dobrovolnictví a mezigenerační výměny a výpomoci. 

Podpora sociální práce na území MAS s důrazem na posílení kompetencí obcí

Podpora sdílené a neformální péče, včetně paliativní a domácí hospicové péče, homesharingu a dalších forem sdílené péče

Zaměstnanostní programy

Podpora rodin a posilování rodinných vazeb

Dluhové poradenství

Operační program Životní prostředí

Priorita 2.A.1

"Priority - Priority jiné než technická pomoc - Životní prostředí"

Specifický cíl 1.1

"Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů"

Podporované aktivity prostřednictvím CLLD

Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury

Komplexní či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy

Systémy využívající odpadní teplo

Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla

Rekonstrukce otopné soustavy 

Zavedení energetického managementu včetně řídícího software a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie

Rekonstrukce předávacích stanic tepla

Rekontrukce teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocni apod. s jednou centrální kotelnou

Modernizace vnitřního osvětlení

Opatření k eliminaci negativních akustických jevů

Vnější stínící prvky

Technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití

Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chlazu využívající OZE

Instalace solárně-termických systémů

Instalace fotovoltaických systémů

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Priorita 2

"Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP"

Specifický cíl 2.1

"Posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a vytváření pracovních míst v malých a středních podnicích, mimo jiné prostřednictvím produktivních investic"

Podporované aktivity prostřednictvím CLLD

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury

Pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby

Strategický plán Společné zemědělské politiky

Specifický cíl 08

"Podporovat zaměstnanost, růst, genderovou rovnost, včetně zapojování žen do zemědělství, sociální začleňování a místní rozvoj ve venkovských oblastech, včetně oběhového biohospodářství a udržitelného obhospodařování lesů"

Podporované aktivity prostřednictvím CLLD

Zemědělství a lesnictví, včetně precizního a udržitelného zemědělství, zemědělská infrastruktura

Zpracování produktů a jejich uvádění na trh, zkrácení dodavatelského řetězce místních podniků

Nezemědělské podnikání včetně řemeslné výroby a cestovního ruchu

Neproduktivní investice (infrastruktura) v krajině, např. naučné stezky a odpočinková místa

Kulturní a přírodní dědictví – zejména drobné památky

Občanská vybavenost – drobná infrastruktura a základní služby ve venkovských oblastech

Spolková (volnočasová) a kulturní činnost, komunitní centra

Obecní knihovny

Spolupráce MAS 

Strategie

Aktuální počasí

dnes, pondělí 22. 4. 2024
slabý déšť 8 °C -2 °C
úterý 23. 4. slabý déšť 10/0 °C
středa 24. 4. slabý déšť 10/1 °C
čtvrtek 25. 4. slabý déšť 9/2 °C