Menu
MAS Naděje o.p.s.

Připravujeme pro Vás nové webové stránky

Akční plán

Úvod

Akční plán podrobněji rozvíjí strukturované informace o konkrétním způsobu realizace jednotlivých opatření strategie, kde se předpokládá financování v rámci operačních programů. Budou zde k dispozici informace o financujícím specifickém cíli operačního programu, odpovídající indikátory výstupů a výsledků (jedná se o indikátory příslušného financujícího specifického cíle operačního programu), budou zde definováni možní příjemci a příklady projektových záměrů.
Na základě výsledků provedených analýz, definicí priorit a cílů bude s aktéry v území projednáno nastavení programových rámců vycházejících z definovaných strategických a specifických cílů strategie. Zpracování návrhů bude vycházet především z analýzy problémů a potřeb, vč. zvážení možných řešení. V průběhu zpracovávání návrhů se uskuteční jednání pracovních skupin. Zpracované návrhy budou konzultovány se zástupci obcí, neziskových organizací i zástupci podnikatelské sféry. Pracovní návrhy programových rámců pak budou zveřejněny na webových stránkách. Níže uvedené programové rámce přestavují možné oblasti podpory.

Strategické a specifické cíle a opatření

Programové rámce

Integrovaný regionální operační program

 
Priorita 5 
"Komunitně vedený místní rozvoj"
Specifický cíl 5.1
"Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech"

Předpokládaná podpora aktivit prostřednictvím CLLD

Zvýšení bezpečnosti v dopravě (vč. mostů) a jako doplňková aktivita také rekonstrukce komunikací
 
Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu (vč. turistické napojující se na stávající cyklostezky)
 
Revitalizace veřejných prostranství (vč. zastávek)
 
Odolnost jednotek požární ochrany II., III. a V. kategorie (vybavení, zbrojnice), budování/revitalizace umělých zdrojů požární vody
 
Zvyšování kapacit dětských skupin a mateřských škol (vč. hygienických požadavků)
 
Zkvalitňování základních škol s vazbou na klíčové kompetence, bezbariérovost a konektivitu, zkvalitňování zázemí pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zkvalitňování zázemí pro pracovníky škol, kmenové učebny neúplných škol, zázemí pro komunitní aktivity
 
Budování infrastruktury pro sociální služby (např. nákup automobilu pro terénní sociální služby aj.)
 
Obnova muzeí, knihoven a kulturních památek
 
Budování veřejné infrastruktury cestovního ruchu – trasy, orientační systémy, odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, infocentra

Operační program Zaměstnanost plus

 
Priorita 2
"Sociální začleňování"
Specifický cíl 2.1
"Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin"

Předpokládaná podpora aktivit prostřednictvím CLLD

Podpora komunitní (sociální) práce včetně vzniku, fungování a rozvoje komunitních center; programy aktivizace a participace cílových skupin a zvyšující jejich zapojování se do života v obci/komunitě včetně aktivit podporujících rozvoj a posilování prvků svépomoci, vzájemné pomoci, sousedské výpomoci, sdílení a výměny zkušeností, podpory dobrovolnictví a mezigenerační výměny a výpomoci. 
 
Podpora sociální práce na území MAS s důrazem na posílení kompetencí obcí
 
Podpora sdílené a neformální péče, včetně paliativní a domácí hospicové péče, homesharingu a dalších forem sdílené péče
 
Zaměstnanostní programy
 
Podpora rodin a posilování rodinných vazeb
 
Dluhové poradenství

Operační program Životní prostředí

 
Priorita 2.A.1
"Priority - Priority jiné než technická pomoc - Životní prostředí"
Specifický cíl 1.1
"Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů"
Specifický cíl 1.2
"Podpora energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici"
Specifický cíl 1.3
"Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům"
Specifický cíl 1.4
"Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou"
Specifický cíl 1.5
"Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje"
Specifický cíl 1.6
"Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění"

Předpokládaná podpora aktivit prostřednictvím CLLD

Podpora komunitní energetiky (obnovitelné zdroje energie realizované obcemi s účastí občanů)
 
Zadržování vody v intravilánu/extravilánu obce (mitigační a adaptační opatření)
 
Revitalizace zeleně v intravilánu obce
 
Podpora principů cirkulární ekonomiky, odpady
 
Podpora aktivit v oblasti environmentální výchovy a vzdělávání pro udržitelný rozvoj
 
Podpora motivačních, klíčových a inovativních projektů

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

 
Priorita 2
"Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP"
Specifický cíl 2.1
"Posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a vytváření pracovních míst v malých a středních podnicích, mimo jiné prostřednictvím produktivních investic"

Předpokládaná podpora aktivit prostřednictvím CLLD

Pořízení užitkových vozidel na alternativní pohon
 
Podpora infrastrukturních a energeticky úsporných opatření v malých a středních podnicích
 
Pořízení nebo modernizace technologií v malých a středních podnicích (kromě prosté obnovy)
 
Zavádění digitalizace a automatizace v malých a středních podnicích (kromě kancelářského vybavení)

Společná zemědělská politika

 
Cíl H
"Podpora zaměstnanosti, růstu, sociálního začlenění a místního rozvoje ve venkovských oblastech včetně biohospodářství a udržitelného lesnictví"

Předpokládaná podpora aktivit prostřednictvím CLLD

Investice do zemědělských podniků
 
Podpora zpracování zemědělských produktů a uvádění na trh 
 
Budování a zkvalitňování lesnické a zemědělské infrastruktury, neproduktivní investice v lesích, stezky
 
Diverzifikace a zakládání nových podniků, venkovský cestovní ruch
 
Podpora kvality technologií a produktů v lesích
 
Obchody
 
Památky místního významu
 
Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven (kromě profesionálních), komunitní centra a zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Strategie

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 18. 8. 2022, 22:40:30

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 8. 2022
zataženo 31 °C 20 °C
pátek 19. 8. slabý déšť 25/18 °C
sobota 20. 8. prudký déšť 18/16 °C
neděle 21. 8. polojasno 24/16 °C