Menu
MAS Naděje o.p.s.

Akční plán

Úvod

Akční plán podrobněji rozvíjí strukturované informace o konkrétním způsobu realizace jednotlivých opatření strategie, kde se předpokládá financování v rámci operačních programů. Budou zde k dispozici informace o financujícím specifickém cíli operačního programu, odpovídající indikátory výstupů a výsledků (jedná se o indikátory příslušného financujícího specifického cíle operačního programu), budou zde definováni možní příjemci a příklady projektových záměrů.

Na základě výsledků provedených analýz, definicí priorit a cílů bude s aktéry v území projednáno nastavení programových rámců vycházejících z definovaných strategických a specifických cílů strategie. Zpracování návrhů bude vycházet především z analýzy problémů a potřeb, vč. zvážení možných řešení. V průběhu zpracovávání návrhů se uskuteční jednání pracovních skupin. Zpracované návrhy budou konzultovány se zástupci obcí, neziskových organizací i zástupci podnikatelské sféry. Pracovní návrhy programových rámců pak budou zveřejněny na webových stránkách. Níže uvedené programové rámce přestavují možné oblasti podpory.

Strategické a specifické cíle a opatření

Programové rámce

Integrovaný regionální operační program

Priorita 5 

"Komunitně vedený místní rozvoj"

Specifický cíl 5.1

"Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech"

Podporované aktivity prostřednictvím CLLD

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol

Infrastruktura pro sociální služby

Revitalizace kulturních památek

Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí

Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

Operační program Zaměstnanost plus

Priorita 2

"Sociální začleňování"

Specifický cíl 2.1

"Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin"

Podporované aktivity prostřednictvím CLLD

Podpora komunitní (sociální) práce včetně vzniku, fungování a rozvoje komunitních center; programy aktivizace a participace cílových skupin a zvyšující jejich zapojování se do života v obci/komunitě včetně aktivit podporujících rozvoj a posilování prvků svépomoci, vzájemné pomoci, sousedské výpomoci, sdílení a výměny zkušeností, podpory dobrovolnictví a mezigenerační výměny a výpomoci. 

Podpora sociální práce na území MAS s důrazem na posílení kompetencí obcí

Podpora sdílené a neformální péče, včetně paliativní a domácí hospicové péče, homesharingu a dalších forem sdílené péče

Zaměstnanostní programy

Podpora rodin a posilování rodinných vazeb

Dluhové poradenství

Operační program Životní prostředí

Priorita 2.A.1

"Priority - Priority jiné než technická pomoc - Životní prostředí"

Specifický cíl 1.1

"Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů"

Podporované aktivity prostřednictvím CLLD

Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury

Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy

Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající zemní plyn. Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy

Systémy využívající odpadní teplo

Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla 

Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu (např. zavádění efektivních systémů hospodaření s energií a technologií s vazbou na aktivní energetický management, rekonstrukce předávacích stanic tepla)

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Priorita 2

"Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP"

Specifický cíl 2.1

"Posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a vytváření pracovních míst v malých a středních podnicích, mimo jiné prostřednictvím produktivních investic"

Podporované aktivity prostřednictvím CLLD

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury

Pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby

Strategický plán Společné zemědělské politiky

Specifický cíl 08

"Podporovat zaměstnanost, růst, genderovou rovnost, včetně zapojování žen do zemědělství, sociální začleňování a místní rozvoj ve venkovských oblastech, včetně oběhového biohospodářství a udržitelného obhospodařování lesů"

Podporované aktivity prostřednictvím CLLD

Zemědělství a lesnictví, včetně precizního a udržitelného zemědělství, zemědělská infrastruktura

Zpracování produktů a jejich uvádění na trh, zkrácení dodavatelského řetězce místních podniků

Nezemědělské podnikání včetně řemeslné výroby a cestovního ruchu

Neproduktivní investice (infrastruktura) v krajině, např. naučné stezky a odpočinková místa

Kulturní a přírodní dědictví – zejména drobné památky

Občanská vybavenost – drobná infrastruktura a základní služby ve venkovských oblastech

Spolková (volnočasová) a kulturní činnost, komunitní centra

Obecní knihovny

Spolupráce MAS 

Strategie

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 3. 2023
déšť 15 °C 6 °C
pátek 31. 3. slabý déšť 10/6 °C
sobota 1. 4. slabý déšť 10/7 °C
neděle 2. 4. déšť se sněhem 6/0 °C