Menu
MAS Naděje o.p.s.

1. Výzva

Logo

Logo Ústeckého kraje

Základní informace

Výzva č. 2023/1 UKONČENA

Podporované aktivity

V rámci výzvy budou finanční prostředky rozdělovány na podporu projektů zaměřených na drobný komunitní život a spolkovou činnost v území (např. společenské, sportovní, kulturní akce, informační akce, akce na předávání znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe s dopadem na aktivizaci místního potenciálu a fungování jednotlivých spolků apod.). V rámci realizace těchto projektů může proběhnout drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a veřejného prostoru a nákup drobného dlouhodobého majetku nezbytného pro realizaci aktivity. Drobný dlouhodobý majetek zakoupený v rámci realizace projektu bude prokazatelně sloužit dané komunitě v obci ve veřejném zájmu. Nebude sloužit jako finanční zdroj, nebude půjčován za úplatu. Na zakoupení drobného dlouhodobého majetku lze využít maximálně 50 % částky přidělené dotace, přičemž tato finanční částka nesmí překročit 10 tis. Kč.

Ve výzvě MAS je možné podat POUZE JEDNU žádost o dotaci.

Příjemce podpory

Příjemcem podpory mohou být obecně prospěšná společnost, podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů; spolek, podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů; ústav, podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů; obec o velikosti do 3 000 obyvatel včetně (stav ke dni 01. 01. 2022); příspěvková organizace zřízená obcí nebo Ústeckým krajem;  škola a školské zařízení registrované v Rejstříku škol a školských zařízení; církev nebo církevní organizace registrované v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností.

Všechny subjekty musí prokazatelně sídlit nebo působit na území MAS Naděje o.p.s.

Podpora

Finanční alokace výzvy - 609.432,00 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt - 10.000,00 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt - 55.000,00 Kč

Výše podpory - max. 85 %

Spoluúčast - min. 15 %

Příjem žádostí o podporu

01. 05. 2023, od 12,00 hod. - 19. 06. 2023, do 12,00 hod.

Hodnocení formálních náležitostí a příjatelnosti

Z důvodu přijetí vysokého počtu žádostí o podporu a zvýšených nároků na jejich administraci bude prodloužen termín pro ukončení procesu hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti do 19. 07. 2023. O detailních skutečnostech budou žadatelé informováni prostřednictvím e-mailové zprávy od administrátora projektu. 

Kontaktní osoba

Ing. Kamila Rejčová

Telefonní kontakt: (+420) 775 250 233

E-mailový kontakt: kamila.rejcova@masnadeje.cz