Menu
MAS Naděje o.p.s.

Programy 2021-2027

Úvod

Diskuze o programovém období po roce 2020 jsou v plném proudu a Česká republika v nich na národní i mezinárodní úrovni hraje aktivní roli. Pro členské státy je nutností se vyrovnat s řadou nových výzev, které jednotlivé státy a i EU jako celek čekají. Pozice ČR je v současné době definována v řadě strategických dokumentů vznikajících ve spolupráci s odbornou veřejností. Schválený návrh struktury operačních programů včetně jednotlivých oblastí pro financování je možné si prohlédnout v přehledné infografice.

Vzhledem k nejistotě ohledně budoucnosti kohezní politiky v příštím období i svému aktivního zapojení ČR do probíhajících mezinárodních diskuzí  je připravována řada materiálů, které mají za úkol připravit zemi na další debatu, vyjednávání i další stanovení si priorit. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky proto zpracovalo Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 a Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po roce 2020 byla již schválena.

 

 

Do přípravy budoucího období jsou zapojeni partneři jak z veřejné správy, tak i z odborné obce, neziskového sektoru, svazů či akademického prostředí, ale i další subjekty. K tomuto účelu jsou využívány platformy, jako je Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy, platformy pro řídící orgány operačních programů, Národní stálá konference, Pracovní tým Rady hospodářské a sociální dohody, Expertní skupina pro strategickou práci či samotná Vláda ČR nebo také Výbor pro Evropskou unii.

Zajímavé publikace ke stažení a k náhledu:

Operační programy

1. Integrovaný regionální operační program (IROP)


2. Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+)

 • Řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR 
 • Alokace MAS Naděje o.p.s. přes komunitně vedený místní rozvoj = 20.000.000,00 Kč
 • REALIZACE PROGRAMOVÉHO RÁMCE PRO OBDOBÍ 2021-2027 NEBUDE PROBÍHAT Z DŮVODU NEPODPOŘENÉ ŽÁDOSTI O PODPORU ZE STRANY ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU.
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

3. Operační program Životní prostředí (OPŽP)


4. Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)


5. Společná zemědělská politika (SZP)


6.  Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

 • Řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Prostřednictvím operačního programu budou realizovány Místní akční plány rozvoje vzdělávání IV
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

7. Operační program Technická pomoc (OPTP)

 • Řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • Prostřednictvím operačního programu bude realizován provoz organizace MAS Naděje o.p.s.
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

8. Operační program Spravedlivá transformace (OPST)

 • Řízený Ministerstvem životního prostředí ČR/Státním fondem životního prostředí ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

Programy nadnárodní a mezinárodní spolupráce

1. Program nadárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027

 • Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

2. Program nadnárodní spolupráce DANUBE (2021-2027)

 • Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE (2021-2027)

 • Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

4. Program meziregionální spolupráce ESPON (2021-2027)

 • Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

5. Program meziregionální spolupráce INTERACT (2021-2027)

 • Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

6. Dům zahraniční spolupráce - Programy a granty

 • Koordinovaný na území ČR Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

Program spolupráce Sasko - Česko 2021-2027

 • ​​​​​​Koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

Státní fondy

1. Státní fond životního prostředí ČR

 • Řízený Ministerstvem životního prostředí ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

2. Státní fond podpory investic ČR

 • Řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

3. Státní fond kultury ČR

Programy Ústeckého kraje

 • Koordinovaný na území Ústeckého kraje ČR Krajským úřadem Ústeckého kraje ČR
 • Přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

Neziskové organizace, nadace a nadační fondy

1. Člověk v tísni


2. Nadace Via


3. Nadace rozvoje občanské společnosti


4. Nadace Partnerství


5. Nadace ČEZ


6. Programy České spořitelny