Menu
MAS Naděje o.p.s.

Dotazníky aj.

Komunitní pracovník ve škole - Akční plán OPZ+

Z jednání Pracovník skupiny OPZ+ vyplynula potřeba oslovit s žádostí o spolupráci také zástupce škol.

MAS Naděje proto svolala pracovní jednání, jehož podstatou bylo především zástupcům škol představit podmínky tvorby Akčního plánu OPZ+ pro území MAS Naděje a prodiskutovat s nimi např. potřebu zřízení pracovní pozice komunitních pracovníků ve škole či realizaci letních příměstkých táborů. Vyvrcholením jednání pak bylo dotazníkové šetření, které mělo zpřesnit potřebu zřízení pracovní pozice Komunitního pracovníka ve škole aj.  

Informace k potřebě zřížení pracovní pozice Komunitního pracovníka ve škole byly sbírány prostřednictvím formuláře v aplikace google forms v období 06/2022.  

Výzva k vyplnění formuláře byla prezentována pomocí řízených e-mailů. 

Cílovou skupinou byli ředitelé škol v území působnosti MAS Naděje o.p.s.  


Preference oblastí podpory vč. cílových skupin Akčního plánu OPZ+

Pro tvorbu Akčního plánu OPZ+ je důležité znát názor starostů jednotlivých obcí.

MAS Naděje proto přistoupila ke zpracování podrobné analýzy identifikace nejzranitelnějších cílových skupin na venkově vč. prioritizace oblastí podpor, do kterých by měly být směřovány alokované finanční prostředky.  

Problémy, potřeby a priority z řad starostů obcí byly sbírány prostřednictvím formuláře v aplikace google forms v období od 04 - 05/2022. 

Výzva k vyplnění formuláře byla prezentována pomocí řízených e-mailů. 

Cílovou skupinou byli starosté obcí v území působnosti MAS Naděje o.p.s.  


Témata Akčního plánu OPZ+

Na počátku roku 2022 započaly kroky pro tvorbu Akčního plánu OPZ+, který tvoří nepostradatelnou implementační část SCLLD. Pro území MAS Naděje je důležité znát názor odborníků z řad obcí, neziskových organizací, škol, ale také např. úřadu práce.

V návaznosti na zodpovědné nastavení implementačních aktivit v rámci programového rámce OPZ+ je třeba na základě problémů a potřeb vč. priorit definovaných Pracovní skupinou OPZ+ zanalyzovat rozvojový potenciál území. Díky tomu je naznačen základní směr, na který by se MAS Naděje měla zaměřit při tvorbě Akčního plánu. 

Pracovníci kanceláře MAS Naděje o.p.s. proto sbírali podněty od členů Pracovní skupiny OPZ+, kteří definovali max. 10 nejtíživějších a nejpalčivějších témat ze sociální problematiky v období 03/2022. 

Výzva k vyplnění formuláře byla prezentována pomocí řízených e-mailů. 

Cílovou skupinou byli členové Pracovní skupiny OPZ+.  


Karty obcí

Vstupními údaji do socioekonomické analýzy byla primární i sekundární data. Jedná se o statistické údaje, dále informace z veřejně přístupných zdrojů a také informace zjišťované při řízených rozhovorech se starosty obcí. Z toho důvodu vznikla databáze jednotlivých specifik obcí s názvem "Karty obcí", kde jsou soustředna dostupná fakta o specifikace území MAS Naděje. Informace jsou rozdělěny do několika kategorií jako je např. občanská vybavenost, technická infrastruktura, bytový fond, sociální služby, zdravotnictví, školství atd. 


Významní aktéři obce

Při individuálních rozhovorech se starosty probíhal mimo jiné sběr kontaktů. Výsledkem této dílčí aktivity byla databáze cca 500 klíčových kontaktů na osoby v území MAS, které byly prostřednictvím řízeného e-mailu informováni o tvorbě SCLLD a možnostech participace. Databáze kontaktů bude v budoucnu také využívána pro sdílení důležitých informací při realizaci stanovených opatření SCLLD. 


Obyvatelé

Pro tvorbu socioekonomické analýzy území MAS Naděje je důležité znát názor občanů. V návaznosti na zodpovědné nastavení slabých a silných stránek, hrozeb a příležitostí ve SWOT analýze, je třeba na základě problémů a potřeb vč. priorit definovaných občany území MAS Naděje zanalyzovat rozvojový potenciál území. Díky tomu je naznačen základní směr, na který by se MAS Naděje měla zaměřit při tvorbě strategické části SCLLD. 

Problémy, potřeby a priority z řad občanů byly sbírány prostřednictvím formuláře v aplikace google forms již od konce roku 2020 do 02/2021. 

Výzva k vyplnění formuláře byla prezentována pomocí řízených e-mailů, online formuláře "Napiště nám", webových stránek a sociálních sítí MAS, ale také prostřednictvím webových stránek, sociálních sítích a regionálních zpravodajů zapojených obcí.

Cílovou skupinou byli občané ze všech 25 obcí v územní působnosti MAS pro období 2021 - 2027.  


Děti a mládež

MAS Naděje je aktivní v oblasti vzdělávání v regionu. Je nositelem projektu zaměřeného na zkvalitňování vzdělání na území obce s rozšářenou působností Litvínov. Zároveň je členem několika pracovních skupin, jejichž cílem je primárně předávání informací ohledně možných zdrojů financování škol a školských zařízení. Od roku 2019 je MAS Naděje zapojena do iniciativy Evropského venkovského mládežnického parlamentu, který se věnuje mimo jiné i tématu, jak udržet mladé lidi na venkově a jak zabránit vylidňování evropského venkova. Vzhledem k výše uvedeného bylo toto dotazníkové šetření zaměřené na názor žáků II. stupňů základních škol a středních škol. Cílem bylo zjisit, jak právě mladí obyvatelé území MAS Naděje vnímají problémy a potřeby ve "své" obci. 

Problémy a potřeby z řad mládeže byly sbírány prostřednictvím formuláře v aplikace google forms v období 02/2021.  

Výzva k vyplnění formuláře byla prezentována pomocí řízených e-mailů, online formuláře "Napiště nám", webových stránek a sociálních sítí MAS. 

Cílovou skupinou byli žáci II. stupňů základních škol a středních škol ze všech 25 obcí v územní působnosti MAS pro období 2021 - 2027.  


Podnikatelské subjekty

Dotazník pro prodnikatelské subjekty byl zaměřen především na mapování podnikatelských subjektů v území MAS Naděje. Klíčové otázky směřovaly do oblastí typu historie podniku, velikosti podniku, zaměření podniku a na vydefinování nejpalčivějších překážek ve výkonu vlastní činnosti. MAS Naděje také mapovala, na jaké úrovni je spolupráce podnikatelů s vedením obcí, na jejímž území provozují svou činnost. Participace a síťování je jedním ze základních principů metody LEADER.  

Informace byly sbírány prostřednictvím formuláře v aplikace google forms již od konce roku 2020 do 02/2021. 

Výzva k vyplnění formuláře byla prezentována pomocí řízených e-mailů, online formuláře "Napiště nám", webových stránek a sociálních sítí MAS, ale také prostřednictvím webových stránek, sociálních sítích a regionálních zpravodajů zapojených obcí.

Cílovou skupinou byly podnikatelské subjekty působící na území všech 25 obcí v územní působnosti MAS pro období 2021 - 2027.  


Nestátní neziskové organizace

Dotazník pro nestátní neziskové organizace byl zaměřen především na mapování organizací v území MAS Naděje. Klíčové otázky směřovaly do oblastí typu historie organizace, velikosti organizace, zaměření činnosti organizace a na vydefinování nejpalčivějších překážek ve výkonu vlastní činnosti. MAS Naděje také mapovala, na jaké úrovni je spolupráce organizací s vedením obcí, na jejímž území provozují svou činnost. Participace a síťování je jedním ze základních principů metody LEADER.  

Informace byly sbírány prostřednictvím formuláře v aplikace google forms již od konce roku 2020 do 02/2021. 

Výzva k vyplnění formuláře byla prezentována pomocí řízených e-mailů, online formuláře "Napiště nám", webových stránek a sociálních sítí MAS, ale také prostřednictvím webových stránek, sociálních sítích a regionálních zpravodajů zapojených obcí.

Cílovou skupinou byly nestátní neziskové organizace z řad sociální oblasti, obsasti školství a vzdělávání či volnočasových aktivit působí cích na území všech 25 obcí v územní působnosti MAS pro období 2021 - 2027.  


Zásobník projektů

V návaznosti na zodpovědné nastavení strategických, specifických cílů a opatření vč. nastavení cílových hodnot indikátorů, je třeba znát (pokud možno co nejpřesněji) konkrétní projektové záměry v regionu (obce, podnikatelé i neziskový sektor). Jen tak můžou být finanční prostředky, které budou pro naší místní akční skupinu vyčleněny, skutečně čerpány.

Projektové záměry byly sbírány prostřednictvím formuláře v aplikace google forms již od konce roku 2020 do 02/2021. 

Výzva k vyplnění formuláře byla prezentována pomocí řízených e-mailů, online formuláře "Váš projektový záměr", webových stránek a sociálních sítí MAS, ale také prostřednictvím webových stránek, sociálních sítích a regionálních zpravodajů zapojených obcí.

Cílovou skupinou byli členové partnerské základy, starostové obcí, podnikatelé, neziskové a zájmové organizace, školy a školská zařízení. sbory dobrovolných hasičů a další spolupracující cílové skupiny v územní působnosti MAS pro období 2021 - 2027.  


Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Na základě vyjednávání Pracovní skupiny Podnikání při Národní síti MAS ČR a zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ohledně zapojení MAS v novém programovém období 2021 - 2027 byla potřeba zmapovat absorpční kapacitu projektů pro čerpání podpory z nového operačního programu. Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost je "nástupcem" Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnosti, jehož prostřednictvím nebyla umožněna podpora přes MAS pro programové období 2014 - 2020. Účelem dotazníkového šetření bylo identifikovat kvalifikovaný odhad zájmů v rámci čtyř navržených oblastí tématických podpor:

  1. Investice do technologií malých a středních podniků;
  2. Investice do digitalizace malých a středních podniků;
  3. Investice do opatření v oblasti energetické úspory v malých a středních podnicích;
  4. Podpora nákupu vozidel na alternativní pohon v podnicích. 

Informace byly sbírány prostřednictvím formuláře v aplikace google forms v období 11/2019.   

Výzva k vyplnění formuláře byla prezentována pomocí řízených e-mailů, online formuláře "Napiště nám", webových stránek a sociálních sítí MAS. 

Cílovou skupinou byly podnikatelské subjekty působící na území všech 22 obcí v územní působnosti MAS pro období 2014 - 2020. 


Strategie

Aktuální počasí

dnes, pondělí 22. 4. 2024
slabý déšť 8 °C -2 °C
úterý 23. 4. slabý déšť 10/0 °C
středa 24. 4. slabý déšť 10/1 °C
čtvrtek 25. 4. slabý déšť 9/2 °C