Menu
MAS Naděje o.p.s.

Připravujeme pro Vás nové webové stránky

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov

Logo

logo oplogo map

Anotace

Jedná se o navazující projekt na projekt "MAP ORP Litvínov", který byl realizován v období od 09/2016 do 02/2018 Městem Litvínov
V rámci tohoto projektu došlo k vytvoření komunikační platformy spolupráce mateřských a základních škol v území, mající vliv a zájem o rozvoj v oblasti vzdělávací politiky. Navazujcí projekt má tudíž za cíl prostřednictvím své strategie i nadále tuto oblast spolupráce a partnerství prohlubovat s důrazem na systémové řešení problémů, které je přímo spojují.
Cílem projektu je v návaznosti na problémy identifikované v projektu "MAP ORP Litvínov" realizovat navrhovaná opatření. Jedná se o modernizace infrastruktury pro základní vzdělání zaměřené na klíčové oblasti jako je čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, přirodní vědy, polytechnické vzdělávání a IT, zvyšování kvalifikace a motivace pedagogů a ostatních pracovníků, podporu ochoty zavádět inovativní postupy ve vzdělávání, podporu kvalitního kariérového poradenství pro absolventy ZŠ, zvyšování manažerských schopností ředitelů, motivaci učitelů k vlastnímu učení, rozvoj klíčových kompetencí žáků (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální, personální, občanská a pracovní kompetence), zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli škol, veřejností a zaměstnavateli, posílení kapacit speciální pedagogiky, podpora nabídky zájmového a neformálního vzdělávání včetně pohybových aktivit, vznik a podporu komunikační platformy k setkávání, výměně zkušeností a příkladů dobré praxe. 
Název projektu:          
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov
Pracovní název projektu:
MAP II
Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011095
Datum zahájení realizace: 
01. 05. 2019
Datum ukončení realizace: 
30. 04. 2022
Poskytovatel dotace: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchový ČR
Program:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020
Rozpočet: 
9.936.755,92 Kč
Z toho žadatel:
  MAS Naděje o.p.s. - 8.754.875,92 Kč
Z toho partner:
Město Litvínov - 1.181.880,00 Kč
Spoluúčast:
0 %
Zapojeno:
15 subjektů

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář:           
                                                                    ZDE
E-mail:
mapiilitvinov@gmail.com

Sociální sítě

 
Facebook:                                                                                                  
FB
Twitter:
Twitter
Instagram:
Instagram
LinkedIn:
Linkedin
 
 
 
 
 
 
 

Administrativní tým

Projektová manažerka:                           
                            Ing. Monika Růžičková
 
(+420) 733 370 049
 
               ruzickova@pp-projekty.cz
Koordinátorka projektu: Mgr. Petra Zavázalová
  (+420) 771 137 791
  petra.zavazalova@mulitvinov.cz
Administrátorka projektu:
Bc. Lucie Haidová
 
(+420) 725 266 776
 
lucie.haidova@masnadeje.cz
Koordinátor MAP: Mgr. Petr Lenc
  (+420) 603 503 556
  petr.lenc@sf-poradenstvi.cz
Manažerka implementace: Ing. Lucie Krupková
  (+420) 605 282 031
  korbova.l@seznam.cz
Finanční manažerka:
Simona Korelová
 
(+420) 722 277 687
 
simona.korelova@masnadeje.cz
Analytik:
Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  (+420) 774 583 579
  hrubes.jan@gmail.com

Pracovní skupiny

Oblast financování jednotlivých zařízení:
Ing. Klára Křivánková
 
krivankova@zsmshornijiretin.cz
Oblast čtenářské gramotnosti dětí a žáků:
Mgr. Kateřina Koželuhová
 
kozeluhova.katerina@seznam.cz
Oblast matematické gramotnosti dětí a žáků:
Ing. Zuzana Ozaňáková
 
zuzana.ozanakova@centrum.cz
Oblast rovných příležitostí pro děti a žáky:
Mgr. Pavla Tomášová
 
reditel@zsruska.cz

Lídři

Lídr "MŠ - VŠEOBECNĚ":
Bc. Ilona Kuklová
 
ikuklova@email.cz
Lídr "ZŠ - ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST":
Mgr. Markéta Říhovská
 
rihovskych@seznam.cz
Lídr "ZŠ - MATEMATICKÁ GRAMOTNOST":
Mgr. Radek Martinák
 
radek.martinak@sszslitvinov.cz
Lídr "ZŠ - INKLUZE":
Mgr. Pavla Tomášová
 
reditel@zsruska.cz
Lídr "ZŠ - DIGITÁLNÍ KOMPETENCE":
Ing. Pavel Šiktanc
 
pavel.siktanc@sszslitvinov.cz
Lídr "ZŠ - FYZIKA":
Ing., Mgr. Miloš Jenčík
 
m.jencik@tiscali.cz
Lídr "ZŠ - CHEMIE":
Mgr. Petra Troníčková
 
go.pet@seznam.cz
Lídr "ZŠ - BIOLOGIE":
Mgr. Simona Svobodová
 
svobodova.simona@atlas.cz

MAP

ANALYTICKÁ ČÁST
 
Analytická část MAP I:
Analytická část MAP II (aktualizace ke dni 15. 04. 2020):
Analytická část MAP II (aktualizace ke dni 13. 06. 2021):
Analytická část MAP II (aktualizace ke dni 13. 04. 2022):
STRATEGICKÝ RÁMEC
 
Strategický rámec MAP I: ZDE
Strategický rámec MAP II (aktualizace ke dni 14. 10. 2019):  ZDE
Strategický rámec MAP II (aktualizace ke dni 27. 11. 2020): ZDE
Strategický rámec MAP II (aktualizace ke dni 13. 06. 2021): ZDE
Strategický rámec MAP II (aktualizace ke dni 13. 04. 2022): ZDE
Příloha - Seznam projektových záměrů pro programové období 2021-2027: ZDE
AKČNÍ PLÁN
 
Akční plán 2017 - 2018: ZDE
Akční plán 2019 - 2020: ZDE
Akční plán 2020 - 2021: ZDE
Akční plán 2021 - 2022: ZDE
Akční plán 2022 - 2023: ZDE

Organizační struktura

Organizační struktura: ZDE

Komunikační strategie

Komunikační plán: ZDE
Identifikace dotčené veřejnosti: ZDE

Agregovaný popis potřeb

Agregovaný popis potřeb MŠ: ZDE
Agregovaný popis potřeb ZŠ: ZDE

Evaluace a monitoring projektu

Evaluace pracovních skupin - hodnotící dotazník - VZOR: ZDE
1. Evaluace pracovních skupin: ZDE
2. Evaluace pracovních skupin: ZDE
   
Evaluace průběhu a přínosu projektu - hodnotící dotazník - VZOR: ZDE
1. Evaluace průběhu a přínosu: ZDE
2. Evaluace průběhu a přínosu: ZDE
   
Evaluace Akčního plánu 2017 - 2018: ZDE
Evaluace Akčního plánu 2019 - 2020: ZDE
Evaluace Akčního plánu 2020 - 2021: ZDE
Evaluace Akčního plánu 2021 - 2022: ZDE
   
Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce - VZOR: ZDE
Evaluace implementačních aktivit: ZDE
   
Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II - VZOR:
ZDE
1. Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II k 30. 04. 2020: ZDE
2. Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II k 30. 04. 2021: ZDE
   
Závěrečná sebehodnotící zpráva MAP II - VZOR:
ZDE
Závěrečná sebehodnotící zpráva MAP II: ZDE
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020
OP VVV
Krajský akční plán Ústeckého kraje
KAP
PROJEKTY:
 
 
Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
APIV
Strategické řízení a plánování ve školách a v územích
SRP
Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů
SYPO
Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového
FNV

Zápisy z jednání

Základní dokumenty Pracovních skupin

Složení:  ZDE