Menu
MAS Naděje o.p.s.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov

Logo

Logo Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČRLogo projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro ORP Litvínov

Anotace

Jedná se o navazující projekt na projekt "MAP ORP Litvínov", který byl realizován v období od 09/2016 do 02/2018 Městem Litvínov

V rámci tohoto projektu došlo k vytvoření komunikační platformy spolupráce mateřských a základních škol v území, mající vliv a zájem o rozvoj v oblasti vzdělávací politiky. Navazujcí projekt má tudíž za cíl prostřednictvím své strategie i nadále tuto oblast spolupráce a partnerství prohlubovat s důrazem na systémové řešení problémů, které je přímo spojují.

Cílem projektu je v návaznosti na problémy identifikované v projektu "MAP ORP Litvínov" realizovat navrhovaná opatření. Jedná se o modernizace infrastruktury pro základní vzdělání zaměřené na klíčové oblasti jako je čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, přirodní vědy, polytechnické vzdělávání a IT, zvyšování kvalifikace a motivace pedagogů a ostatních pracovníků, podporu ochoty zavádět inovativní postupy ve vzdělávání, podporu kvalitního kariérového poradenství pro absolventy ZŠ, zvyšování manažerských schopností ředitelů, motivaci učitelů k vlastnímu učení, rozvoj klíčových kompetencí žáků (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální, personální, občanská a pracovní kompetence), zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli škol, veřejností a zaměstnavateli, posílení kapacit speciální pedagogiky, podpora nabídky zájmového a neformálního vzdělávání včetně pohybových aktivit, vznik a podporu komunikační platformy k setkávání, výměně zkušeností a příkladů dobré praxe. 

Název projektu:

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov


Pracovní název projektu:

MAP II


Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011095


Datum zahájení realizace: 

01. 05. 2019


Datum ukončení realizace: 

30. 04. 2022


Poskytovatel dotace: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Program:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020


Rozpočet: 

9.546.868,60 Kč

MAS Naděje o.p.s. - 8.397.042,58 Kč

Město Litvínov - 1.149.826,02 Kč


Spoluúčast:

0 %


Zapojeno:

15 subjektů

Sociální sítě

Facebook    Twitter    Instagram    LinkedIn
 
 

Administrativní tým (AT)

Projektová manažerka:

Ing. Monika Růžičková

(+420) 733 370 049

ruzickova@pp-projekty.cz


Koordinátorka projektu:

Mgr. Petra Zavázalová

(+420) 771 137 791

petra.zavazalova@mulitvinov.cz


Administrátorka projektu:

Bc. Lucie Haidová

(+420) 725 266 776

lucie.haidova@masnadeje.cz


Koordinátor MAP:

Mgr. Petr Lenc

(+420) 603 503 556

petr.lenc@sf-poradenstvi.cz


Manažerka implementace:

Ing. Lucie Krupková

(+420) 605 282 031

korbova.l@seznam.cz


Finanční manažerka:

Simona Korelová

(+420) 722 277 687

simona.korelova@masnadeje.cz


Analytik:

Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

(+420) 774 583 579

hrubes.jan@gmail.com

Základní dokumenty Řídícího výboru (ŘV)

Základní dokumenty Pracovních skupin (PS)

Kontaktní osoby Pracovních skupin (PS)

Oblast financování jednotlivých zařízení (PS F):

Ing. Klára Křivánková

krivankova@zsmshornijiretin.cz


Oblast čtenářské gramotnosti dětí a žáků (PS ČG):

Mgr. Kateřina Koželuhová

kozeluhova.katerina@seznam.cz


Oblast matematické gramotnosti dětí a žáků (PS MG):

Ing. Zuzana Ozaňáková

zuzana.ozanakova@centrum.cz


Oblast rovných příležitostí pro děti a žáky (PS RP):

Mgr. Pavla Tomášová

reditel@zsruska.cz


Oblast platformy ředitelů mateřských a základních škol v ORP (PS Ř):

Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

hrubes.jan@gmail.com

Místní lídři

MŠ všeobecně:

Bc. Ilona Kuklová

ikuklova@email.cz


ZŠ čtenářská gramotnost:

Mgr. Markéta Říhovská

rihovskych@seznam.cz


ZŠ matematická gramotnost:

Mgr. Radek Martinák

radek.martinak@sszslitvinov.cz


ZŠ inkluze:

Mgr. Pavla Tomášová

reditel@zsruska.cz


ZŠ digitální kompetence:

Ing. Pavel Šiktanc

pavel.siktanc@sszslitvinov.cz


ZŠ fyzika:

Ing., Mgr. Miloš Jenčík

m.jencik@tiscali.cz


ZŠ chemie:

Mgr. Petra Troníčková

go.pet@seznam.cz


ZŠ biologie:

Mgr. Simona Svobodová

svobodova.simona@atlas.cz

Organizační struktura

Zápisy z jednání