Menu
MAS Naděje o.p.s.

PRV

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)

Logo

Základní informace

Řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR. 
Operační program vymezuje priority na obnovu, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investic pro konkurenceschopnost a inovací zemědělských podniků, na podporu vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinnou infrastrukturu. Oerační program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích aktivit, poradenstvím a spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví.  
Celková finanční alokace činní 22.309.120,00 Kč
Výše podpory činí v rozsahu 50 až 80 %.
Výše spoluúčasti činí v rozsahu 20 až 50 %.

Základní informace o výzvách

Kontaktní osoba

Bc. Tomáš Harant

Telefonní kontakt: (+420) 733 700 334

E-mailový kontakt: tomas.harant@masnadeje.cz