Menu
MAS Naděje o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020

Úvod

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE neboli SCLLD je komplexní střednědobou rozvojovou strategií území Místní akční skupiny Naděje o.p.s. pro období 2014-2020, která vychází z identifikovaných požadavků širokého spektra místních aktérů veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru na cílené nasměrování aktivit, vedoucích ke komplexnímu dlouhodobému harmonickému rozvoji daného území Mostecka, Litvínovska a části Teplicka. SCLLD především identifikuje konkrétní problémové oblasti a také definuje rozvojový potenciál vymezeného území. Poskytuje konkrétní vizi, cíle a opatření, pomocí kterých lze dosáhnout snížení rozdílů mezi jednotlivými regiony. Jedná se tedy o ucelený a komplexní dokument, který představuje silný nástroj pro dlouhodobé financování a efektivní alokaci finančních prostředků tam, kde jsou nejvíce zapotřebí.

Obsah

Dne 17. 7. 2017 bylo ukončeno 3. kolo věcného hodnocení s výsledkem, že "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014-2020" splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídícíh orgánů. Od té doby probíhá její implementace do území MAS Naděje.


Strategie:

Strategie - stav ke dni 23. 08. 2022


Přílohy strategie:

7.1 Finanční a indikátorový plán - probíhá aktualizace

7.2 Mapa území a seznam obcí

7.3 Postup zapojení komunity

7.4 Analýza rizik

7.6 Tabulka č. 14

7.7 Tabulka č. 18

7.8 Tabulka č. 19

7.9 Tabulka č. 20

7.10 Tabulka č. 21

7.11 Tabulka č. 23

7.12 Žádost o standardizaci

7.13 Osvědčení o standardizaci

Mid-term evaluace (střednědobé hodnocení)

Dne 20. 07. 2019 byla podána Zpráva týkající se střednědobého hodnocení SCLLD za sledované období od 17. 07. 2017 do 31. 12. 2018 s výhledem do 30. 06. 2019. Dne 14. 10. 2019 byla Společnosti informována, že "Zpráva o střednědobém hodnocení SCLLD" byla ke dni 10. 10. 2019 schválena. 

Evaluační zpráva

Žádost o změnu a Zpráva o plnění

15. žádost o změnu

Dne 27. 9. 2022 byla podána 15. žádost o změnu SCLLD - žádost se týkala navýšení alokace Programového rámce Programu rozvoje venkova (PR PRV) v souvislosti s přechodným obdobím a změny finančního a indikátorového plánu PR PRV. Dne 21. 10. 2022 byla kancelář informována, že žádost o změnu byla schválena

14. žádost o změnu

Dne 13. 8. 2021 byla podána 14. žádost o změnu SCLLD - žádost se týkala navýšení rezervované alokace u opatření "Podpora sociálních služeb a komunitních center - provoz" a u opatření "Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti" a dále snížení alokace u opatření "Podpora sociálního podnikání - provoz" v Operačním programu Zaměstnanost (z důvodu navýšení rezervované alokace SCLLD v souvislosti s podporou projektů ze zásobníku/podporou pokračujících dětských skupin). Dne 23. 8. 2021 byla kancelář informována, že žádost o změnu byla schválena.

13. žádost o změnu obsahu

Dne 7. 5. 2021 byla podána 13. žádost o změnu SCLLD - žádost se týkala finančního plánu Programového rámce IROP z důvodu narovnání na skutečnost s výhledem dle předpokladu do budoucna. Dne 11. 5. 2021 byla kancelář informována, že žádost o změnu byla schválena

12. žádost o změnu obsahu

Dne 29. 3. 2021 byla podána 12. žádost o změnu SCLLD - žádost se týkala rozšíření územní působnosti MAS Naděje o.p.s. v programovém období 2014 - 2020 o území obce Jeníkov, Volevčice a město Horní Jiřetín. Ke změně došlo v návaznosti na proces přechodného období Programu rozvoje venkova. Dne 31. 3. 2021 byla kancelář informována, že žádost o změnu byla schválena.

11. žádost o změnu obsahu

Dne 4. 12. 2020 byla podána 11. žádost o změnu SCLLD - žádost se týkala přidání nového opatření č. 2.7.4 "Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech" do programového rámce Programu rozvoje venkova (PR PRV) a změny finančního a indikátorového plánu PR PRV. Dne 16. 12. 2020 byla kancelář informována, že žádost o změnu byla schválena.

10. žádost o změnu obsahu

Dne 29. 4. 2020 byla podána 10. žádost o změnu SCLLD - žádost se týkala úpravy programového rámce IROP - přidání nové aktivity "Rozšíření podniku" a změny finančního plánu PR IROP. Dne 11. 5. 2020 byla kancelář informována, že žádost o změnu byla schválena

9. žádost o změnu obsahu

Dne 26. 2. 2020 byla podána 9. žádost o změnu SCLLD - žádost se týkala úpravy implementační části SCLLD ve vztahu ke standardizaci místních akčních skupin. Dne 23. 3. 2020 byla kancelář informována, že žádost o změnu byla schválena.

8. žádost o změnu obsahu

Dne 21. 5. 2019 byla podána 8. žádost o změnu SCLLD - žádost se týkala úpravy principů pro určení preferenčních kritérií v rámci programového rámce PRV z důvodu zvýšení absorpční kapacity projektů v území. Dne 12. 6. 2019 byla kancelář informována, že žádost o změnu byla schválena.

7. žádost o změnu obsahu

Dne 10. 5. 2019 byla podána 7. žádost o změnu SCLLD - žádost se týkala narovnání finančního plánu na skutečnost a změny kurzovních rozdílů (EUR/CZK) na základě změny podmínek řídícího orgánu ze dne 13. 12. 2018. Dne 20. 5. 2019 byla kancelář informována, že žádost o změnu byla schválena.

6. žádost o změnu obsahu

Dne 14. 2. 2019 byla podána 6. žádost o změnu SCLLD - žádost se týkala aktualizace implementační části ve vztahu k zastoupení členů v orgánech společnosti i organizační složky. Dne 26. 3. 2019 byla kancelář informována, že žádost o změnu byla schválena.

5. žádost o změnu obsahu

Dne 25. 1. 2019 byla podána 5. žádost o změnu SCLLD - žádost se týkala přesunu finanční alokace mezi dvěma opatřeními v rámci Programového rámce OPZ a drobné textové úpravy v opatření Programového rámce OPZ vč. přidání indikátoru v návaznosti na ukončenou výzvu MAS Naděje o.p.s. Dne 26. 2. 2019 byla kancelář informována, že žádost o změnu byla schválena.

4. žádost o změnu obsahu

Dne 16. 8. 2018 byla podána 4. žádost o změnu SCLLD - žádost se týkala doplnění výčtu typů příjemců podpory o obchodní korporace v opatření č. 1.1.6 "Podpora sociálního podnikání - provoz" Programového rámce Operačního programu Zaměstnanost. Dne 31. 8. 2018 byla kancelář informována, že žádost o změnu byla schválena.

3. žádost o změnu obsahu

Dne 30. 5. 2018 byla podána 3. žádost o změnu SCLLD - žádost se týkala doplnění nového opatření č. 3.1.2 - Revitalizace sídelní zeleně do programového rámce Operačního programu Životní prostředí. Připomínky, které kancelář obdržela dne 1. 6. 2018 a 8. 6. 2018, byly zapracovány a zaslány zpět na řídící orgán. Dne 19. 7. 2018 byla kancelář informována, že žádost o změnu byla schválena.

2. žádost o změnu obsahu

Dne 30. 1. 2018 byla podána 2. žádost o změnu SCLLD - žádost se týkala drobných úprav v Programovém rámci v Operačním programu Zaměstnanost ve vztahu ke dvěma již ukončeným výzvám (upraven název cílové skupiny a přidány indikátory) a aktualizace implementační části SCLLD ve vztahu k interním postupům Společnosti. Dne 4. 4. 2018 obdržela kancelář připomínky řídícího orgánu, které byly vypořádány a zaslány zpět na řídící orgán. Dne 12. 4. 2018 byla kancelář informována, že žádost o změnu byla schválena.

1. žádost o změnu obsahu

Dne 13. 11. 2017 byla podána 1. žádost o změnu obsahu SCLLD - změna se týkala aktualizace údajů ve vztahu ke standardizaci MAS Naděje o.p.s., tj. změny ve složení orgánů společnosti. Dne 14. 11. 2017 kancelář obdržela žádost o doplnění některých dokumentů. Požadavky řídícího orgánu byly vypořádány a dne 23. 11. 2017 byly dokumenty zaslány. Dne  24. 11. 2017 byla kancelář informována, že žádosti o změnu bylo vyhověno.

13. zpráva o plnění

Dne 17. 1. 2024 byla podána třináctá "Zpráva o plnění integrované strategie" za období od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023. Zpráva obsahuje např. informace o vyhlášených výzvách a o věcném pokroku v realizaci integrované strategie. Dne 31. 1. 2024 byla Společnost informována, že "Zpráva o plnění integrované strategie" byla schválena

12. zpráva o plnění

Dne 18. 7. 2023 byla podána dvanáctá "Zpráva o plnění integrované strategie" za období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023. Zpráva obsahuje např. informace o vyhlášených výzvách a o věcném pokroku v realizaci integrované strategie. Dne 31. 7. 2023 byla Společnost informována, že "Zpráva o plnění integrované strategie" byla schválena

11. zpráva o plnění

Dne 1. 2. 2023 byla podána jedenáctá "Zpráva o plnění integrované strategie" za období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022. Zpráva obsahuje např. informace o vyhlášených výzvách a o věcném pokroku v realizaci integrované strategie. Dne 10. 2. 2023 byla Společnost informována, že "Zpráva o plnění integrované strategie" byla schválena

10. zpráva o plnění

Dne 22. 7. 2022 byla podána desátá "Zpráva o plnění integrované strategie" za období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022. Zpráva obsahuje např. informace o vyhlášených výzvách a o věcném pokroku v realizaci integrované strategie. Dne 10. 8. 2022 byla Společnost informována, že "Zpráva o plnění integrované strategie" byla schválena

9. zpráva o plnění

Dne 20. 1. 2022 byla podána devátá "Zpráva o plnění integrované strategie" za období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021. Zpráva obsahuje např. informace o vyhlášených výzvách a o věcném pokroku v realizaci integrované strategie. Dne 3. 2. 2022 byla Společnost informována, že "Zpráva o plnění integrované strategie" byla schválena

8. zpráva o plnění

Dne 6. 8. 2021 byla podána osmá "Zpráva o plnění integrované strategie" za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021. Zpráva obsahuje např. informace o vyhlášených výzvách a o věcném pokroku v realizaci integrované strategie. Dne 11. 8. 2021 byla Společnost informována, že "Zpráva o plnění integrované strategie" byla schválena

7. zpráva o plnění

Dne 3. 2. 2021 byla podána sedmá "Zpráva o plnění integrované strategie" za období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. Zpráva obsahuje např. informace o vyhlášených výzvách a o věcném pokroku v realizaci integrované strategie. Dne 4. 2. 2021 byla Společnost informována, že "Zpráva o plnění integrované strategie" byla schválena.

6. zpráva o plnění

Dne 11. 8. 2020 byla podána šestá "Zpráva o plnění integrované strategie" za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020. Zpráva obsahuje např. informace o vyhlášených výzvách a o věcném pokroku v realizaci integrované strategie. Dne 18. 8. 2020 byla Společnost informována, že "Zpráva o plnění integrované strategie" byla schválena.

5. zpráva o plnění

Dne 5. 2. 2020 byla podána pátá "Zpráva o plnění integrované strategie" za období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019. Zpráva obsahuje např. informace o vyhlášených výzvách a o věcném pokroku v realizaci integrované strategie. Dne 24. 2. 2020 byla Společnost informována, že "Zpráva o plnění integrované strategie" byla schválena.

4. zpráva o plnění

Dne 5. 8. 2019 byla podána čtvrtá "Zpráva o plnění integrované strategie" za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019. Zpráva obsahuje např. informace o vyhlášených výzvách a o věcném pokroku v realizaci integrované strategie. Dne 26. 8. 2019 byla Společnost informována, že "Zpráva o plnění integrované strategie" byla schválena.

3. zpráva o plnění

Dne 18. 1. 2019 byla podána třetí "Zpráva o plnění integrované strategie" za období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018. Zpráva obsahuje např. informace o vyhlášených výzvách a o věcném pokroku v realizaci integrované strategie. Dne 20. 3. 2019 byla Společnost informována, že "Zpráva o plnění integrované strategie" byla schválena.

2. zpráva o plnění

Dne 13. 7. 2018 byla podána druhá "Zpráva o plnění integrované strategie" za období od 1. 1. 2018  do 30. 6. 2018. Zpráva obsahuje např. informace o vyhlášených výzvách a o věcném pokroku v realizaci integrované strategie. Dne 12. 10. 2018 obdržela kancelář připomínky řídícího orgánu, které byly vypořádány a dne 16. 10. 2018 zaslány zpět na řídící orgán. Dne 17. 10. 2018 byla Společnost informována, že "Zpráva o plnění integrované strategie" byla schválena.

1. zpráva o plnění

Dne 19. 1. 2018 byla podána "Zpráva o plnění integrované strategie" za období od 17. 7. 2017 do 31. 12. 2017.  Zpráva obsahuje např. informace o vyhlášených výzvách a o věcném pokroku v realizaci integrované strategie. Dne 27. 2. 2018 byla Společnost informována, že "Zpráva o plnění integrované strategie" byla schválena.

Doprovodná dokumentace

  • Dohoda o partnerství pro programové období 2014 - 2020
  • Pokyny ke komunitně vedenému místnímu rozvoji určené místním aktérům
  • Národní dokument k územní dimenzi
  • Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 - 2020
  • Metodika ke standardizaci místních akčních skupin 2014 - 2020
  • Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 - 2020

Strategie

Aktuální počasí

dnes, pondělí 27. 5. 2024
déšť 21 °C 13 °C
úterý 28. 5. déšť 16/10 °C
středa 29. 5. jasno 20/8 °C
čtvrtek 30. 5. déšť 18/11 °C