Menu
MAS Naděje o.p.s.

Připravujeme pro Vás nové webové stránky

5. Výzva MAS Naděje o.p.s. - PRV - Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 - V.

Příjem žádostí o podporu ukončen, probíhal v době od 26. 1. 2022 do 7. 3. 2022.

logo

             logo                                 

 
Výzva MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020
 • Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.  Program bude také podporovat základní služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech, diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj.
 
Žadatelé mohou předkládat ve Výzvě MAS své projekty do těchto Fichí:
1. Podpora zemědělského podnikání
 • Oblasti podpory: Podpora hmotných a nehmotných investic v živočišné a rostlinné výrobě, investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci, investice na pořízení mobilních strojů a investice do pořízení peletovacích zařízení.
 • Oprávnění žadatelé: Zemědělský podnikatel
 • Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 50.000,00 Kč a 5.000.000,00 Kč.
 
6. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
 • Veřejná prostranství v obcích:
 • Oblast podpory: obnova veřejných prostranství, a to včetně herních prvků.  Veřejným prostranstvím se pro účely Pravidel rozumí veřejné prostranství definované v § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších právních předpisů. Podpořena budou pouze tato veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, bezprostřední okolí obecního úřadu, pošty, kostela, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce.
 • Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí
 
 • Mateřské a základní školy:
 • Oblast podpory: investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení.
 • Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.
 
 • Hasičské zbrojnice:
 • Oblast podpory: investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo souvisejících s výkonem služby jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. Výdaje se týkají hasičských zbrojnic, resp. jednotek sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností kategorie JPO V (jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu).
 • Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí.
 
 • Vybrané kulturní památky:
 • Oblast podpory: obnova a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova. Nemovitým kulturním dědictvím venkova se rozumí nemovité památky uvedené ve veřejně dostupném Ústředním seznamu kulturních památek ČR.
 • Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.
 
 • Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven:
 • Oblast podpory: investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven. 
 • Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.
 
 
DOKUMENTACE:
Výzva PRV:
Žádost o podporu
Příručky pro podání žádosti o dotaci       
a ostatní přílohy:
 
 
 
Kontaktní osoba pro výzvu MAS Naděje o.p.s.:
 
 
 
 
DOKUMENTACE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY:
Výzva MAS:      
ZDE           
Pozvánka na webinář:
Prezentace z webináře:
Příloha č. 1 - Podrobný popis Fichí
ZDE                     
Příloha č. 2 - Interní postupy při realizaci SCLLD
Příloha č. 3 - Preferenční kritéria Fiche č. 1
Příloha č. 4 - Preferenční kritéria Fiche č. 6
Investiční priority - Soulad projektu s MAP - VZOR            
Datum vložení: 8. 1. 2022 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 7. 2022 11:20
Autor: Správce Webu

Výzvy

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 18. 8. 2022, 21:05:14

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 8. 2022
slabý déšť 31 °C 19 °C
pátek 19. 8. slabý déšť 22/18 °C
sobota 20. 8. slabý déšť 20/17 °C
neděle 21. 8. slabý déšť 25/16 °C