Obsah

4. VÝZVA MAS Naděje o.p.s. - PRV - Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 - IV.

Typ: ostatní | náš tip
Příjem žádostí o podporu ukončen, probíhal v době od 15. 3. 2021 do 6. 6. 2021
logo

logo                                 

 

Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

 • Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.  Program bude také podporovat základní služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech, diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj.

 

Žadatelé mohou předkládat ve Výzvě MAS své projekty do těchto Fichí:

1. Podpora zemědělského podnikání

 • Oblasti podpory: Podpora hmotných a nehmotných investic v živočišné a rostlinné výrobě, investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci, investice na pořízení mobilních strojů a investice do pořízení peletovacích zařízení.
 • Oprávnění žadatelé: Zemědělský podnikatel
 • Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 50.000,00 Kč a 5.000.000,00 Kč.
 • Preferenční kritéria Fiche č. 1

 

6. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

 • Veřejná prostranství v obcích:
 • Oblast podpory: obnova veřejných prostranství, a to včetně herních prvků.  Veřejným prostranstvím se pro účely Pravidel rozumí veřejné prostranství definované v § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších právních předpisů. Podpořena budou pouze tato veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, bezprostřední okolí obecního úřadu, pošty, kostela, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce.
 • Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí

Další podrobnosti ZDE

 

 • Mateřské a základní školy:
 • Oblast podpory: investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení.
 • Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

Další podrobnosti ZDE

 

 • Hasičské zbrojnice:
 • Oblast podpory: investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo souvisejících s výkonem služby jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. Výdaje se týkají hasičských zbrojnic, resp. jednotek sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností kategorie JPO V (jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu).
 • Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí.

Další podrobnosti ZDE

 

 • Vybrané kulturní památky:
 • Oblast podpory: obnova a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova. Nemovitým kulturním dědictvím venkova se rozumí nemovité památky uvedené ve veřejně dostupném Ústředním seznamu kulturních památek ČR.
 • Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Další podrobnosti ZDE

 

 • Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven:
 • Oblast podpory: investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven. 
 • Oprávnění žadatelé: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Další podrobnosti ZDE

 

 

DOKUMENTACE:

Výzva PRV: Výzva PRV v rámci operace 19.2.1.
Žádost o podporu ZDE
Příručky pro podání žádosti o dotaci        ZDE
a ostatní přílohy:  

 

 

Kontaktní osoba pro výzvu MAS Naděje o.p.s.:

 

 

 

 

DOKUMENTACE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY:

Výzva MAS:      

ZDE           

Výzva MAS - změna:

ZDE

Pozvánka na webinář dne 27. 10. 2020:

ZDE

Prezentace z webináře dne 27. 10. 2020:

ZDE

Pozvánka na webinář dne 11. 3. 2021:

ZDE

Prezentace z webináře dne 11. 3. 2021::

ZDE

Příloha č. 1 - Podrobný popis Fichí

ZDE                     

Příloha č. 2 - Interní postupy při realizaci SCLLD

ZDE

Příloha č. 3 - Preferenční kritéria Fiche č. 1

ZDE

Příloha č. 4 - Preferenční kritéria Fiche č. 6

ZDE

Investiční priority - Soulad projektu s MAP - VZOR

ZDE

 


Vytvořeno: 13. 1. 2020
Poslední aktualizace: 8. 3. 2022 13:29
Autor: Správce Webu