Obsah

8. Výzva MAS Naděje o.p.s. - Výsadba dřevin - II.

Typ: ostatní
Příjem žádosti o podporu ukončen, probíhal v době od 16. 5. 2018 do 16. 8. 2018.

Logo

  • Příjem žádostí o podporu probíhal od 16. května 2018 do 16. srpna 2018.
  • Cílem opatření je výsadba dřevin na nelesní půdě, např. budování alejí, stromořadí podél cest, a některých protierozních opatření, která navazují i na pozemkové úpravy na nelesní půdě.
  • Příjemcem podpory mohou být kraje, obce, DSO, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejné instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace zřízené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazky (zřízené dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech), podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
  • Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 100.000,00 Kč3.783.770,00 Kč
  • Výše podpory činí max. 85 %. 
 
DOKUMENTACE
 
Výzva OPŽP a ostatní:     
Žádost o podporu:
Uživatelská příručka IS KP14+:    ZDE
 
 
Kontaktní osoba pro výzvu MAS Naděje o.p.s.:
 
 
DOKUMENTACE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY:
Výzva MAS: ZDE
Pozvánka na seminář: ZDE
Prezentace ze semináře: ZDE                              

 


Přílohy

Vytvořeno: 17. 4. 2018
Poslední aktualizace: 12. 5. 2020 10:47
Autor: Správce Webu