Menu
MAS Naděje o.p.s.

Připravujeme pro Vás nové webové stránky

Podpora komunitního života na venkově 2021

Ukončen výběr projektů

Podpora komunitního života na venkově 2021

logo

Výzva č. 2022/1 ukončena.
 
 • Příjem žádostí probíhal od 26. ledna 2022 do 9. února 2022.
 • Cílem výzvy je podpora komunitního života na území MAS Naděje o.p.s.
   
Podpora je směřována do 3 oblastí:
 • Oblast podpory 1
  • V rámci této oblasti budou podporovány akce zaměřené na rozvoj spolkové činnosti jako jsou např. informační akce, akce na předávání znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe s dopadem na aktivizaci místního potenciálu a fungování jednotlivých spolků.
 • Oblast podpory 2
  • V rámci této oblasti budou podporovány akce zaměřené na rozvoj komunitního života jako např. pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.
 • Oblast podpory 3
  • V rámci této oblasti bude podporována drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a veřejného prostoru nebo nákup drobných předmětů a drobného vybavení nezbytných pro realizaci aktivit. Drobný dlouhodobý majetek zakoupený v rámci realizace projektů bude prokazatelně sloužit dané komunitě v obci ve veřejném zájmu. Nebude sloužit jako finanční zdroj, nebude půjčován za úplatu. Na zakoupení drobného dlouhodobého majetku lze využít maximálně 50 % částky přidělené dotace, přičemž tato finanční částka nesmí překročit 10 tis. Kč.
 
 • Příjemcem podpory mohou být obecně prospěšné společnosti, podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů; spolek, podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, ústav, podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, obec, příspěvková organizace zřízená obcí nebo Ústeckým krajem, školy a školská zařízení registrovaná v Rejstříku škol a školských zařízení a církve nebo církevní organizace registrované v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností. Všechny subjekty musí prokazatelně sídlit nebo působit na území MAS Naděje o.p.s.
 • Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 5.000,00 Kč a 45.225,00 Kč.
 • Výše podpory činí max. 85 %.
 
 
DOKUMENTACE :
Výzva Ústeckého kraje:
                           ZDE                   
 
Kontaktní osoba pro výzvu MAS Naděje o.p.s.
 • Bc. Tomáš Harant
 • telefonní kontakt: (+420) 733 700 334
 • e-mailový kontakt: tomas.harant@masnadeje.cz
 
 
DOKUMENTACE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY:
Dotační program:                          
Výzva MAS:
Pozvánka na seminář:
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:
Příloha č. 5:
Příloha č. 6:

Ukončen příjem žádostí o dotaci

Dne 9. 2. 2022 byl ukončen příjem žádostí o podporu do výzvy MAS Naděje o.p.s. s názvem "Podpora komunitního života na venkově 2021".
V rámci této výzvy byla zaregistrována jedna žádost o podporu. Její základní identifikace zní:
 
 • Reg. č. žádosti: 2022/1/01
 • Žadatel: Obec Želenice, IČ: 00266205
 • Název projektu: Den obce Želenice
 • Celková výše způsobilých výdajů: 45.225,00 Kč
 

Ukončena kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí

Dne 1. 3. 2022 byla ukončena kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti projektů podaných do výzvy "Podpora komunitního života na venkově 2021" s výsledkem:
 
 

Ukončena kontrola věcného hodnocení

Dne 21. 3. 2022 byla ukončena kontrola věcného hodnocení projektů podaných do výzvy "Podpora komunitního života na venkově 2021" s výsledkem:
 
 • Reg. č. žádosti: 2022/1/01
 • Žadatel: Obec Želenice, IČ: 00266205
 • Název projektu: Den obce Želenice
 • Celková výše způsobilých výdajů: 45.225,00 Kč
 • Počet bodů = 20
 • Věcné hodnocení = SPLNĚNO
 

Ukončen výběr projektů

Dne 30. 3. 2022 byl vybrán a doporučen projekt podaný do výzvy MAS Naděje o.p.s. s názvem "Podpora komunitního života na venkově 2021" s výsledkem:
 
 • Reg. č. žádosti: 2022/1/01
 • Žadatel: Obec Želenice, IČ: 00266205
 • Název projektu: Den obce Želenice
 • Celková výše způsobilých výdajů: 45.225,00 Kč
 • Počet bodů = 20
 • Hodnocení = SCHVÁLENO K REALIZACI
 

Podpora komunitního života na venkově 2021

logo

Výzva č. 2021/1 ukončena. 

 

 • Příjem žádostí probíhal od 18. října 2021 do 1. listopadu 2021.

 • Cílem výzvy je podpora komunitního života na území MAS Naděje o.p.s.
   

Podpora je směřována do 3 oblastí:

 • Oblast podpory 1
  • V rámci této oblasti budou podporovány akce zaměřené na rozvoj spolkové činnosti jako jsou např. informační akce, akce na předávání znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe s dopadem na aktivizaci místního potenciálu a fungování jednotlivých spolků.
 • Oblast podpory 2
  • V rámci této oblasti budou podporovány akce zaměřené na rozvoj komunitního života jako např. pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.
 • Oblast podpory 3
  • V rámci této oblasti bude podporována drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a veřejného prostoru nebo nákup drobných předmětů a drobného vybavení nezbytných pro realizaci aktivit. Drobný dlouhodobý majetek zakoupený v rámci realizace projektů bude prokazatelně sloužit dané komunitě v obci ve veřejném zájmu. Nebude sloužit jako finanční zdroj, nebude půjčován za úplatu. Na zakoupení drobného dlouhodobého majetku lze využít maximálně 50 % částky přidělené dotace, přičemž tato finanční částka nesmí překročit 10 tis. Kč.
 • Příjemcem podpory mohou být obecně prospěšné společnosti, podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů; spolek, podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, ústav, podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, obec, příspěvková organizace zřízená obcí nebo Ústeckým krajem, školy a školská zařízení registrovaná v Rejstříku škol a školských zařízení a církve nebo církevní organizace registrované v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností. Všechny subjekty musí prokazatelně sídlit nebo působit na území MAS Naděje o.p.s.
 • Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 5.000,00 Kč a 28.000,00 Kč.
 • Výše podpory činí max. 85 %.

 

 

DOKUMENTACE :

Výzva Ústeckého kraje:                            ZDE                   

 

Kontaktní osoba pro výzvu MAS Naděje o.p.s.

 • Bc. Tomáš Harant
 • telefonní kontakt: (+420) 733 700 334
 • e-mailový kontakt: tomas.harant@masnadeje.cz

 

 

DOKUMENTACE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY:

Dotační program:                           ZDE
Výzva MAS: Výzva
Pozvánka na seminář: ZDE
Příloha č. 1: Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí
Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3:

Žádost o dotaci ve formátu *.word

Žádost o dotaci ve formátu *.pdf

Příloha č. 4: Položkový rozpočet projektu

Příloha č. 5:

Smlouva o poskytnutí dotace
Příloha č. 6:

Závěrečná zpráva a vyúčtování realizace projektu ve formátu *.word

Závěrečná zpráva a vyúčtování realizace projektu ve formátu *.pdf

 

Ukončen příjem žádostí o dotaci

Dne 1. 11. 2021 byl ukončen příjem žádostí o podporu do výzvy MAS Naděje o.p.s. s názvem "Podpora komunitního života na venkově 2021".

V rámci této výzvy bylo zaregistrováno šest žádostí o podporu. Jejich základní identifikace zní:

 

 • Reg. č. žádosti: 2021/1/01
 • Žadatel: Českojiřetínský spolek - spolek pro oživení Krušnohoří, IČ: 22885536
 • Název projektu: Nová socha pro Fláje - setkání občanů
 • Celková výše způsobilých výdajů: 28.000,00 Kč

 

 • Reg. č. žádosti: 2021/1/02
 • Žadatel: Hasiči Želenice, zájmové sdružení, IČ: 03509958
 • Název projektu: Hasičské soustředění
 • Celkový výše způsobilých výdajů: 28.000,00 Kč

 

 • Reg. č. žádosti: 2021/1/03
 • Žadatel: Obrnické centrum sociálních služeb, p.o., IČ: 21551413
 • Název projektu: Mikulášská nadílka v OCSS
 • Celkový výše způsobilých výdajů: 28.000,00 Kč

 

 • Reg. č. žádosti: 2021/1/04
 • Žadatel: Obec Lišnice, IČ: 00266019
 • Název projektu: 10. ročník Lišnického štrúdlování
 • Celkový výše způsobilých výdajů: 28.000,00 Kč

 

 • Reg. č. žádosti: 2021/1/05
 • Žadatel: Obec Obrnice, IČ: 00266116
 • Název projektu: Obrnické slavnosti 2021
 • Celkový výše způsobilých výdajů: 28.000,00 Kč

 

 • Reg. č. žádosti: 2021/1/06
 • Žadatel: Obec Bělušice, IČ: 00265829
 • Název projektu: Bělušické slavnosti 2021
 • Celkový výše způsobilých výdajů: 28.000,00 Kč

Ukončena kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí

Dne 5. 11. 2021 byla ukončena kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti projektů do výzvy "Podpora komunitního života na venkově 2021" s výsledkem:

 

 

 

 

 

 

Ukončena kontrola věcného hodnocení projektů

Dne 11. 11. 2021 byla ukončena kontrola věcného hodnocení projektů podaných do výzvy "Podpora komunitního života na venkově 2021" s výsledkem:

 

 • Reg. č. žádosti: 2021/1/03
 • Žadatel: Obrnické centrum sociálních služeb, p.o., IČ: 21551413
 • Název projektu: Mikulášská nadílka v OCSS
 • Celkový výše způsobilých výdajů: 28.000,00 Kč
 • Počet bodů = 25
 • Věcné hodnocení = SPLNĚNO
 • Kontrolní list věcného hodnocení

 

 • Reg. č. žádosti: 2021/1/04
 • Žadatel: Obec Lišnice, IČ: 00266019
 • Název projektu: 10. ročník Lišnického štrúdlování
 • Celkový výše způsobilých výdajů: 28.000,00 Kč
 • Počet bodů = 25
 • Věcné hodnocení = SPLNĚNO
 • Kontrolní list věcného hodnocení

 

 • Reg. č. žádosti: 2021/1/05
 • Žadatel: Obec Obrnice, IČ: 00266116
 • Název projektu: Obrnické slavnosti 2021
 • Celkový výše způsobilých výdajů: 28.000,00 Kč
 • Počet bodů = 25
 • Věcné hodnocení = SPLNĚNO
 • Kontrolní list věcného hodnocení

 

 • Reg. č. žádosti: 2021/1/06
 • Žadatel: Obec Bělušice, IČ: 00265829
 • Název projektu: Bělušické slavnosti 2021
 • Celkový výše způsobilých výdajů: 28.000,00 Kč
 • Počet bodů = 25
 • Věcné hodnocení = SPLNĚNO
 • Kontrolní list věcného hodnocení

 

 • Reg. č. žádosti: 2021/1/01
 • Žadatel: Českojiřetínský spolek - spolek pro oživení Krušnohoří, IČ: 22885536
 • Název projektu: Nová socha pro Fláje - setkání občanů
 • Celková výše způsobilých výdajů: 28.000,00 Kč
 • Počet bodů = 20
 • Věcné hodnocení = SPLNĚNO
 • Kontrolní list věcného hodnocení

 

 • Reg. č. žádosti: 2021/1/02
 • Žadatel: Hasiči Želenice, zájmové sdružení, IČ: 03509958
 • Název projektu: Hasičské soustředění
 • Celkový výše způsobilých výdajů: 28.000,00 Kč
 • Počet bodů = 20
 • Věcné hodnocení = SPLNĚNO
 • Kontrolní list věcného hodnocení

 

Zápis z jednání výběrového orgánu

Ukončen výběr projektů

Dne 18. 11. 2021 byly vybrány a doporučeny projekty podané do výzvy MAS Naděje o.p.s. s názvem "Podpora komunitního života na venkově 2021" s výsledkem:
 
 • Reg. č. žádosti: 2021/1/03
 • Žadatel: Obrnické centrum sociálních služeb, p.o., IČ: 21551413
 • Název projektu: Mikulášská nadílka v OCSS
 • Celkový výše způsobilých výdajů: 28.000,00 Kč
 • Počet bodů = 25
 • Hodnocení = SCHVÁLENO K REALIZACI
 
 • Reg. č. žádosti: 2021/1/04
 • Žadatel: Obec Lišnice, IČ: 00266019
 • Název projektu: 10. ročník Lišnického štrúdlování
 • Celkový výše způsobilých výdajů: 28.000,00 Kč
 • Počet bodů = 25
 • Hodnocení = SCHVÁLENO K REALIZACI
 
 • Reg. č. žádosti: 2021/1/05
 • Žadatel: Obec Obrnice, IČ: 00266116
 • Název projektu: Obrnické slavnosti 2021
 • Celkový výše způsobilých výdajů: 28.000,00 Kč
 • Počet bodů = 25
 • Hodnocení = SCHVÁLENO K REALIZACI
 
 • Reg. č. žádosti: 2021/1/06
 • Žadatel: Obec Bělušice, IČ: 00265829
 • Název projektu: Bělušické slavnosti 2021
 • Celkový výše způsobilých výdajů: 28.000,00 Kč
 • Počet bodů = 25
 • Hodnocení = SCHVÁLENO K REALIZACI
 
 • Reg. č. žádosti: 2021/1/01
 • Žadatel: Českojiřetínský spolek - spolek pro oživení Krušnohoří, IČ: 22885536
 • Název projektu: Nová socha pro Fláje - setkání občanů
 • Celková výše způsobilých výdajů: 28.000,00 Kč
 • Počet bodů = 20
 • Hodnocení = SCHVÁLENO K REALIZACI
 
 • Reg. č. žádosti: 2021/1/02
 • Žadatel: Hasiči Želenice, zájmové sdružení, IČ: 03509958
 • Název projektu: Hasičské soustředění
 • Celkový výše způsobilých výdajů: 28.000,00 Kč
 • Počet bodů = 20
 • Hodnocení = SCHVÁLENO K REALIZACI

 

Výzvy

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 18. 8. 2022, 22:18:56

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 8. 2022
zataženo 31 °C 20 °C
pátek 19. 8. slabý déšť 25/18 °C
sobota 20. 8. prudký déšť 18/16 °C
neděle 21. 8. polojasno 24/16 °C