Obsah

logo

 

 • Cílem výzvy je podpora komunitního života na území MAS Naděje o.p.s.
   

Podpora je směřována do 3 oblastí:

 • Oblast podpory 1
  • V rámci této oblasti budou podporovány akce zaměřené na rozvoj spolkové činnosti jako jsou např. informační akce, akce na předávání znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe s dopadem na aktivizaci místního potenciálu a fungování jednotlivých spolků.
 • Oblast podpory 2
  • V rámci této oblasti budou podporovány akce zaměřené na rozvoj komunitního života jako např. pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.
 • Oblast podpory 3
  • V rámci této oblasti bude podporována drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a veřejného prostoru nebo nákup drobných předmětů a drobného vybavení nezbytných pro realizaci aktivit. Drobný dlouhodobý majetek zakoupený v rámci realizace projektů bude prokazatelně sloužit dané komunitě v obci ve veřejném zájmu. Nebude sloužit jako finanční zdroj, nebude půjčován za úplatu. Na zakoupení drobného dlouhodobého majetku lze využít maximálně 50 % částky přidělené dotace, přičemž tato finanční částka nesmí překročit 10 tis. Kč.
 • Příjemcem podpory mohou být obecně prospěšné společnosti, podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů; spolek, podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, ústav, podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, obec, příspěvková organizace zřízená obcí nebo Ústeckým krajem, školy a školská zařízení registrovaná v Rejstříku škol a školských zařízení a církve nebo církevní organizace registrované v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností. Všechny subjekty musí prokazatelně sídlit nebo působit na území MAS Naděje o.p.s.
 • Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 5.000,00 Kč a 28.000,00 Kč.
 • Výše podpory činí max. 85 %.

 

 

DOKUMENTACE :

Výzva Ústeckého kraje:                            ZDE                   

 

Kontaktní osoba pro výzvu MAS Naděje o.p.s.

 • Bc. Tomáš Harant
 • telefonní kontakt: (+420) 733 700 334
 • e-mailový kontakt: tomas.harant@masnadeje.cz

 

 

DOKUMENTACE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY:

Dotační program:                           ZDE
Výzva MAS: Výzva
Pozvánka na seminář: ZDE
Příloha č. 1: Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí
Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3:

Žádost o dotaci ve formátu *.word

Žádost o dotaci ve formátu *.pdf

Příloha č. 4: Položkový rozpočet projektu

Příloha č. 5:

Smlouva o poskytnutí dotace
Příloha č. 6:

Závěrečná zpráva a vyúčtování realizace projektu ve formátu *.word

Závěrečná zpráva a vyúčtování realizace projektu ve formátu *.pdf