Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Úspěšně podpořené projekty

Anketa

Jste spokojeni s odpověďmi pracovníků MAS Naděje o.p.s. na osobní, telefonické a písemné dotazy?

Celkem hlasů:
14
Hlasování začalo:
15. 3. 2021
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

Úvod

Akční plán podrobněji rozvíjí strukturované informace o konkrétním způsobu realizace jednotlivých opatření strategie, kde se předpokládá financování v rámci operačních programů. Budou zde k dispozici informace o financujícím specifickém cíli operačního programu, odpovídající indikátory výstupů a výsledků (jedná se o indikátory příslušného financujícího specifického cíle operačního programu), budou zde definováni možní příjemci a příklady projektových záměrů.
Na základě výsledků provedených analýz, definicí priorit a cílů bude s aktéry v území projednáno nastavení programových rámců vycházejících z definovaných strategických a specifických cílů strategie. Zpracování návrhů bude vycházet především z analýzy problémů a potřeb, vč. zvážení možných řešení. V průběhu zpracovávání návrhů se uskuteční jednání pracovních skupin. Zpracované návrhy budou konzultovány se zástupci obcí, neziskových organizací i zástupci podnikatelské sféry. Pracovní návrhy programových rámců pak budou zveřejněny na webových stránkách. Níže uvedené programové rámce přestavují možné oblasti podpory.

Strategické a specifické cíle a opatření

Programové rámce

Integrovaný regionální operační program

 
Specifický cíl 5.1: Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje a kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti mimo městská území
Plánované intervence specifického cíle 5.1 vycházejí z doporučení Evropské komise formulovaných ve Zprávě o České republice 2019, která konstatuje potřebu využívat v ČR potenciál integrovaných územních nástrojů, ke kterým patří i komunitně vedený místní rozvoj, za účelem řešení problémů v oblasti územní soudržnosti a zajištění místně orientovaného přístupu. Je potřeba dále podporovat rozvoj venkovských území investicemi do vybraných oblastí činností a na základě strategií komunitně vedeného místního rozvoje místních akčních skupin.
Mezi problémy, které byly ve shodě s relevantními partnery identifikovány na národní úrovni jako prioritní k podpoře v IROP v územích místních akčních skupin se schválenou strategií komunitně vedeného místního rozvoje, patří zejména:
 • nedostatečné využití potenciálu komunitního rozvoje, vytváření místních partnerství, zapojování subjektů do rozvoje obcí;
 • nedostatečné vybavení venkovského území službami a infrastrukturou;
 • nedostatečná nabídka zájmových, spolkových a volnočasových aktivit;
 • nedostatečně fungující místní ekonomika;
 • nedostatečná technická infrastruktura;
 • špatná dopravní dostupnost, špatný technický stav dopravní infrastruktury;
 • špatný a nevyhovující stav veřejného prostranství;
 • nedostatek pracovních míst na venkově, omezený počet pracovních příležitostí, nízká atraktivita místních zaměstnavatelů.

Předpokládaná podpora aktivit prostřednictvím CLLD

 • Zvýšení bezpečnosti v dopravě (vč. mostů) a jako doplňková aktivita také rekonstrukce komunikací
 • Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu (vč. turistické napojující se na stávající cyklostezky)
 • Revitalizace veřejných prostranství (vč. zastávek)
 • Odolnost jednotek požární ochrany II., III. a V. kategorie, budování/revitalizace umělých zdrojů požární vody
 • Zvyšování kapacit dětských skupin a mateřských škol (vč. hygienických požadavků)
 • Zkvalitňování základních škol s vazbou na klíčové kompetence, bezbariérovost a konektivitu, zkvalitňování zázemí pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zkvalitňování zázemí pro pracovníky škol, kmenové učebny neúplných škol, zázemí pro komunitní aktivity
 • Budování infrastruktury pro sociální služby
 • Obnova muzeí, knihoven a kulturních památek
 • Budování veřejné infrastruktury cestovního ruchu – trasy, orientační systémy, odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, infocentra

Operační program Zaměstnanost plus

 
Priorita 2 Sociální začleňování, specifický cíl 2.1: Posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti a aktivní účast a nabídnout jim lepší zaměstnatelnost
 
Za účelem naplnění tohoto specifického cíle budou podporovány zejména níže uvedené aktivity:
 • Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a služeb na sociálně zdravotním pomezí se zaměřením na zapojení těchto osob do ekonomického, sociálního, pracovního života společnosti;
 • Podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora služeb komunitního charakteru;
 • Rozvoj aktivit, včetně vzdělávání a poradenství, na podporu neformální péče (tj. péče poskytované v rámci rodin nebo komunit osobami blízkými nebo jinými) a sdílené péče (tj. kombinace péče poskytované profesionálními poskytovateli a neformálními pečovateli);
 • Podpora výkonu a rozvoje sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám osob, rodinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí;
 • Podpora specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách; 
 • Podpora sociálního bydlení, podpora dostupného a udržitelného bydlení, podpora sociální práce v oblasti bydlení, podpora nástrojů prevence ztráty bydlení a znovu začlenění do bydlení, udržení si bydlení, podpora rozvoje programů housing led a housing first pro znevýhodněné skupiny osob, propojení jednotlivých nástrojů, které vedou k předcházení ztráty bydlení či jejímu řešení; podpora osob opouštějících zařízení ústavní péče či náhradní rodinnou péči v oblasti bydlení;
 • Vzdělávání a poradenství, aktivizační, asistenční a motivační programy na podporu rodičovských kompetencí, získávání základních sociálních a profesních dovedností, digitální gramotnosti apod.;
 • Podpora využívání asistivních technologií při řešení situace osob ocitajících se v sociálně nepříznivých situacích s cílem jejich sociálního začleňování a návratu či udržení na trhu práce;
 • Programy právní, numerické a finanční gramotnosti, programy prevence a řešení zadluženosti a předluženosti jednotlivců a domácností (včetně poradenství); 
 • Programy prevence rizikových společenských jevů a prevence kriminality; programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu, probační a resocializační programy;
 • Aktivity přispívající k boji s diskriminací, například vzdělávací aktivity pro pracovníky a další osvětové aktivity zaměřené na destigmatizaci cílové skupiny, na informování o příčinách, formách diskriminace a způsobech prevence a odstraňování diskriminace, poskytování poradenství cílovým skupinám týkající se nediskriminace a rozvoj různých forem služeb pro oběti diskriminace;
 • Programy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, programy podpory transformace systému péče o ohrožené děti ve smyslu rozvoje nástrojů k včasné pomoci rodinám za účelem zabránění odebrání dítěte z péče vlastních rodičů a jejich umístění do náhradní péče, programy zaměřené na rozvoj a profesionalizaci náhradní rodinné péče, programy na podporu aktivní účasti dětí a dospívajících mladých lidí při rozhodování o záležitostech, které se jich týkají;
 • Programy pro osoby ohrožené závislostmi nebo závislé na návykových látkách a nelátkových závislostech (včetně podpory adiktologických služeb) s výjimkou programů primární prevence;
 • Programy pro osoby s duševním onemocněním;
 • Programy na podporu obětí násilí (včetně obětí domácího a genderově podmíněného násilí) a pomoc násilným osobám;
 • Programy na podporu integrace imigrantů a cizinců;
 • Podpora v oblasti sociálního podnikání: vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, podpora startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků;
 • Podpora činnosti místních aktérů ve venkovském prostoru při řešení lokálních problémů a potřeb osob zejména formou komunitní (sociální) práce a komunitních aktivit, realizace inovativních nápadů a přístupů, aktivizace, vzájemné spolupráce, posilování participativních metod práce postavených na aktivním zapojování lidí (členů komunit) žijících v dané obci/lokalitě do procesu plánování, realizace a vyhodnocování dílčích intervencí.

Předpokládaná podpora aktivit prostřednictvím CLLD

Terénní aktivity a mobilní programy směřující k podpoře lidí v jejich přirozeném prostředí:
 • Aktivizace a participace cílových skupin, komunitní (sociální) práce včetně vzniku, fungování a rozvoje komunitních center
 • Sociální práce s důrazem na posílení kompetencí obcí
 • Posílení prvků svépomoci, vzájemné pomoci, sousedské výpomoci, sdílení a výměny zkušeností, podpora dobrovolnictví a mezigenerační výměny a výpomoci
 • Sdílená a neformální péče vč. paliativní a domácí hospicové
 • Zaměstnanostní programy – podpora tvorby pracovních míst na venkově (obdoba sociálního podnikání)
 • Posilování rodinných vazeb – příměstské tábory komunitního typu, programy pro rodiny
 • Vzdělávací a osvětové aktivity

Operační program Životní prostředí

 
Cílem je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel Česka, přechod k oběhovému hospodářství a podpora efektivního využívání zdrojů, omezení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a klima, zmírňování dopadů změny klimatu a příspěvek k řešení problémů životního prostředí a klimatu na evropské a globální úrovni.
 
Specifický cíl 1.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti
V rámci specifického cíle budou podporovány aktivity spojené se snižování energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury.
 
Specifický cíl 1.2 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám
V rámci specifického cíle budou podporovány zejména aktivity směřující k předcházení a ke zvýšení odolnosti vůči povodním, sesuvům půdy a suchu. Podporovány budou také aktivity směřující ke zvýšení povědomí o změně klimatu.
 
Specifický cíl 1.3 Podpora udržitelného hospodaření s vodou
V rámci specifického cíle budou podporovány zejména aktivity směřující ke zvýšení jakosti povrchové i podzemní vody a ke zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou. 
 
Specifický cíl 1.4 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství
V rámci specifického cíle budou podporovány zejména aktivity vedoucí k přechodu na principy oběhového hospodářství a zlepšení uplatňování hierarchie nakládání s odpady, a to prostřednictvím investic zejména do prevence vzniku, znovuvyužití a recyklace odpadu. 
 
Specifický cíl 1.5 Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění
V rámci specifického cíle bude podporována celá řada aktivit zaměřených na péči o chráněná území, přírodní stanoviště a vzácné druhy, zvýšení kvality ovzduší a snížení počtu kontaminovaných lokalit. 

Předpokládaná podpora aktivit prostřednictvím CLLD

 • Podpora komunitní energetiky (obnovitelné zdroje energie realizované obcemi s účastí občanů)
 • Zadržování vody v intravilánu/extravilánu obce (mitigační a adaptační opatření)
 • Revitalizace zeleně v intravilánu obce
 • Podpora principů cirkulární ekonomiky, odpady
 • Podpora aktivit v oblasti environmentální výchovy a vzdělávání pro udržitelný rozvoj
 • Podpora motivačních, klíčových a inovativních projektů

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

 
V rámci programu bude možné využití režimu CLLD a zapojení MAS do implementace projektů se zaměřením na zavádění technologií nižšího inovačního řádu pro začínající podnikatele - prvožadatele. Zvýšená podpora (bonifikace) bude zaměřená na relevantní projekty z hospodářsky a sociálně ohrožených území dle Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+.
 
Specifický cíl 2.1 - Posílení růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
Intervence jsou zacílené na posílení růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků podporou šíření a zavádění technologií a služeb s vyšší přidanou hodnotou, zvýšení počtu nových inovativních a rychle rostoucích podnikatelských subjektů a realizace nových podnikatelských záměrů včetně zlepšení přístupu k jejich financování, a to zejména inovačního charakteru s vysokým potenciálem růstu.
 
V rámci tohoto specifického cíle tak budou podporovány zejména následující aktivity:
 • Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, propojení pořizovaných nebo stávajících technologií za pomoci nejmodernějších komunikačních kanálů a protokolů (autonomní obousměrnou komunikací), podporováno bude dále pořízení strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň podniků a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby (princip průmyslu 4.0). Bude podporováno rovněž profinancování posílení pracovního kapitálu (provozní financování) vyvolaného v důsledku pořízení investičního majetku.
 • Podpůrné, poradenské a konzultační služby ve všech fázích vzniku a růstu podniku od preinkubace, přes inkubaci start-upů a spin-off, po fázi scale-up (podpora podnikatelských záměrů a zavádění nových obchodních modelů, posílení růstových motivací, podpora komercionalizace produktu a služeb aj.).
 • Poradenské služby pro podniky zaměřené na rozvoj podniku, rozšíření podnikatelské činnosti, zvýšení kvality a efektivity výroby a služeb s důrazem na růst tržního potenciálu, např. prostřednictvím nových rozvojových příležitostí, inovativních řešení, investičních možností, zavádění nových a pokročilých technologií, včetně podpory mezinárodní expanze. 
 • Podnikatelská infrastruktura pro potřeby podniku (podpora podniků při modernizaci podnikatelské infrastruktury, podpora podniků při revitalizaci brownfieldů, podpora podniků při přeměně a dalším rozvoji technicky významně nevyhovujících objektů na podnikatelské funkční nemovitosti vhodné pro využití a podnikání malých a středních podniků.
 • Účast podniků na zahraničních veletrzích a výstavách včetně organizace a účastí na dalších zahraničních akcích, sympoziích, seminářích a dalších akcích zejména v oblasti klíčových technologií za účelem vstupu na zahraniční trhy a návaznou podporu internacionalizace malých a středních podniků. Služby expertů v oblasti marketingové strategie, designu, optimalizace materiálového ekodesignu výrobků ve vazbě na specifický cíl 4.2, kreativních průmyslů a řemesel a dalších podpůrných nástrojů pro vstup a působení na zahraničních trzích, posílení finančních, inovačních a manažerských schopností.
 • Usnadnění přístupu podniků k externímu financování jejich dalšího rozvoje, inovačních řešení, investic a růstu konkurenceschopnosti, včetně podpory vzniku podniku a přístupu k úvěrovému financování i alternativním kapitálovým a kvazikapitálovým instrumentům.

Předpokládaná podpora aktivit prostřednictvím CLLD

 • Pořízení užitkových vozidel na alternativní pohon
 • Podpora infrastrukturních a energeticky úsporných opatření v malých a středních podnicích
 • Pořízení nebo modernizace technologií v malých a středních podnicích (kromě prosté obnovy)
 • Zavádění digitalizace a automatizace v malých a středních podnicích (kromě kancelářského vybavení)

Společná zemědělská politika

 
Cíl H: Podpora zaměstnanosti, růstu, sociálního začlenění a místního rozvoje ve venkovských oblastech včetně biohospodářství a udržitelného lesnictví
 
Cílem intervence je podnítit aktivitu na venkově a zlepšit kvalitu života. V rámci SCLLD budou podporovány projekty připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle SCLLD, budou vybrané příslušnou MAS a zároveň budou v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky. Hlubší znalost místních problémů, dovednost zacílení na specifické problémy v místě působnosti MAS jsou výhody implementace projektů formou komunitně vedeného místního rozvoje, který posiluje principy spolupráce, motivace a důvěry. Intervence se zaměřuje na implementaci metody LEADER prostřednictvím podpory realizace SCLLD, včetně projektů spolupráce. 

Předpokládaná podpora aktivit prostřednictvím CLLD

 • Investice do zemědělských podniků
 • Podpora zpracování zemědělských produktů a uvádění na trh 
 • Budování a zkvalitňování lesnické a zemědělské infrastruktury, neproduktivní investice v lesích, stezky
 • Diverzifikace a zakládání nových podniků, venkovský cestovní ruch
 • Podpora kvality technologií a produktů v lesích
 • Hasičské zbrojnice pro jednotky požární ochrany V. kategorie
 • Obchody
 • Památky místního významu
 • Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven (kromě profesionálních), komunitní centra a zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání