Menu
MAS Naděje o.p.s.

Připravujeme pro Vás nové webové stránky

Místní akční plán vzdělávání III pro ORP Litvínov

Logo

logologo

Anotace

Jedná se o navazující projekt na projekt "MAP ORP Litvínov", který byl realizován v období od 09/2016 do 02/2018 Městem Litvínov a na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov", který byl realizován v období od 05/2019 do 04/2022 MAS Naděje o.p.s. a Městem Litvínov.
V rámci přechozích dvou projektů došlo k vytvoření funkční komunikační platformy pro spolupráci subjektů v území, mající vliv a zájem o rozvoj a pokrok v oblasti vzdělávací politiky. 
V řadě již třetí navazující projekt má tudíž za cíl prostřednictvím své strategie i nadále výše uvedené oblasti spolupráce a partnerství podporovat s důrazem na systémové řešení problémů, které zájmové vzdělávací subjekty přímo spojují.
Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz bude kladen na podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných nestátními neziskovými organizacemi) a zaměstnavatelů v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí bude i podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku. 
Název projektu:          
Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro ORP Litvínov
Pracovní název projektu:
MAP III
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023025
Datum zahájení realizace: 
01. 05. 2022
Datum ukončení realizace: 
30. 11. 2023
Poskytovatel dotace: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchový ČR
Program:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020
Rozpočet: 
2.205.903,73 Kč
Z toho žadatel:
  MAS Naděje o.p.s. - 1.583.064,73 Kč
Z toho partner:
Město Litvínov - 622.839,00 Kč
Spoluúčast:
0 %
Zapojeno:
15 subjektů

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář:           
                                                                    ZDE
E-mail:
mapiilitvinov@gmail.com

Sociální sítě

Facebook:                                                                                                  
FB
Twitter:
Twitter
Instagram:
Instagram
LinkedIn:
Linkedin
 
 

Administrativní tým

Projektová manažerka:                                          
Ing. Kamila Rejčová
 
(+420) 775 250 233
 
               kamila.rejcova@masnadeje.cz
Koordinátorka projektu:
Mgr. Petra Zavázalová
 
(+420) 771 137 791
 
petra.zavazalova@mulitvinov.cz
Administrátorka projektu:
Bc. Lucie Haidová
 
(+420) 725 266 776
 
lucie.haidova@masnadeje.cz
Koordinátorka MAP:
Ing. Monika Růžičková
 
(+420) 733 370 049
 
ruzickova@pp-projekty.cz
Finanční manažerka:
Simona Korelová
 
(+420) 722 277 687
 
simona.korelova@masnadeje.cz
Analytik:
Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
 
(+420 ) 774 583 579
 
hrubes.jan@gmail.com

Pracovní skupiny

Oblast financování jednotlivých zařízení:
Ing. Klára Křivánková
 
krivankova@zsmshornijiretin.cz
Oblast čtenářské gramotnosti dětí a žáků:
Mgr. Kateřina Koželuhová
 
kozeluhova.katerina@seznam.cz
Oblast matematické gramotnosti dětí a žáků:
Ing. Zuzana Ozaňáková
 
zuzana.ozanakova@centrum.cz
Oblast rovných příležitostí pro děti a žáky:
Mgr. Pavla Tomášová
 
reditel@zsruska.cz

MAP

ANALYTICKÁ ČÁST
 
Analytická část MAP II (aktualizace ke dni 13. 04. 2022): ZDE
STRATEGICKÝ RÁMEC
 
Strategický rámec MAP II (aktualizace ke dni 13. 04. 2022):
AKČNÍ PLÁN
 
Akční plán 2022 - 2023:

Organizační struktura

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA (aktualizace ke dni 28. 07. 2022):

Komunikační strategie

Komunikační plán (aktualizace ke dni 28. 07. 2022):
ZDE
Identifikace dotčené veřejnosti (aktualizace ke dni 28. 07. 2022):

Monitoring a evaluace projektu

Závěrečná sebehodnotící zpráva MAP II: ZDE
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020
MAP III
OP VVV
Krajský akční plán III Ústeckého kraje
KAP III
Ústecký kraj
PROJEKTY:
 
 
 
Metodická podpora akčního plánování
P-AP NPI
Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů
SYPO
NPI