Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Úspěšně podpořené projekty

Anketa

Jste spokojeni s odpověďmi pracovníků MAS Naděje o.p.s. na osobní, telefonické a písemné dotazy?

Celkem hlasů:
8
Hlasování začalo:
15. 3. 2021
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

Záložky

Platforma Venkovská mládež

logo

Od 23. 3. 2021 jsme členem Platformy Venkovská mládež.

Platforma, složená ze zástupců MAS, vznikla v reakci na zájem MAS o více informací a probádání tématu venkovské mládeže jako důležitého prvku v kontextu rozvoje venkovských oblastí na území ČR. 

Cíle platformy:

 • šířit povědomí důležitosti práce s venkovskou mládeží do všech MAS na území ČR
 • reflexe potřeb jednotlivých MAS k zahájení práce s venkovskou mládeží
 • šíření a distribuce informací týkajících se tématu jak relevantních národních, tak zahraničních zdrojů 
 • http://nsmascr.cz/platforma-venkovska-mladez/

Evropský venkovský mládežnický parlament

logo  

Od roku 2019 jsme součástí Evropského venkovského mládežnického parlamentu.

Evropský venkovský mládežnický parlament (EVMP) sdružuje mladé zástupce venkova z řad zemědělců, místních akčních skupin, veřejného sektoru a dalších relevantních organizací, které se zabývají rozvojem venkova. Věnují se zejména tématu, jak udržet mladé lidi na venkově a jak zabránit vylidňování evropského venkova. 

 

Pracovní skupina Enviro při Národní síti MAS ČR

Logo

Od roku 2018 jsme členem Pracovní skupiny Enviro při Národní síti MAS ČR.

Cílem Pracovní skupiny Enviro je soustavné shromažďování námětů a připomínek ke zlepšení realizace Metody LEADER/CLLD v oblasti životního prostředí.

Náplní činnosti je především:

 • navrhovat seznam aktivit realizovatelných prostřednictvím metody LEADER/CLLD v oblasti životního prostředí, vyjednávat, monitorovat, hodnotit,
 • komunikovat dovnitř  MAS, vyhledávat příklady dobré praxe v území členských MAS a v dalších NNO, shromažďovat náměty a typové projekty, patronát nad sekcí Životní prostředí v rámci Leaderfestu,
 • komunikovat s územními partnery, partnerskými univerzitami a dalšími subjekty v oblasti životního prostředí,
 • sledovat relevantní politiku EU a ČR, strategické dokumenty, koncepce, jakož i účast členů PS na konferencích a sympoziích.
 • http://nsmascr.cz/pracovni-skupiny/ps-enviro

Pracovní skupina Chytrý venkov při Národní síti MAS ČR

Logo

Od roku 2018 jsme členem Pracovní skupiny Chytrý venkov při Národní síti MAS ČR.

Cílem konceptu Chytrý venkov je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech pomocí potenciálu místních komunit, strategického plánování a aplikování nejmodernějších technologií a inovativních postupů.

Náplní činnosti je především:

 • navrhovat seznam aktivit realizovatelných prostřednictvím metody LEADER/CLLD v oblasti Chytrý venkov/Smart Villages/, vyjednávat, monitorovat, hodnotit,
 • komunikovat dovnitř  MAS, vyhledávat příklady dobré praxe v území členských MAS (obce, podnikatelé, NNO) a dalších NNO, shromažďovat náměty a typové projekty, patronát nad sekcí Chytrý venkov/Smart Villages/ v rámci Leaderfestu,
 • komunikovat s územními partnery, akademickou sférou a dalšími subjekty v oblasti Chytrý venkov/Smart Villages/, a to jak v ČR, tak i v zahraničí, s akcentem LAG v EU.
 • http://nsmascr.cz/pracovni-skupiny/ps-chytry-venkov/

Platforma NNO

Logo

Od roku 2016 jsme členem "Platformy rozvoje NNO" na celoprepublikové úrovní za Ústecký kraj. 

Úkolem platformy je:

 • vytvářet a poskytovat informační zázemí pro kvalifikované rozhodování nestátních neziskových organizací
 • věnovat se především otázkám strategického a finančního řízení neziskových organizací a aktuálním výkladům legislativy, které mají zásadní vliv na chod neziskového sektoru.
 • http://platformanno.weebly.com/  

 

Tak představují cíle Platformy rozvoje NNO  její zakladatelé a současní členové. Je jich více než 30 z řad neziskových organizací zabývajících se rozvojem městských a venkovských lokalit. Každý kraj má nejméně dva své zástupce. Již od jejího vzniku v roce 2013 jednotlivé aktivity platformy podporuje Spiralis. Koordinátorem a jedním ze zakladatelů Platformy je Mgr. Ing. Roman Haken, expert na spolupráci a rozvoj komunit.

Pracovní skupina Mezinárodní spolupráce při Národní síti MAS ČR

Logo

Od roku 2014 jsme členem Pracovní skupiny Mezinárodní spolupráce při Národní síti MAS ČR.

Úkolem pracovní skupiny je zastupovat "Venkovské hnutí v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova" (ELARD), podílet se na směřování ELARD, udržovat partnerství s dalšími národními sítěmi MAS a delegacemi z Evropské Unie.  

Náplní činnosti je především:

 • podpora četnosti mezinárodních kontaktů, jejich shromažďování a vyhledávání projektů vhodných k prezentaci metody LEADER a komunitně vedeného místního rozvoje v ČR,
 • účast na mezinárodních setkáních a přenášení informací z těchto fór,
 • péče o zahraniční delegace zástupců z jiných evropských MAS.
 • http://nsmascr.cz/pracovni-skupiny/ps-mezinarodni-spoluprace/

Národní síť MAS ČR

Logo

Od 17. 12. 2014 jsme členem Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s. 

Národní síť je společenstvím sdružující organizačně samostatné právnické osoby – místní akční skupiny – pracující formou komunitně vedeného místního rozvoje – metody LEADER ve prospěch venkova na území České republiky.

Hlavním posláním je především:

 • sdružovat MAS pracující podle základních kritérií vydaných pro fungování MAS,
 • rozvíjet spolupráci s dalšími aktéry, kteří působí ve prospěch venkova a jeho obyvatel,
 • hájit společné zájmy členských MAS ve vztahu k orgánům státu, prosazovat transparentní, rovné a administrativně jednoduché stanovení pravidel pro fungování MAS a k vytváření podmínek pro rozšiřování vlivu a úlohy MAS při administraci dotací z fondů určených k podpoře rozvoje venkova,
 • reprezentovat a zastupovat členské MAS v jednáních na národní a mezinárodní úrovni, výměně zkušeností a příkladů dobré praxe,
 • propagovat a popularizovat úlohu MAS v komunitně vedeném místním rozvoji, k tomu pořádat a organizovat přednášky, školení a instruktáže k vyšší účinnosti práce pro venkov,
 • podílet se na pořádání národních a mezinárodních konferencí, výstav, exkurzí, soutěží, slavností, společenských a kulturních akcí podporujících udržitelnost a fungování venkova.
 • https://www.mistniakcniskupiny.cz/

Pracovní skupina Energetika při Regionální stálé konferenci Ústeckého kraje

Logo

Od 30. 4. 2021 zastupujeme Krajskou síť MAS Ústeckého kraje v Pracovní skupině Energetika při Regionální stálé konferenci Ústeckého kraje.

Pracovní skupina Energetika (PSE) byla zřízena pro potřeby odborného posouzení, koordinace a plánování aktivit v oblasti rozvoje energetického managementu i energetického hospodářství na území Ústeckého kraje ve vazbě na hodnocení, monitoring a analytiku finančních nástrojů spolufinancovaných ze zdrojů EU, jejich optimálního využití a identifikace strategických potřeb a záměrů kraje. 

Další informace o PS Energetika naleznete ZDE.

 

Pracovní skupina Ekonomika při ITI Ústecko-chomutovská aglomerace

logo

Od roku 2020 zastupujeme Krajskou síť MAS Ústeckého kraje v Pracovní skupině Ekonomika při ITI Ústecko-chomutovská aglomerace.

Pracovní skupina je klíčovou platformou pro tvorbu Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021-2027 (dále také ISg ÚChA 2021+), neboť jejím účelem je poskytovat zpětnou vazbu z území k dílčím výstupům, pomáhat efektivně zacílit ISg ÚChA 2021+ a v rámci její činnosti se odehrává diskuze o integrovaných řešeních a provázanosti jednotlivých projektů, což je základní princip pro realizaci nástroje ITI. 

Pracovní skupina byla zřízena v souladu s partnerským přístupem k přípravě ISg ÚChA 2021+ na základě analýzy stakeholderů a se zohledněním zájmu podílet se na tvorbě ISg ÚChA 2021+ ze strany jednotlivých aktérů.

Další informace o ITI ÚChA naleznete ZDE.

 

Pracovní skupina Financování projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Louny

logo

 

 

 

 

 

 
 
 
Od 2. 8. 2019 jsme členem Pracovní skupiny Financování projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Louny. 
Mistní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je zaměřen prioritně
na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a záků do 15 let věku.
Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního va základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.
Náplní činnosti je především:
 • příprava podkladů pro jednání Řídícího výboru projektu,
 • plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci plánovaných aktivit,
 • aktivní spolupodíl na celém procesu společného plánování v území a na aktualizaci komplexní dokumentace MAP.
 

Pracovní skupina Pánevní oblast Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027

Logo
Od 6. 1. 2017 jsme členem Pracovní skupiny Pánevní oblast při tvorbě Strategie Ústeckého kraje do roku 2027.
Zadání Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 vyhodnocuje aktuálnost Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (pořízena v roce 2006 a aktualizována v roce 2010) a odůvodňuje potřebu pořízení nového dokumentu. 
Tato strategie tak bude zastřešujícím dokumentem, který definuje největší problémy, úkoly a výzvy mající zásadní význam pro harmonický rozvoj Ústeckého kraje ve všech jeho částech v horizontu 10 let. 
Na její přípravě participujíc zástupci nejdůležitejších aktérů v kraji vč. veřejnosti prostřednictvím veřejného projednávání. 
Bližší informace naleznete ZDE  

Krajská síť MAS Ústeckého kraje

Logo

Od 7. 2. 2013 jsme členem Krajského sdružení NS MAS ČR Ústeckého kraje, z.s.
Úkolem krajské sítě je hájit společné zájmy MAS navenek a pomoci tak jednotlivým MAS působících na území Ústeckého kraje podle aktuálních potřeb.
 
Hlavním posláním je především: 
 • sdružovat MAS v rámci Ústeckého kraje,
 • rozvíjet spolupráci MAS v rámci Ústeckého kraje prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe,
 • propagovat a popularizovat úlohu MAS v Ústeckém kraji
 • zajistit snadnější přenos informací mezi jednotlivými MAS a NS MAS ČR,
 • http://ustecky.nsmascr.cz/  

Euroregion Krušnohoří

logo

Na základě schválení z jednání Rady Euroregionu Krušnohoří, které se konalo dne 24. 9. 2021, jsme se stali členy Euroregionu Krušnohoří.

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge je dobrovolným regionálním zájmovým sdružením měst a obcí okresů Chomutov, Most, Louny, Teplice a Litoměřice a jiných právnických osob, zaměřených na vzájemnou pomoc a spolupráci obcí a měst a dalších partnerů v severočeské oblasti, vymezené územím jmenovaných okresů, obcí a měst v okresech Mittelsachsen a Erzgebirgskreis ve Spolkové republice Německo, případně dalších, které o spolupráci v rámci sdružení požádají.

Sdružení vyvíjí koordinační, poradenskou a informační činnost k vytváření podmínek přátelské spolupráce subjektů, přesahující státní hranice mezi ČR a SRN ve vymezených územích.
Činnost zahrnuje zejména otázky:

 • ekologické obnovy krušnohorské oblasti, zlepšování přírodních a životních podmínek a řešení problematiky s tím spojené,
 • koncepce územního a regionálního plánování, budování infrastruktury, rozvoj hospodářských sil a pozvednutí a růst životní úrovně v oblasti,
 • rozvoj mezinárodní dopravy v oblasti mezistátních přechodů,
 • rozvoj kulturní spolupráce, vzdělanosti, sportu, turistiky a humanitární pomoci,
 • rozvoj účinných forem spolupráce ve zdravotnictví, při nouzových stavech, živelných pohromách, požární ochraně, při rozvoji komplexního záchranného systému,
 • propagace spolupráce regionů v ČR a SRN tiskem, distribucí a prodejem schválených periodik, informačních brožur a podobných tiskovin.
   

Pracovní skupina Financování projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Most II pro ORP Most

logo

Od 3. 12. 2018 jsme členem Pracovní skupiny Financování projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Most.
Projekt je prioritně zaměřen na mateřské, základní a základní umělecké školy a organizace neformálního a zájmového vzdělávání vzdělávající děti a žáky do věku 15 let. 
 
Náplní činnosti je především:
 • příprava podkladů pro jednání Řídícího výboru projektu,
 • plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci plánovaných aktivit,
 • aktivní spolupodíl na celém procesu společného plánování v území a na aktualizaci komplexní dokumentace MAP. 

Okresní hospodářská komora Most

logo

Na základě usnesení z jednání Představenstva OHK Most, které se konalo dne 17. 4. 2018, jsme se stali členy Okresní hospodářské komory Most.

Hlavním posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, tj. prosazovat a podporovat taková opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím také k celkové ekonomické stabilitě státu.

 

Okresní hospodářská komora:

 • poskytuje poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností,
 • organizuje vzdělávací činnosti a informační servis o profesním vzdělávání a formách rekvalifikace,
 • zabezpečuje propagaci a šíření informací o podnikatelských činnosti svých členů,
 • dbá, aby členové vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
 • navazuje a rozvíjí styky s komorami a odbornými institucemi v zahraničí a uzavírá s nimi dohody,
 • zřizuje smírčí komisi,
 • vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů.
 • http://www.ohk-most.cz/

Pracovní skupina Mostecka při Ústeckém kraji

Logo
Od roku 2016 jsme členem Pracovní skupiny pro oblast služeb prevence a odborného sociálního poradenství v regionu Mostecko.
Úkolem pracovní skupiny je součinnost a vydávání odborných stanovisek při aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji.
Pracovní skupina především:
 • spolupracuje na tvorbě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji, na tvorbě akčního plánu na příslušný kalendářní rok, popř. dalších činnostech,
 • vydává stanovisko pro odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje k zařazení nebo nezařazení sociálních služeb z regionu do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, 
 • spolupracuje s koordinátory komunitního plánování na místní úrovni nebo se zpracovateli komunitních plánů v daném regionu,
 • aktivně komunikuje s poskytovateli sociálních služeb v regionu.

Pracovní skupina pro oblast služeb sociální péče v regionu Mostecka při Ústeckém kraji

Logo
Od roku 2016 jsme členem Pracovní skupiny pro oblast služeb sociální péče v regionu Mostecko.
Úkolem pracovní skupiny je součinnost a vydávání odborných stanovisek při aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji.
Pracovní skupina především:
 • spolupracuje na tvorbě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji, na tvorbě akčního plánu na příslušný kalendářní rok, popř. dalších činnostech,
 • vydává stanovisko pro odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje k zařazení nebo nezařazení sociálních služeb z regionu do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, 
 • spolupracuje s koordinátory komunitního plánování na místní úrovni nebo se zpracovateli komunitních plánů v daném regionu,
 • aktivně komunikuje s poskytovateli sociálních služeb v regionu.

Hospodářská a sociální rada Mostecka

logo

Na základě usnesení z jednání Sněmu Hospodářské a sociální rady Mostecky, z.s. jsme se stali členy Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, z. s. pro funkční období od 7. 9. 2014 do 7. 9. 2019.
Cílem Hospodářské a sociální rady Mostecka je spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy na ekonomickém a sociálním rozvoji regionu a koordinovat aktivity členů Hospodářské a scoiální rady. 
 
 • Členy jsou fyzické a právnické osoby, instituce státní a veřejné správy, které žijí nebo působí zejména v okrese Most.
 • Základním strategickým materiálem pro činnost je Globální plán revitalizace pánevních oblastí severozápadních Čech, který je střednědobým programem na období přibližně 10 let pro kriticky postižené pánevní okresy Ústeckého kraje a Sokolovska. Zahrnuje návrh řady konkrétních krátkodobých a střednědobých opatření státu, regionálních a místních orgánů i podnikatelských subjektů, vedoucích ke snížení nezaměstnanosti a k podpoře rozvoje regionu. Úkolem krátkodobých cílů je rychlá podpora vytváření nových pracovních míst např. zvýšeným objemem sanačních, rekultivačních a revitalizačních prací, rozvojem lokálních podnikatelských zón, podporu malých a středních podniků, aktivní politikou zaměstnanosti apod. Úkolem střednědobých cílů je posílení a diverzifikace ekonomické základny regionu (strategická průmyslová zóna Triangle, zóna Joseph), budování dopravní infrastruktury v regionu, změna struktury lidských zdrojů v regionu (podpora rozvoje vysokého školství), rozvoj cestovního ruchu, lázeňství apod.

Podpora rozvoje škol a školských zařízení

IROP

Cílem této aktivity MAS Naděje o.p.s. je pomoci školám a školským zařízením pomoci čerpat finanční podporu
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
 

MAS Naděje o.p.s. byla v rámci projektu „Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 07/2017 – 12/2023“ podpořena ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Účelem projektu je podporovat rozvoj škol a školských zařízení na území MAS Naděje o.p.s. prostřednictvím podpůrných, provozních a animačních činností. Tyto činnosti spočívají v poskytování metodické podpory zejména při záležitostech, týkajících se žádostí o dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výzvě k podání žádostí o podporu projektů tzv. zjednodušeného vykazování, tj. „Šablony II“, přičemž tato výzva je určena přímo pro školy a školská zařízení.

 
Vzhledem ke skutečnosti, že MAS Naděje o.p.s. byla v rámci výše uvedeného projektu podpořena, může tak tyto služby školám a školským zařízením z území MAS Naděje o.p.s. poskytovat BEZPLATNĚ a školy/školská zařízení jsou tak méně finančně zatíženy.

Podpora rozvoje škol a školských zařízení

logo

Cílem této aktivity MAS Naděje o.p.s. je pomoci školám a školským zařízením pomoci čerpat finanční podporu
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
 

MAS Naděje o.p.s. byla v rámci projektu „Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 07/2017 – 12/2023“ podpořena ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Účelem projektu je podporovat rozvoj škol a školských zařízení na území MAS Naděje o.p.s. prostřednictvím podpůrných, provozních a animačních činností. Tyto činnosti spočívají v poskytování metodické podpory zejména při záležitostech, týkajících se žádostí o dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výzvě k podání žádostí o podporu projektů tzv. zjednodušeného vykazování, tj. „Šablony II“, přičemž tato výzva je určena přímo pro školy a školská zařízení.

 
Vzhledem ke skutečnosti, že MAS Naděje o.p.s. byla v rámci výše uvedeného projektu podpořena, může tak tyto služby školám a školským zařízením z území MAS Naděje o.p.s. poskytovat BEZPLATNĚ a školy/školská zařízení jsou tak méně finančně zatíženy.

Podpora rozvoje škol a školských zařízení

logo

Cílem této aktivity MAS Naděje o.p.s. je pomoci školám a školským zařízením pomoci čerpat finanční podporu
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
 

MAS Naděje o.p.s. byla v rámci projektu „Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 07/2017 – 12/2023“ podpořena ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Účelem projektu je podporovat rozvoj škol a školských zařízení na území MAS Naděje o.p.s. prostřednictvím podpůrných, provozních a animačních činností. Tyto činnosti spočívají v poskytování metodické podpory zejména při záležitostech, týkajících se žádostí o dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výzvě k podání žádostí o podporu projektů tzv. zjednodušeného vykazování, tj. „Šablony II“, přičemž tato výzva je určena přímo pro školy a školská zařízení.

 
Vzhledem ke skutečnosti, že MAS Naděje o.p.s. byla v rámci výše uvedeného projektu podpořena, může tak tyto služby školám a školským zařízením z území MAS Naděje o.p.s. poskytovat BEZPLATNĚ a školy/školská zařízení jsou tak méně finančně zatíženy.