Ankety

Jak často navštěvujete tyto webové stránky?

Celkem hlasů:
16
Hlasování začalo:
27. 12. 2017
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

AVÍZO VÝZVY MAS Naděje o.p.s. - Revitalizace sídelní zeleně - II.

Typ: ostatní
Výzva se připravuje k vyhlášení

logo

 • Cílem opatření je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu.
 • Podporovaná budou opatření na zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
  • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.
 • Příjemcem podpory mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
 • Minimální a maximální výše způsobilých výdajů činí 100.000,00 a 3.000.000,00 Kč.
 • Výše podpory činí max. 60 % celkových způsobilých výdajů.

 

DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU  
Výzva OPŽP a ostatní: Výzva OPŽP č. 128
Žádost o podporu: ZDE
Uživatelská příručka IS KP14+: ZDE

 

Kontaktní osoba pro výzvu MAS Naděje o.p.s.

 • Martina Filipíková
 • telefonní číslo: (+420) 739 324 169
 • email: martina.filipikova@masnadeje.cz

 

DOKUMENTACE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY:  
Výzva MAS: ZDE                      
   

 


Přílohy

Vytvořeno: 28. 11. 2018
Poslední aktualizace: 31. 10. 2019 14:33
Autor: Správce Webu