Ankety

Jak často navštěvujete tyto webové stránky?

Celkem hlasů:
16
Hlasování začalo:
27. 12. 2017
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

PROGRAMOVÝ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

(OPŽP)

Operační program Životní prostředí 2014–2020 navazuje na Operační program Životní prostředí 2007–2013. Pro žadatele má v následujících letech přichystáno téměř 2,637 miliardy eur. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP), zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4 a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pro příjem a hodnocení žádostí v prioritní ose 4.

Oproti minulému programovému období došlo ke snížení počtu podporovaných aktivit v rámci tzv. prioritních os. V období 2014–2020 můžete získat podporu z OPŽP v některé z následujících oblastí:

  1. Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
  2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
  3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
  4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu
  5. Energetické úspory

Změn doznalo i názvosloví. Důvodem je sjednocení terminologie v rámci všech operačních programů schválených pro období 2014–2020. Z oblastí podpory se tak staly specifické cíle.

Možnost naplňování SCLLD prostřednictvím podpory z Operačního programu Životní prostředí je definována dvěma opatřeními z prioritní osy 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny a specifický cíl 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.

V rámci programového rámce OPŽP je do SCLLD zařazeno opatření specifický cíl 3.1 Posílení biodiverzity, opatření SCLLD 3.1.1 - Výsadba dřevin a opatřetní SCLLD 3.1.2 Revitalizace sídelní zeleně.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZVÁCH MAS Naděje o.p.s.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPŽP 1 - Výsadba dřevin

 

OPŽP 2 - Revitalizace sídelní zeleně

 

Základní softwarové požádavaky pro podání žádosti o podporu prostřednictvím ISKP 14+ (MS 2014+) ZDE

 

Kontaktní osoba pro výzvu MAS Naděje o.p.s.: