Ankety

Jak často navštěvujete tyto webové stránky?

Celkem hlasů:
16
Hlasování začalo:
27. 12. 2017
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

logo logo

PROGRAMOVÝ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

(OPZ)

 

Operační program Zaměstnanost (OPZ) vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z Evropského sociálního fondu v období 2014 - 2020. OPZ je vypracován zejména ve vazbě na Dohodu o partnerství, která vymezuje priority České republiky pro podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014 - 2020, a další klíčové strategické dokumenty (národní i evropské), které jsou uvedeny dále. Řídícím orgánem Operačního programu Zaměstnanost je na základě usnesení vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 

OPZ vymezuje čtyři základní věcné prioritní osy, které pokrývají problematiku/oblasti:

 • podpory zaměstnanosti,
 • rovných příležitostí žen a mužů,
 • adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů,
 • dalšího vzdělávání,
 • sociálního začleňování a boje s chudobou,
 • modernizace/zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb a
 • podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

 

MAS Naděje o.p.s. v rámci naplňování své Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 - 2020 umožňuje podávat žádosti o podporu z OPZ, zaměřené na prioritní osu 2 "Sociální začleňování a boj s chudobou“, investiční priorita 2.3 "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje“.

 

Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou bude financována v rámci specifického cíle 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech.

 

Podporovány budou zejména následující aktivity:

 • Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni;
 • Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů;
 • Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků;
 • Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání;
 • Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce;
 • Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního prostředí;
 • Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni.

 

Celková alokace pro programový rámec OPZ činí 17.628.000,00 Kč, přičemž minimální výše způsobilých výdajů je 400.000,00 Kč.

Prostřednictvím MAS Naděje můžete v rámci OPZ získat 100 % dotaci (Evropský sociální fond 85 %, Státní rozpočet 15 %).

 

Harmonogram výzev pro rok 2019  
Harmonogram  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZVÁCH MAS Naděje o.p.s.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPZ 1 - Podpora sociálních služeb a komunitních center - provoz

 

OPZ 2 - Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti

 

OPZ 3 - Podpora sociálního podnikání – provoz

 

OPZ 4 -  Podpora lokální zaměstnanosti

 

Základní softwarové požadavky pro podání žádosti o podporu prostřednictvím ISKP 14+ (MS 2014+) ZDE

Potřebné pomůcky a příručky, jak pro žadatele, tak i pro příjemce, najdete ZDE.

 

 

Kontaktní osoba pro výzvu MAS Naděje o.p.s.: