Obsah

AKČNÍ PLÁN

Akční plán podrobněji rozvíjí strukturované informace o konkrétním způsobu realizace jednotlivých opatření strategie, kde se předpokládá financování v rámci operačních programů. Jsou zde k dispozici informace o financujícím specifickém cíli operačního programu, odpovídající indikátory výstupů a výsledků (jedná se o indikátory příslušného financujícího specifického cíle operačního programu), jsou zde definováni možní příjemci a příklady projektových záměrů.

Na základě výsledků provedených analýz, definicí priorit a cílů bude s aktéry v území projednáno nastavení programových rámců vycházejících z definovaných strategických cílů a specifických cílů strategie. Zpracování návrhů bude vycházet především z analýzy problémů a potřeb, vč. zvážení možných řešení. V průběhu zpracovávání návrhů se uskuteční jednání pracovních skupin. Zpracované návrhy budou konzultovány se zástupci obcí, neziskových organizací i zástupci podnikatelské sféry. Pracovní návrhy programových rámců (fichí) pak budou zveřejněny na webových stránkách MAS Naděje. Níže uvedené programové rámce přestavují možné oblasti podpory.

Integrovaný regionální operační program 

 

Integrovaný regionální operační program - návrh

 

Specifický cíl 5.1: Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje a kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti mimo městská území

Plánované intervence specifického cíle 5.1 vycházejí z doporučení EK formulovaných ve Zprávě o České republice 2019, která konstatuje potřebu využívat v ČR potenciál integrovaných územních nástrojů, ke kterým patří komunitně vedený místní rozvoj, za účelem řešení problémů v oblasti územní soudržnosti a zajištění místně orientovaného přístupu. Je potřeba dále podporovat rozvoj venkovských území investicemi do vybraných oblastí činností a na základě strategií komunitně vedeného místního rozvoje místních akčních skupin („MAS“). Mezi problémy, které byly ve shodě s relevantními partnery identifikovány na národní úrovni jako prioritní k podpoře v IROP v územích místních akčních skupin se schválenou strategií komunitně vedeného místního rozvoje, patří zejména:

 • nedostatečné využití potenciálu komunitního rozvoje, vytváření místních partnerství, zapojování subjektů do rozvoje obcí;
 • nedostatečné vybavení venkovského území službami a infrastrukturou;
 • nedostatečná nabídka zájmových, spolkových a volnočasových aktivit;
 • nedostatečně fungující místní ekonomika;
 • nedostatečná technická infrastruktura;
 • špatná dopravní dostupnost, špatný technický stav dopravní infrastruktury;
 • špatný a nevyhovující stav veřejného prostranství;
 • nedostatek pracovních míst na venkově, omezený počet pracovních příležitostí, nízká atraktivita místních zaměstnavatelů.

 

Aktivity IROP pro období 2021 - 2027 (Strategie CLLD):

 • Bezpečnost v dopravě
 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
 • Revitalizace veřejných prostranství
 • Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
 • Rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
 • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol
 • Infrastruktura pro sociální služby
 • Revitalizace kulturních památek
 • Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
 • Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
 • Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

 

Operační program Zaměstnanost plus

 

Operační program Zaměstnanost plus - návrh 

 

Priorita 2 Sociální začleňování, SC 2.1: Posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti a aktivní účast a nabídnout jim lepší zaměstnatelnost

 

Za účelem naplnění tohoto specifického cíle budou podporovány zejména níže uvedené aktivity:

 • Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a služeb na sociálně zdravotním pomezí se zaměřením na zapojení těchto osob do ekonomického, sociálního, pracovního života společnosti;
 • Podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora služeb komunitního charakteru;
 • Rozvoj aktivit, včetně vzdělávání a poradenství, na podporu neformální péče (tj. péče poskytované v rámci rodin nebo komunit osobami blízkými nebo jinými) a sdílené péče (tj. kombinace péče poskytované profesionálními poskytovateli a neformálními pečovateli);
 • Podpora výkonu a rozvoje sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám osob, rodinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí;
 • Podpora specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách; 
 • Podpora sociálního bydlení, podpora dostupného a udržitelného bydlení, podpora sociální práce v oblasti bydlení, podpora nástrojů prevence ztráty bydlení a znovu začlenění do bydlení, udržení si bydlení, podpora rozvoje programů housing led a housing first pro znevýhodněné skupiny osob, propojení jednotlivých nástrojů, které vedou k předcházení ztráty bydlení či jejímu řešení; podpora osob opouštějících zařízení ústavní péče či náhradní rodinnou péči v oblasti bydlení;
 • Vzdělávání a poradenství, aktivizační, asistenční a motivační programy na podporu rodičovských kompetencí, získávání základních sociálních a profesních dovedností, digitální gramotnosti apod.;
 • Podpora využívání asistivních technologií při řešení situace osob ocitajících se v sociálně nepříznivých situacích s cílem jejich sociálního začleňování a návratu či udržení na trhu práce;
 • Programy právní, numerické a finanční gramotnosti, programy prevence a řešení zadluženosti a předluženosti jednotlivců a domácností (včetně poradenství); Operační program Zaměstnanost plus 2021-2027 strana 38 (celkem 79)
 • Programy prevence rizikových společenských jevů a prevence kriminality; programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu, probační a resocializační programy;
 • Aktivity přispívající k boji s diskriminací, například vzdělávací aktivity pro pracovníky a další osvětové aktivity zaměřené na destigmatizaci cílové skupiny, na informování o příčinách, formách diskriminace a způsobech prevence a odstraňování diskriminace, poskytování poradenství cílovým skupinám týkající se nediskriminace a rozvoj různých forem služeb pro oběti diskriminace;
 • Programy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, programy podpory transformace systému péče o ohrožené děti ve smyslu rozvoje nástrojů k včasné pomoci rodinám za účelem zabránění odebrání dítěte z péče vlastních rodičů a jejich umístění do náhradní péče, programy zaměřené na rozvoj a profesionalizaci náhradní rodinné péče, programy na podporu aktivní účasti dětí a dospívajících mladých lidí při rozhodování o záležitostech, které se jich týkají;
 • Programy pro osoby ohrožené závislostmi nebo závislé na návykových látkách a nelátkových závislostech (včetně podpory adiktologických služeb) s výjimkou programů primární prevence;
 • Programy pro osoby s duševním onemocněním;
 • Programy na podporu obětí násilí (včetně obětí domácího a genderově podmíněného násilí) a pomoc násilným osobám;
 • Programy na podporu integrace imigrantů a cizinců;
 • Podpora v oblasti sociálního podnikání: vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, podpora startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků;
 • Podpora činnosti místních aktérů ve venkovském prostoru při řešení lokálních problémů a potřeb osob zejména formou komunitní (sociální) práce a komunitních aktivit, realizace inovativních nápadů a přístupů, aktivizace, vzájemné spolupráce, posilování participativních metod práce postavených na aktivním zapojování lidí (členů komunit) žijících v dané obci/lokalitě do procesu plánování, realizace a vyhodnocování dílčích intervencí.

Operační program Životní prostředí

 

Operační program Životní prostředí - návrh

 

Cílem OPŽP je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel Česka, přechod k oběhovému hospodářství a podpora efektivního využívání zdrojů, omezení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a klima, zmírňování dopadů změny klimatu a příspěvek k řešení problémů životního prostředí a klimatu na evropské a globální úrovni.

 

SC 1.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti

V rámci specifického cíle budou podporovány aktivity spojené se snižování energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury.

 

SC 1.2 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám

V rámci specifického cíle budou podporovány zejména aktivity směřující k předcházení a ke zvýšení odolnosti vůči povodním, sesuvům půdy a suchu. Podporovány budou také aktivity směřující ke zvýšení povědomí o změně klimatu.

 

SC 1.3 Podpora udržitelného hospodaření s vodou

V rámci specifického cíle budou podporovány zejména aktivity směřující ke zvýšení jakosti povrchové i podzemní vody a ke zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou. 

 

SC 1.4 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

V rámci specifického cíle budou podporovány zejména aktivity vedoucí k přechodu na principy oběhového hospodářství a zlepšení uplatňování hierarchie nakládání s odpady, a to prostřednictvím investic zejména do prevence vzniku, znovuvyužití a recyklace odpadu. 

 

SC 1.5 Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

V rámci specifického cíle bude podporována celá řada aktivit zaměřených na péči o chráněná území, přírodní stanoviště a vzácné druhy, zvýšení kvality ovzduší a snížení počtu kontaminovaných lokalit. 

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

 

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost - návrh

 

V rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost bude možné využití režimu CLLD a zapojení MAS do implementace projektů se zaměřením na zavádění technologií nižšího inovačního řádu pro začínající podnikatele - prvožadatele. Zvýšená podpora (bonifikace) bude zaměřená na relevantní projekty z hospodářsky a sociálně ohrožených území dle Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+.

 

SC 2.1 - Posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP

Intervence jsou zacílené na posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP podporou šíření a zavádění technologií a služeb s vyšší přidanou hodnotou, zvýšení počtu nových inovativních a rychle rostoucích podnikatelských subjektů a realizace nových podnikatelských záměrů včetně zlepšení přístupu k jejich financování, a to zejména inovačního charakteru s vysokým potenciálem růstu.

 

V rámci tohoto specifického cíle tak budou podporovány zejména následující aktivity:

 • Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, propojení pořizovaných nebo stávajících technologií za pomoci nejmodernějších komunikačních kanálů a protokolů (autonomní obousměrnou komunikací), podporováno bude dále pořízení strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby (princip průmyslu 4.0). Bude podporováno rovněž profinancování posílení pracovního kapitálu (provozní financování) vyvolaného v důsledku pořízení investičního majetku.
 • Podpůrné, poradenské a konzultační služby ve všech fázích vzniku a růstu MSP od preinkubace, přes inkubaci start-upů a spin-off, po fázi scale-up (podpora podnikatelských záměrů a zavádění nových obchodních modelů, posílení růstových motivací, podpora komercionalizace produktu a služeb aj.)
 • Poradenské služby pro MSP zaměřené na rozvoj podniku, rozšíření podnikatelské činnosti, zvýšení kvality a efektivity výroby a služeb s důrazem na růst tržního potenciálu, např. prostřednictvím nových rozvojových příležitostí, inovativních řešení, investičních možností, zavádění nových a pokročilých technologií, včetně podpory mezinárodní expanze. 
 • Podnikatelská infrastruktura pro potřeby MSP (podpora podniků při modernizaci podnikatelské infrastruktury, podpora podniků při revitalizaci brownfieldů, podpora podniků při přeměně a dalším rozvoji technicky významně nevyhovujících objektů na podnikatelské funkční nemovitosti vhodné pro využití a podnikání MSP)
 • Účast MSP na zahraničních veletrzích a výstavách včetně organizace a účastí na dalších zahraničních akcích, sympoziích, seminářích a dalších akcích zejména v oblasti klíčových technologií za účelem vstupu na zahraniční trhy a návaznou podporu internacionalizace MSP. Služby expertů v oblasti marketingové strategie, designu, optimalizace materiálového ekodesignu výrobků ve vazbě na SC 4.2, kreativních průmyslů a řemesel a dalších podpůrných nástrojů pro vstup a působení na zahraničních trzích, posílení finančních, inovačních a manažerských schopností.
 • Usnadnění přístupu MSP k externímu financování jejich dalšího rozvoje, inovačních řešení, investic a růstu konkurenceschopnosti, včetně podpory vzniku MSP a přístupu k úvěrovému financování i alternativním kapitálovým a kvazikapitálovým instrumentům.

Společná zemědělská politika

 

Strategický plán podpory Společné zemědělské politiky - návrh

 

Společná zemědělská politika (SZP) - Cílem je podporovat zaměstnanost, růst, sociální začleňování a místní rozvoj ve venkovských oblastech, včetně biohospodářství a udržitelného lesního hospodářství, podpora konečných žadatelů z území MAS, kteří naplňují cíle Strategie CLLD, budou vybrané příslušnou MAS a budou odpovídat příslušným článkům SZP.

 

Cíl H - Podpora zaměstnanosti, růstu, sociálního začleňování a místního rozvoje ve venkovských oblastech včetně biohospodářství a udržitelného lesnictví

V rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (Strategie CLLD) budou podporovány projekty připravené a realizované konečnými příjemci, které podporují podnikání na venkově, přináší nebo udržují pracovní místa v dané lokalitě zejména mikro a malých 60 podniků, zároveň tyto projekty naplňují cíle Strategie CLLD. Výhodou a specifikem je podporovat rozvoj venkovských oblastí v rámci bottom-up přístupu. Tento přístup se buduje již od programového období 2007-2013 a ukazuje se jako vhodné v něm pokračovat i nadále.

Projekty spolupráce dále přináší posílení místních aktivit tím, že rozšiřují nové poznatky a zkušenosti v MAS v různých oblastech. V rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (Strategie CLLD) budou podporovány projekty spolupráce MAS, včetně zajištění jejich řízení. Snahou je podporovat jak projekty založené na spolupráci v rámci členského státu, tak projekty založené na spolupráci mezi územními celky v několika členských státech.

 

LEADER

Cílem intervence je podnítit aktivitu na venkově a zlepšit kvalitu života. V rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (Strategie CLLD) budou podporovány projekty připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle Strategie CLLD, budou vybrané příslušnou MAS a zároveň budou v souladu se Strategickým plánem SZP. Hlubší znalost místních problémů, dovednost zacílení na specifické problémy v místě působnosti MAS jsou výhody implementace projektů formou komunitně vedeného místního rozvoje, který posiluje principy spolupráce, motivace a důvěry. Intervence se zaměřuje na implementaci metody LEADER prostřednictvím podpory realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje, včetně projektů spolupráce.