Obsah


 

OPERAČNÍ PROGRAMY 2014 - 2020

Vláda na svých zasedáních 9. a 14. července 2014 postupně schválila operační programy pro období 2014 - 2020. Operační programy ještě doznaly úprav podle výsledků jednání s Evropskou komisí, kam byly gesčními ministerstvy zaslány. Dále také byla schválena Pravidla spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020.

Programy byly vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených na národní úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o řádně zdůvodněné problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly podrobeny dlouhé, důkladné a detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze strany partnerů.

 

Zajímavé publikace ke stažení a k náhledu:

 

1. Integrovaný regionální operační program (IROP)

 

2. Program rozvoje venkova  (PRV) 

 • řízený ministerstvem zemědělství ČR
 • alokace MAS Naděje o.p.s. přes komunitně vedený místní rozvoj
 • - 15.919.940,-Kč - koncoví žadatelé
 • - 759.580,-Kč - projekty spolupráce mezi MAS
 • schválená verze programu je dostupná ZDE
 • přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

 

3. Operační program Zaměstnanost (OPZ) 

 • řízený ministerstvem práce a sociálních věcí ČR
 • alokace MAS Naděje o.p.s. přes komunitně vedený místní rozvoj - 17.628.000,-Kč
 • schválená verze programu je dostupná ZDE
 • Obecná pravidla pro žadatele a příjemce k náhledu ZDE
 • přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

 

4. Operační program Životní prostředí (OPŽP)

 

5. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 

 • řízený ministerstvem průmyslu a obchodu ČR
 • alokaci MAS Naděje o.p.s. nemá a nelze financovat přes komunitně vedený místní rozvoj
 • schválená verze programu je dostupná ZDE
 • Obecná pravidla pro žadatele a příjemce k náhledu ZDE
 • přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu 

 

6. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

 • řízený ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • alokace MAS Naděje o.p.s. pouze v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
 • schválená verze programu je dostupná ZDE
 • Obecná pravidla pro žadatele a příjemce k náhledu ZDE
 • přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu 
 • Brožura

 

7. Operační program Doprava (OPD) 

 • řízený ministerstvem dopravy ČR
 • alokaci MAS Naděje o.p.s. nemá a nelze financovat přes komunitně vedený místní rozvoj
 • schválená verze programu je dostupná ZDE
 • přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

 

8. Operační program Technická pomoc (OPTP)

 • řízený ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • alokaci MAS Naděje o.p.s. nemá a nelze financovat přes komunitně vedený místní rozvoj
 • schválená verze programu je dostupná ZDE
 • přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

 

9. Operační program Praha – pól růstu ČR (OP PPP)

 • řízený Magistrátem hlavního města Praha
 • vůbec se netýká území MAS Naděje o.p.s. 
 • schválená verze programu je dostupná ZDE
 • přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

 

10. Operační program Rybářství (OP R) 

 • řízený ministerstvem zemědělství ČR
 • vůbec se netýká území MAS Naděje o.p.s. 
 • schválená verze programu je dostupná ZDE
 • přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

 

PROGRAMY PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

1. Interreg V-A Česká republika - Polsko

 • řízený ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

 

2. Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

 • koordinovaný na území České republiky ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

 

3. Interreg V-A Rakousko – Česká republika

 • koordinovaný na území České republiky ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

 

4. Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

 • koordinovaný na území České republiky ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

 

5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020

 • koordinovaný na území České republiky ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

 

PROGRAMY NADNÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

1. Program nadárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE

 • koordinovaný na území České republiky ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

 

2. Program nadnárodní spolupráce DANUBE

 • koordinovaný na území České republiky ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

 

3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE

 • koordinované na území České republiky ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 • přílohy, podklady a informace na oficiálním odkazu

 

4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020

 

5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III