Anketa

Jste spokojeni s odpověďmi pracovníků MAS Naděje o.p.s. na osobní, telefonické a písemné dotazy?

Celkem hlasů:
4
Hlasování začalo:
15. 3. 2021
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

AKČNÍ PLÁN
Akční plán podrobněji rozvíjí strukturované informace o konkrétním způsobu realizace jednotlivých opatření strategie, kde se předpokládá financování v rámci operačních programů. Jsou zde k dispozici informace o financujícím specifickém cíli operačního programu, odpovídající indikátory výstupů a výsledků (jedná se o indikátory příslušného financujícího specifického cíle operačního programu), jsou zde definováni možní příjemci a příklady projektových záměrů.
Na základě výsledků provedených analýz, definicí priorit a cílů bylo s aktéry v území projednáno nastavení programových rámců vycházejících z definovaných strategických cílů a specifických cílů strategie. Zpracování návrhů vycházelo především z analýzy problémů a potřeb, vč. zvážení možných řešení. V průběhu zpracovávání návrhů bylo uskutečněno několik jednání pracovních skupin. Zpracované návrhy byly konzultovány se zástupci obcí, neziskových organizací i zástupci podnikatelské sféry. Pracovní návrhy programových rámců (fichí) byly zveřejněny na webových stránkách MAS Naděje. Průběžně byla zjišťována kapacita území. Výsledkem tohoto procesu je zpracování čtyř níže uvedených programových rámců.
Programový rámec vychází z Prioritní osy 4 (Komunitně vedený místní rozvoj) programového dokumentu Integrovaného regionálního operačního programu, která podporuje aktivity z prioritních os 1, 2 a 3. 
 
Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu umožňuje podpořit prostřednictvím SCLLD projekty konečných žadatelů.
 
Celková možná alokace na specifický cíl 4.1 IROP = 40.664.415,00 Kč
 
V oblasti řešení nezaměstnanosti, podpory sociálního začleňování, prorodinných opatření byla zaznamenána řada problémů a potřeb, které vyplynuly jednak z analýz, ale také z veřejných jednání při zpracování návrhů komunitních plánů, které se v území MAS Naděje nyní realizují. Tato zjištění nás vedla k názoru, že je potřeba realizovat jednak vlastní aktivity (v oblasti prevence kriminality a užívání drog, poradenství žadatelům, kteří žádají v rámci uvedených oblastí přímo do jednotlivých výzev, realizací vlastních drobných projektů se školami a místními iniciativami apod.) a dále, že je účelné ucházet se o podporu OPZ v rámci investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
 
Celková možná alokace na specifický cíl 2.3 OPZ = 17.628.000,00 Kč (včetně navýšení o 30 %)
 
Tvorba tohoto programového rámce vychází z provedených analýz, kde byly definovány problémy, potřeby, ale také z jednání přímo s cílovou skupinou, které se navržená opatření (fiche) týkají tak, aby nastavení odpovídalo skutečným potřebám. Byly nastaveny 4 fiche, které byly definovány podle nejčastějších potřeb. Ovšem v území by se uplatnila např. i fiche, která podporuje realizaci opatření pozemkových úprav (polní cesty, mokřady, rybníčky apod.). Problémem je nízká alokace v rámci Programu rozvoje venkova. Proto byly vybrány a zpracovány fiche, které podpoří zejména přímo zaměstnanost a rozvoj podnikání. Záměry ovšem v území existují a MAS Naděje bude motivovat potencionální zájemce k podání individuálních projektů v rámci možností i jiných operačních programů (zejména Operační program Životní prostředí), ale i národních zdrojů.
 
Celková možná alokace pro operace PRV:
  • 19.2
– Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje = 15.919.940,00 Kč
(Týká se projektů koncových žadatelů)
  • 19.3
– Příprava a provádění kooperačních činností místní akční skupiny = 759.580,00 Kč
(Netýká se projektů koncových žadatelů, jedná se o projekty spolupráce mezi MAS)
 
Možnost naplňování SCLLD prostřednictvím podpory z Operačního programu Životní prostředí byla definována dvěma opatřeními. V rámci přípravy SCLLD a zjištění potřeb bylo provedeno mapování potřeb na podporu výsadby dřevin na nelesní půdě reagující na potřeby řešení posílení biodiverzity vč. revitalizace sídelní zeleně. Při přípravě tohoto programového rámce byla diskutována reálnost uplatnění a zájmu o realizaci zejména se zemědělci a obcemi. Potřeby a zájem o využití v území MAS Naděje byl zjištěn, a proto byla tato opatření zařazena do programového rámce.
 
Celková možná alokace na specifický cíl 4.3 OPŽP = 3.216.200,00 Kč 
(výsadba dřevin)
 
Celková možná alokace na specifický cíl 4.4 OPŽP = 10.000.000,00 Kč
(revitalizace sídelní zeleně)