Anketa

Jste spokojeni s odpověďmi pracovníků MAS Naděje o.p.s. na osobní, telefonické a písemné dotazy?

Celkem hlasů:
4
Hlasování začalo:
15. 3. 2021
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah


Logo

PROJEKT "PŘÍPRAVNÉ PODPŮRNÉ, PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ ČINNOSTI MAS NADĚJE o.p.s.  PRO OBDOBÍ 2015 – 06/2017“
(č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002446)

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dne 29. září 2015 6. výzvu k podávání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 4.2 – Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS.

Cílem výzvy je podpora aktivizace občanů mikroregionu, budování partnerství a podporován dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova.

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou místní akční skupiny, které získaly Osvědčení o splnění standardů a mají schválenou strategii CLLD (vyjma animace na školská zařízení).
Obsahem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020, resp. 2017 – 2023.

Cílem projektu je podpořit realizaci aktivit, vedoucích k podpoře regionálního a ekonomického rozvoje oblasti MAS Naděje. Stěžejními aktivitami projektu bude tzv. animace spočívající v poskytování konzultací a organizování vzdělávacích a informačních akcí pro zájmové skupiny, veřejnost, subjekty působící, žijící či podnikající na území MAS Naděje.

Žádost o podporu MAS Naděje podala dne 31. října 2016 prostřednictvím ISKP (MS 2014+). Po kontrole Řídícího orgánu a po zapracování oprav a připomínek byla dne 13. února 2017 interní depeší doručena informace o splnění podmínek věcného hodnocení/analýzy rizik. Dne 9. března 2017 bylo řídícím orgánem (MMR ČR) vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt, tzv. právní akt.

 

  • Dne 11. května 2017 byla ukončena administrativní kontrola výdajů zaslaných k průběžnému proplacení za období červenec 2015 - březen 2017. Řídícím orgánem IROP byl dne 25. května 2017 vystaven pokyn k platbě na částku 1.098.721,76 Kč poníženou o 5% spoluúčast.
  • Dne 15. června 2017 byla podána žádost o proplacení způsobilých výdajů za období duben - květen 2017. Dne 19. června 2017 přišla 1. výzva k doplnění údajů, připomínky byly ještě ten samý den vypořádány a depeší zaslány zpět na CRR. 21. června 2017 jsme obdrželi depeši ze strany CRR o ukončení administrativní kontroly zaslaných výdajů k proplacení a tyto byly postoupeny Řídícímu orgánu jako podklad pro vystavení Pokynu k platbě. Celková částka, která byla proplacena, činí v celkové výši 170.483,00 Kč ponížená o 5% spoluúčast.
  • Protože se nepodařilo profinancovat rozpočtovanou částku způsobilých výdajů, byla dne 30. června 2017 podána na Řídící orgán IROP žádost o změnu projektu, spočívající v prodloužení realizace etapy projektu, resp. projektu do 30. září 2017 a s tím spojené přesuny finančních částek uvedených v jednotlivých kapitolách rozpočtu. Žádosti o změnu bylo dne 20. července 2017 vyhověno.  
  • Dne 9. srpna 2017 byla podána žádost o proplacení způsobilých výdajů za období červen - červenec 2017. Dne 10. srpna 2017 přišla 1. výzva k doplnění výdajů, připomínky byly vypořádány a ještě ten samý den zaslány zpět na CRR. 14. srpna 2017 jsme byli depeší informováni, že CRR ukončilo administrativní kontrolu zaslaných výdajů k proplacení a tyto byly postoupeny Řídícímu orgánu jako podklad pro vystavení Pokynu k platbě. Celková částka, která byla proplacena činí v celkové výši 186.784,40 Kč ponížená o 5% spoluúčast.
  • Dne 22. září 2017 byla podána žádost o proplacení způsobilých výdajů za období srpen 2017. Dne 5. října 2017 přišla 1. výzva k doplnění výdajů, připomínky byly vypořádány a obratem zaslány zpět na CRR. Dne 6. října 2017 pak přišla ještě 2. výzvy k doplnění  výdajů. Připomínky byly opět vypořádány a zaslány zpět na CRR. 19. října 2017 jsme obdrželi, že CRR ukončilo administrativní kontrolu zaslaných výdajů k proplacení a tyto byly postoupeny Řídícímu orgánu jako doklad pro vystavení Pokynu k platbě. Celková částka, která byla proplacena činí v celkové výši 116.154,00 Kč ponížená o 5% spoluúčast.
  • Dne 25. října 2017 byla podána Závěrečná zpráva o realizaci projektu a Závěrečná žádost o platbu. Závěrečná žádost o platbu obsahovala zároveň žádost o proplacení způsobilých výdajů za období září 2017. Závěrečná zpráva o realizaci projektu byla po zapracování všech připomínek ze strany CRR a Řídícího orgánu schválena ke dni 24. ledna 2018. Závěrečná žádost o platbu byla po vypořádání všech připomínek ze strany CRR a Řídícího orgánu schválena ke dni 13. března 2018. Projekt byl tak úspěšně dokončen.  

 

 

Období realizace projektu:
1. července 2015 - 30. června 2017
1. července 2015 - 30. září 2017 
- PO ZMĚNĚ
Požadovaná částka projektu:
1.735.143,60 Kč
Kofinancování projektu:
5 %
Proplaceno ke dni 20. 03. 2018
1.721.480,03 Kč
poníženo o 5% spoluúčast
Rozdíl/korekce 13.663,57 Kč