Obsah

Logo Ústeckého kraje
PODPORA ÚK 2016 - 2023
č. projektu 16/SML2164

 

Od podzimu roku 2015 probíhalo intenzivní vyjednávání ze strany Krajské sítě MAS Ústeckého kraje se zástupci Rady, Zastupitelstva a také Odboru regionálního rozvoje Ústeckého kraje o poskytnutí finančního daru. Následkem vyjednávání byla transformace finančního daru na poskytnutí neinvestiční dotace. Źádost o dotaci byla na Ústecký kraj podána dne 11. ledna 2016 prostřednictvím datové schránky. Následně musela žádost o dotaci projít schvalovacím procesem orgánů Ústeckého kraje, na jehož konci bylo kladné stanovisko Zastupitelstva Ústeckého kraje, které se rozhodlo dne 25. dubna 2016 žádost o dotaci ve výši 1.000.000,- podpořit. Finanční prostředky s nutností vyúčtování do 30. listopadu 2023 jsou poskytnuty na:

  • dofinancování 5 % podílu příjemce z celkových způsobilých výdajů financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního program specifického cíle 4.2;
  • financování nezpůsobilých výdajů projektu na zlepšení řídících a administrativních schopností příjemce ve specifického cíli 4.2 Integrovaného regionálního operačního programu;
  • výdaje na realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) čerpané nad rámec ESI fondů.

MAS Naděje o.p.s. v současné době již realizuje náklady související s dotací od Ústeckého kraje. Tyto finanční prostředky nám velice pomáhají a vážíme si spolupráce s Ústeckým krajem, jemuž osud venkova v jeho působnosti není lhostejný. 

 

"Změnit region ve skutečný domov obyvatel, se kterým spojí svojí budoucnost".

 

Dne 5. května 2016 byla s Ústeckým krajem podepsána Smlouva o poskytnutí neinvesticní dotace a následně nám byla dotace ve výši 1.000.000,-Kč připsána na bankovní účet.

Dne 9. prosince 2019 bylo na jednání Ústeckého kraje schváleno navýšení dotace na rok 2020, které pro MAS Naděje o.p.s. činí částku 87.834,30 Kč. Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace byl podepsán dne 23. ledna 2020.

 

Podpořil Ústecký kraj Podpořil Ústecký kraj Podpořil Ústecký kraj Podpořil Ústecký kraj Podpořil Ústecký kraj