Obsah

logo op logo map
PROJEKT "MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II PRO ORP LITVÍNOV"
(projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011095) 
 
Jedná se o navazující projekt na projekt "MAP ORP Litvínov", který byl realizován v období od 09/2016 do 02/2018 Městem Litvínov
V rámci tohoto projektu došlo k vytvoření komunikační platformy spolupráce mateřských a základních škol v území, mající vliv a zájem o rozvoj v oblasti vzdělávací politiky. Navazujcí projekt má tudíž za cíl prostřednictvím své strategie i nadále tuto oblast spolupráce a partnerství prohlubovat s důrazem na systémové řešení problémů, které je přímo spojují.
 
Cílem projektu je v návaznosti na problémy identifikované v projektu "MAP ORP Litvínov" realizovat navrhovaná opatření. Jedná se o:
 • Modernizace infrastruktury pro základní vzdělání zaměřené na klíčové oblasti jako je čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, přirodní vědy, polytechnické vzdělávání a IT;
 • Zvyšování kvalifikace a motivace pedagogů a ostatních pracovníků;
 • Podpora ochoty zavádět inovativní postupy ve vzdělávání;
 • Podpora kvalitního kariérového poradenství pro absolventy ZŠ;
 • Zvyšování manažerských schopností ředitelů;
 • Motivace učitelů k vlastnímu učení;
 • Rozvoj klíčových kompetencí žáků (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální, personální, občanská a pracovní kompetence);
 • Zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli škol, veřejností a zaměstnavateli;
 • Posílení kapacit speciální pedagogiky;
 • Podpora nabídky zájmového a neformálního vzdělávání včetně pohybových aktivit;
 • Vznik a podpora komunikační platformy k setkávání, výměně zkušeností a příkladů dobré praxe. 
Název projektu:          
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov
Zkrácený název projektu:
MAP II pro ORP Litvínov
Datum zahájení realizace: 
1. 5. 2019
Datum ukončení realizace:  30. 4. 2022
Poskytovatel dotace: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchový ČR
Operační program:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Rozpočet: 
9.936.755,92 Kč
Z toho žadatel: MAS Naděje o.p.s. - 8.754.875,92 Kč
Z toho partner: Město Litvínov - 1.181.880,00 Kč
Spoluúčast:
0 %
Zapojeno:
15 subjektů

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář:           
                ZDE
E-mail:
mapiilitvinov@gmail.com

Sociální sítě

Facebook:                                                                                          FB
Twitter: Twitter
Instagram: Instagram
LinkedIn:  Linkedin

 

 

 

Administrativní tým

Projektový manažer:                                              Ing. Kamila Fridrichová
  (+420) 775 250 233
                 kamila.fridrichova@masnadeje.cz
Administrátor projektu: Tomáš Harant
  (+420) 733 700 334
  tomas.harant@masnadeje.cz
Finanční manažer: Simona Korelová
  (+420) 722 277 687
  simona.korelova@masnadeje.cz
Koordinátor projektu:  Ing. Monika Pánovová
  (+420) 770 177 724
  monika.panovova@mulitvinov.cz
Koordinátor MAP:  Mgr. Petr Lenc
  (+420) 603 503 556
  petr.lenc@sf-poradenstvi.cz
Manažer implementace: Ing. Lucie Krupková
  (+420) 605 282 031
  korbova.l@seznam.cz
Analytik: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  (+420) 774 583 579
  hrubes.jan@gmail.com

Pracovní skupiny

Oblast financování jednotlivých zařízení: Ing. Monika Růžičková
  cerna@pp-projekty.cz
Oblast rovných příležitostí pro děti a žáky: Mgr. Pavla Tomášová
  reditel@zsruska.cz
Oblast čtenářské gramotnosti dětí a žáků: Mgr. Kateřina Koželuhová
  kozeluhova.katerina@seznam.cz
Oblast matematické gramotnosti dětí a žáků: Ing. Zuzana Ozaňáková
  zuzana.ozanakova@centrum.cz
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Litvínov
Analytická část: ZDE
Strategický rámec: ZDE
Akční plán 2017 - 2018: ZDE
   
Základní dokumenty Řídícího výboru
Aktualizované složení Řídícího výboru: ZDE
Statut Řídícího výboru: ZDE
Jednací řád Řídícího výboru: ZDE
   
Ostatní dokumenty  
Aktualizované složení Pracovních skupin: ZDE
Komunikační plán: ZDE
Identifikace dotčené veřejnosti: ZDE

Fotogalerie

13.08.2019

Porada Administrativního týmu ze dne 13. 8. 2019 v Litvínově

Porada Administrativního týmu ze dne 13. 8. 2019 v Litvínově

Porada Administrativního týmu ze dne 13. 8. 2019 v zasedací místnosti Městského úřadu v Litvínově

Detail

21.06.2019

Porada Administrativního týmu s vedoucími pracovních skupin ze dne 21. 6. 2019 v Litvínově

Porada Administrativního týmu s vedoucími pracovních skupin ze dne 21. 6. 2019 v Litvínově

Porada Administrativního týmu s vedoucími pracovních skupin ze dne 21. 6. 2019 v zasedací místnosti Městského úřadu v Litvínově

Detail

18.06.2019

Jednání Pracovní skupiny Financování ze dne 18. 6. 2019 v Litvínově

Jednání Pracovní skupiny Financování ze dne 18. 6. 2019 v Litvínově

Jednání Pracovní skupiny Financování, které se konalo dne 18. 6. 2019 v zasedací místnosti Městského úřadu v Litvínově

Detail

18.06.2019

Porada Administrativního týmu ze dne 18. 6. 2019 v Litvínově

Porada Administrativního týmu ze dne 18. 6. 2019 v Litvínově

Porada Administrativního týmu ze dne 18. 6. 2019 v zasedací místnosti Městského úřadu v Litvínově

Detail

27.05.2019

Jednání Pracovní skupiny Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 27. 5. 2019 v Litvínově

Jednání Pracovní skupiny Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti ze dne 27. 5. 2019 v Litvínově

Jednání Pracovní skupiny Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti, které se konalo dne 27. 5. 2019 v zasedací místnosti Městského úřadu v Litvínově

Detail

Zápisy z jednání

11.06.2019

20190520 Zápis č. 1/2019

Zápis z jednání Řídícího výboru ze dne 20. 5. 2019

Stáhnout

08.07.2019

20190618 Zápis č. 1/2019

Zápis č. 1/2019 z jednání pracovní skupiny Financování

Stáhnout

10.06.2019

20190527 Zápis č. 1/2019

Zápis č. 1/2019 z jednání pracovní skupiny Čtenářská a Matematická gramotnost a Rovné příležitosti

Stáhnout

21.08.2019

20190813 Zápis č. 6/2019

Zápis č. 1/2019 z jednání Administrativního týmu ze dne 13. 8. 2019

Stáhnout

16.08.2019

20190621 Zápis č. 1/2019

Zápis č. 1/2019 z jednání Administrativního týmu s vedoucími pracovních skupin ze dne 21. 6. 2019

Stáhnout

16.08.2019

20190618 Zápis č. 5/2019

Zápis č. 5/2019 z jednání Administrativního týmu ze dne 18. 6. 2019

Stáhnout

10.06.2019

20190521 Zápis č. 4/2019

Zápis č. 4/2019 z jednání Administrativního týmu ze dne 21. 5. 2019

Stáhnout

10.06.2019

20190503 Zápis č. 3/2019

Zápis č. 3/2019 z jednání Administrativního týmu ze dne 3. 5. 2019

Stáhnout

Zprávy

28.08.2019

Aktualizace Strategického rámce

Aktualizace Strategického rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro spádové území obce s rozšířenou působností Litvínov

Detail

10.07.2019

Komunikační plán

Sběr podnětů, připomínek či námětů k aktualizaci Komunikačního plánu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro spádové území obce s rozšířenou působností Litvínov

Detail

30.05.2019

Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Litvínov"

Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

Detail

10.04.2019

Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov"

Žádost o podporu byla vybrána k financování

Detail

Kalendář akcí

25.09.2019

Jednání Pracovní skupiny Ředitelé

Pracovní skupina Ředitelé projektu Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Litvínov

Detail

03.10.2019

Konference 4EDU

Konference pro inovativní vzdělávání

Detail

04.10.2019

Velký vzdělávací veletrh 2019

Vzdělávací veletrh

Detail

09.10.2019

Semináře polytechnického a digitálního vzdělávání

Školení pro pedagogy mateřských škol

Detail

14.01.2020

Semináře polytechnického a digitálního vzdělávání

Školení pro pedagogy mateřských škol

Detail