Ankety

Uvažujete podat žádost o podporu Vašeho projektu přes Místní akční skupinu?

Celkem hlasů:
8
Hlasování začalo:
27. 10. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Logo

Máme rádi venkov

Logo

logo

Zpravodaj venkova

zpravodaj

Zpravodaj MZe

MZe

Newsletter OP VVV

opvv

Obsah

 

PODMÍNKY PŘISTOUPENÍ

Pro potřeby implementace strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 2020 (dále jen SCLLD) zřizuje Společnost organizační složku s názvem Místní partnerství (dále jen MP).

 

PARTNER:
 1. Partner MP je právnická nebo fyzická osoba, která působí v Organizační složce MP na základě Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci, a doloží čestné prohlášení o bezúhonnosti a doklad právní subjektivity.
 2. Přijetí subjektu jako partnera MP je podmíněno bydlištěm, sídlem, provozovnou či prokazatelnou činností na území působnosti MAS Naděje o.p.s. (regionu).
 3. Partner MP musí zastupovat veřejné nebo soukromé socioekonomické zájmy partnerství.
 4. Pakliže je partnerem MP právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán nebo je tato právnická osoba povinna písemně zmocnit jiného zástupce pro jednání v orgánech MP.
 5. Možnost zastupování více partnerů jednou osobou je omezena na možnost zastupovat pouze členy stejné zájmové skupiny.
 6. Partner MP:
 • Má právo účasti na jednání a na hlasování v nejvyšším orgánu MP.
 • Má právo být volen do orgánů MP.
 • Má právo a povinnost být začleněn do jedné ze zájmových skupin MP.
 • Má právo vystoupit z MP s omezením nevystupovat v nevhodné době či k újmě ostatních partnerů (např. v době trvání projektu apod.).
 • Má povinnost chovat se čestně vůči MP.
 • Má povinnost řídit se Smlouvou o partnerství a vzájemné spolupráci MP.
 • Má povinnost platit členské příspěvky.
 • Může být vyloučen z MP pro porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci nebo proto, že přestane splňovat podmínky partnera.

 

ZÁJMOVÉ SKUPINY:

 1. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner MP podle své převažující činnosti.
 2. Změna příslušnosti partnera k zájmové skupině je možná, a to především v případě změny převažující činnosti nebo zájmu partnera.
 3. Partneři dále tvoří zájmové skupiny (dále jen ZS), které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Jedná se o tyto zájmové skupiny:
 • ZS 1           Podnikatelé v zemědělství;
 • ZS 2           Myslivci, rybáři a ochránci přírody;
 • ZS 3           Veřejný sektor (obce, města, DSO);
 • ZS 4           Organizace zaměřené na volnočasové aktivity nebo veřejný zájem;
 • ZS 5           Právnické a fyzické osoby zabývající se kulturním a stavebním dědictvím venkova;
 • ZS 6           Ostatní podnikatelé.

 

PRO ZACHOVÁNÍ PRINCIPU LEADER JSOU PARTNEŘI ROZDĚLENÍ DO TŘÍ SEKTORŮ:

 • veřejný
 • neziskový
 • podnikatelský