Anketa

Jak často navštěvujete tyto webové stránky?

Celkem hlasů:
23
Hlasování začalo:
27. 12. 2017
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Typ: ostatní
Podpora nezemědělských a nepodnikatelských projektů z Programu rozvoje venkova

Dne 4. března 2019 byla zveřejněna aktualizace Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova České republiky pro období 2014-2020, pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Změny pravidel 19.2.1 se týkají zejména doplnění implementace čl. 20 - "Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech". MAS Naděje o.p.s. připravuje vyhlášení výzvy z těchto oblastí:

 • Veřejná prostranství v obcích:
  • Podpora je zaměřena na obnovu veřejných prostranství, a to včetně herních prvků.  Veřejným prostranstvím se pro účely Pravidel rozumí veřejné prostranství definované v § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších právních předpisů. Podpořena budou pouze tato veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, bezprostřední okolí obecního úřadu, pošty, kostela, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce. Dotaci lze poskytnout na:
   • vytváření/rekonstrukci/obnovu veřejných prostranství obce včetně úpravy povrchů (včetně zatravnění), osvětlení, oplocení a venkovního mobiliáře (lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky),
   • obnova/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství - herní a vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla),
   • doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a manipulační plochy) - tvoří maximálně 30 % projektu,
   • nákup nemovitosti.
  • Žadatelem může být obec nebo svazek obcí.
  • Podpora je poskytovaná jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Další podrobnosti ZDE.

 

 • Mateřské a základní školy:
  • Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení. Podpořit lze například: 
   • rekonstrukci/rozšíření mateřské/základní školy, včetně zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení, venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy
   • pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy, včetně technologií a dalšího vybavení doprovodného stravovacího zařízení (v případě školních knihoven se dotace nevztahuje na nákup knih a obdobného vybavení),
   • nákup nemovitosti,
   • doplňující výdaje jakou součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy) - tvoří maximálně 30 % projektu.
  • Žadatelem může být obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.
  • Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Další podrobnosti ZDE.

 

 • Hasičské zbrojnice:
  • Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo souvisejících s výkonem služby jednotek sboru dobrovolných hasičů obce:
   • rekonstrukce/obnova/rozšíření hasičské zbrojnice včetně příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety),
   • pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice,
   • nákup nemovitosti,
   • doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba/úprava přístupové cesty) - tvoří maximálně 30 % projektu.

  Výdaje se týkají hasičských zbrojnic, resp. jednotek sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností kategorie JPO V (jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu).

  • Žadatelem může být obec nebo svazek obcí.
  • Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Další podrobnosti ZDE.

 

 • Vybrané kulturní památky:
  • Podpora zahrnuje obnovu a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova. Nemovitým kulturním dědictvím venkova se rozumí nemovité památky uvedené ve veřejně dostupném Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Dotaci lze poskytnout na:
   • obnovu a zhodnocení kulturních objektů a prvků,
   • doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule) - tvoří maximálně 30 % projektu,
   • nákup nemovitosti.
  • Žadatelem může být obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.
  • Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Další podrobnosti ZDE.

 

 • Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven:
  • Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven. Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:
   • rekonstrukci/obnovu/rozšíření kulturního a spolkového zařízení, včetně zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven (dotace se nevztahuje na nákup kniho apod., ale pouze na výstavbu/obnovu včetně základního vybavení),
   • doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky) - tvoří maximálně 30 % projektu,
   • nákup nemovitosti.
  • Žadatelem  může být obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.
  • Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Další podrobnosti ZDE.

Vytvořeno: 12. 3. 2019
Poslední aktualizace: 2. 12. 2020 07:52
Autor: Správce Webu