Obsah


 

"ORGANIZAČNÍ SLOŽKA SPOLEČNOSTI s názvem MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ"

 

Princip fungování místních akčních skupin je primárně založen na spolupráci partnerů a na kolektivním rozhodování. Z tohoto důvodu musely v roce 2014 ty místní akční skupiny, které byly založeny jako obecně prospěšné společnosti, zakotvit do svých statutů princip kolektivního rozhodování. To bylo v případě MAS Naděje o.p.s. primárně vyřešeno zřízením organizační složky, která je v organizační struktuře MAS samostatným orgánem a je odpovědná za implementaci principu LEADER a také principu komunitně vedeného místního rozvoje.

 

Organizační složka s názvem Místní partnerství MAS Naděje o.p.s. byla zřízena usnesením Správní rady MAS Naděje o.p.s. o změně statutu společnosti dne 20. 10. 2014. Následně změnu statutu schválili zakladatelé na svém jednání dne 16. 12. 2014.

 

V souvislosti se zakotvením partnerského principu do statutu společnosti byly podepsány s partnery Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci.

 

K datu 01. 01. 2021 má MAS Naděje o.p.s. 30 partnerů, kteří jsou rozděleni do sektorů a zájmových skupin. Rozdělením do zájmových skupin je mimo jiné zachován spravedlivý poměr při hlasování v jednotlivých povinných orgánech.