Ankety

Jak často navštěvujete tyto webové stránky?

Celkem hlasů:
16
Hlasování začalo:
27. 12. 2017
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah


 

ŘEDITEL je statutárním orgánem Společnosti, jenž řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem s péčí řádného hospodáře.
 1. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.
 2. Ředitel nemůže být členem Správní ani Dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání Správní a Dozorčí rady s hlasem poradním.
 3. Funkce ředitele vzniká jmenováním Správní radou Společnosti.
 4. Ředitel vykonává svou funkci na základě Smlouvy o výkonu funkce ředitele Společnosti.
 5. Řediteli přísluší za výkon funkce odměna, kterou mu stanovuje Správní rada Společnosti.  
 6. Úkony týkající se vztahu ředitele ke Společnosti činí Správní rada.
 7. Ředitel je oprávněn za Společnost uzavírat smluvní vztahy včetně pracovněprávních.
 8. Ředitel je oprávněn zastupovat Společnost před soudy, správními úřady a jinými orgány.
 9. Ředitel je oprávněn ve všech druzích řízení podávat za Společnost opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdávat se jejich podání.
 10. Ředitel je oprávněn vymáhat za Společnost všechny nároky, plnění nároků přijímat a jejich plnění potvrzovat.
 11. Ředitel jedná tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Společnosti připojí titul, jméno a příjmení, označení ředitel a svůj podpis.
 12. V nepřítomnosti ředitele, v případě dlouhodobé nemožnosti vykonávat odpovídajícím způsobem jeho funkci, v případě jeho rezignace, jeho odvolání, nebo smrti, přebírá funkci statutárního zástupce se všemi jeho právy a povinnostmi z této funkce plynoucí předseda Správní rady nebo jím zmocněný zástupce.
 13. V případě rezignace ředitele na svou funkci, nebo v případě jeho odvolání, jmenuje Správní rada nového ředitele do 3 měsíců ode dne, kdy rezignaci dosavadního ředitele vezme na vědomí, nebo rozhodne o jeho odvolání.  
 14. Ředitel Společnosti zejména:
 • Jedná za Společnost s partnery.
 • Koordinuje aktivity směřující k prohloubení spolupráce v regionu.
 • Zajišťuje spolupráci se státní správou a samosprávou.
 • Sestavuje a zodpovídá za sestavení účetní závěrky Společnosti.
 • Předkládá Správní radě návrh na schválení auditora, nebo auditorské společnosti, která provede audit Společnosti za účetní období.
 • Připravuje návrh finančního plánu Společnosti.
 • Zpracovává vnitřní předpisy a směrnice Společnosti a předkládá je ke schválení Správní radě.
 • Zodpovídá za vypracování Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Společnosti.
 • Zastává funkci tiskového mluvčího Společnosti.

 

 

Foto

Ředitelka MAS Naděje o.p.s.

Ing. Kamila Fridrichová