Navigace

Obsah


Logo

PROJEKT "PŘÍPRAVNÉ PODPŮRNÉ, PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ ČINNOSTI MAS NADĚJE o.p.s.  PRO OBDOBÍ 2015 – 06/2017“
(č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002446)

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dne 29. září 2015 6. výzvu k podávání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 4.2 – Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS.

Cílem výzvy je podpora aktivizace občanů mikroregionu, budování partnerství a podporován dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova.

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou místní akční skupiny, které získaly Osvědčení o splnění standardů a mají schválenou strategii CLLD (vyjma animace na školská zařízení).
Obsahem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020, resp. 2017 – 2023.

Cílem projektu je podpořit realizaci aktivit, vedoucích k podpoře regionálního a ekonomického rozvoje oblasti MAS Naděje. Stěžejními aktivitami projektu bude tzv. animace spočívající v poskytování konzultací a organizování vzdělávacích a informačních akcí pro zájmové skupiny, veřejnost, subjekty působící, žijící či podnikající na území MAS Naděje.

Žádost o podporu MAS Naděje podala dne 31. října 2016 prostřednictvím ISKP (MS 2014+). Po kontrole Řídícího orgánu a po zapracování oprav a připomínek byla dne 13. února 2017 interní depeší doručena informace o splnění podmínek věcného hodnocení/analýzy rizik. Dne 9. března 2017 bylo řídícím orgánem (MMR ČR) vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt, tzv. právní akt.

 

 

 

Období realizace projektu:
1. července 2015 - 30. června 2017
1. července 2015 - 30. září 2017 
- PO ZMĚNĚ
Požadovaná částka projektu:
1.735.143,60 Kč
Kofinancování projektu:
5 %
Proplaceno ke dni 20. 03. 2018
1.721.480,03 Kč
poníženo o 5% spoluúčast
Rozdíl/korekce 13.663,57 Kč