Ankety

Uvažujete podat žádost o podporu Vašeho projektu přes Místní akční skupinu?

Celkem hlasů:
8
Hlasování začalo:
27. 10. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Logo

Máme rádi venkov

Logo

logo

Zpravodaj venkova

zpravodaj

Zpravodaj MZe

MZe

Newsletter OP VVV

opvv

Obsah


logo

Výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR

 

 1. Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2018

Výzvu "Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2018" vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, žádosti je možné podávat od 07.11.2017. Ukončení příjmu žádostí: 25.01.2018 (do 12 hodin). Podprogram je součástí programu financovaného ze státního rozpočtu "Podpora revitalizace území". Je zaměřen na podporu demolic budov v obcích, které mají ve své blízkosti sociálně vyloučenou lokalitou (SVL). Cílem podprogramu je připravit území pro jeho plnohodnotné využití v dalším rozvoji obce. Demolice objektu bude následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který ale bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). Žadatelem v tomto podprogramu jsou obce. Dotace bude poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Další informace a potřebné dokumenty najdete ZDE

 

 1. Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017 

Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2017. Příjemcem dotace je obec nebo kraj. Žádosti je možné podávat od 16.10.2017. Ukončení příjmu žádostí:  22.01.2018 (do 12.00 hod.). Další informace a potřebné dokumenty najdete ZDE.

 

 1. Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj se v souladu s usnesením vlády ze dne 14. července 2014 č. 568, k Vládnímu plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016-2025 finančně podílí na budování ucelených bezbariérových tras měst a obcí. Cílem programu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst. Žádosti je možné podávat od 16.10.2017. Ukončení příjmu žádostí: 31.01.2018 (do 12 hodin). Další informace a potřebné dokumenty najdete ZDE.

 
 1. Podpora obnovy a rozvoje venkova

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

Podprogram je členěn na sedm dotačních titulů (DT):
DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací
DT č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury
DT č. 7 - Podpora rozvoje strategických průmyslových zón
Rozhodnutím ministryně č. 43/2017 byly schváleny dne 11. 10. 2017 Zásady podprogramu a vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotace pro dotační tituly č. 1, 2, 3, 5 a 6. Žádosti je možné podávat od 16.10.2017. Ukončení příjmu žádostí: 15.01.2018 (do 12 hodin). Další informace a potřebné dokumenty najdete ZDE.
 

 

MAS Naděje o.p.s. Vám v případě zájmu nabízí pomoc při zpracování žádosti k uvedeným výzvám. Neváhejte nás kontaktovat na e-mailu info@masnadeje.cz nebo na telefonním čísle 775 250 233.
 


logo

Obce i kraje mohou opět zádat o dotace na ekologická auta, k dispozice je 100 milionů korun

Již podruhé mají obce, kraje i jejich příspěvkové organizace šanci žádat o dotaci na nákup vozidel na alternativní pohony. Rozdělovat se bude rovných 100 milionů korun z prostředků Národního programu Životní prostředí. Oproti loňské výzvě se mohou žadatelé těšit na vyšší dotace i zvýhodněnou půjčku, kterou mohou nově s dotací zkombinovat, nebo na dotaci k úhradě nákladů operativního leasingu. Příspěvek mohou stejně jako loni čerpat na elektromobily, plug-in hybridy, vozy na stlačený zemní plyn – CNG a zcela nově i na vozy s plně hybridním pohonem. Příjem žádostí poběží až do 27. září 2018. Dotační výzva cíleně podporuje využívání vozidel na alternativní pohon v ČR ve veřejné správě. Snahou rezortu MŽP je přispět ke snížení emisí škodlivých látek z dopravy, které poškozují lidské zdraví. Více informací najdete ZDE.

Dotační výzva s označením 21/2017 je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní. To znamená, že všechny došlé žádosti budou posuzovány průběžně. Na příspěvek dosáhnou všichni žadatelé z řad krajů, obcí, svazků obcí, příspěvkových organizací a společností s většinovým podílem obcí, jejichž žádosti splní podmínky dané závaznými dokumenty a kteří doručí žádost o dotaci na SFŽP ČR písemně či datovou schránkou v termínu od 1. 11. 2017 do 27. 9. 2018, nebo do vyčerpání alokace. Vozidla pak musí být pořízena nejpozději do konce roku 2019. Dokumenty k výzvě 21/2017 najdete ZDE.


logo

Ústecký kraj schválil 3. výzvu KOTLÍKOVÉ DOTACE

 

 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo 11. září 2017 již 3. Výzvu k podávání žádostí v rámci dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva. Příjem žádostí bude zahájen 31. října 2017 v 10:00 hod. výhradně elektronickou formou s následným doručením písemností. Žádosti budou přijímány elektronicky nejpozději do 31. ledna 2018, 12:00 hod. V případě vyčerpání alokovaných finančních prostředků bude příjem žádostí ukončen dříve. Podrobnosti Dotačního programu a formuláře jsou k dispozici ZDE.

Ústecký kraj ve spolupráci s obcemi pořádá Semináře pro žadatele Kotlíkové dotace. Termíny a místa seminářů najdete ZDE.

 

 


Dotační tituly, které by Vás mohly zajímat

Úřad práce (OPZ) - podrobnosti zde

 1. OPZ – Nové pracovní příležitosti – společensky účelná pracovní místa vyhrazená (1.9.2015 – 30.6.2018)
 2. OPZ – Nové pracovní příležitosti – veřejně prospěšné práce (1.9.2015 – 30.6.2018)
 3. Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (1.1.2016 – 30.9.2020)
 4. Efektivní služby zaměstnanosti (1.2.2016 – 31.8.2020)
 5. Evropské služby zaměstnanosti ČR II (1.2.2016 – 30.9.2020)

   


Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji - TRANSFER

Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost mladých lidí do 29 let věku, kteří nejsou zapojeni na trhu práce ani nejsou součástí vzdělávacího proudu v Ústeckém kraji (okresy CV, LN, LT, MO, TP a ÚL). Specifické cíle projektu se zaměří na realizaci komplexu poradenských, vzdělávacích a dalších podpůrných aktivit projektu, které budou aktivizovat cílovou skupinu a vrátí či zapojí na trh práce. Projekt se bude realizovat v partnerství s ÚPČR krajskou pobočkou v Ústí nad Labem. Více informací naleznete zde.